Gweithio gyda ni

Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu amrywiol, ac rydym yn annog ceisiadau gan bawb. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol, waeth a ydynt yn arddel y ffydd Gristnogol, ffydd wahanol neu heb ffydd o gwbl.

Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y bydd angen i ymgeiswyr arddel y ffydd Gristnogol oherwydd gofyniad galwedigaethol diffuant. Os yw hyn yn berthnasol, bydd yr hysbyseb swydd yn ei nodi’n glir.

Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith 35 awr, cyfleoedd i weithio’n hyblyg, 25 diwrnod o wyliau sy’n codi i 30 diwrnod y flwyddyn, a chynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig deniadol.

Lleolir Swyddfa’r Dalaith yn Sgwâr Callaghan yng nghanol Caerdydd, yn agos i’r gorsafoedd rheilffordd, y canolfannau trafnidiaeth gyhoeddus a chanolfan siopa Dewi Sant. Lleolir y swyddfa mewn adeilad modern, hygyrch ar ffurf cynllun agored sy’n cynnwys cegin a man gorffwys i staff.

Howsgiper

Athrofa Padarn Sant, Caerdydd 6 awr yr wythnos am 45 wythnos y flwyddyn Cyflog £9.00 yr awr Hoffai Athrofa Padarn Sant benodi Howsgiper profiadol i gyflawni gwasanaethau glanhau a hylendid o’r radd flaeaf ledled adeiladau’r Ganolfan. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn atebol i Reolwr Cyfleusterau’r Ganolfan Addysg ac yn gweithio…

Cynorthwyydd Arlwyo

Athrofa Padarn Sant, Caerdydd Yn ystod y tymor yn unig – 16.5 awr yr wythnos am 36 wythnos y flwyddyn Cyflog £9.00/awr Hoffai Athrofa Padarn Sant recriwtio Cynorthwyydd Arlwyo amryddawn, a fydd yn atebol i’r Goruchwylydd Arlwyo. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar batrwm shifft amrywiol (h.y. boreau/prynhawniau/nosweithiau) mewn…

Cynorthwyydd Personol i Esgob Llandaf

Cyflog lan i £27,414 (Ion 2020) Rydym ni’n chwilio am Gynorthwyydd Personol profiadol. Lleolir y swydd yn Llandaf, Caerdydd, a bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gynorthwyo i drefnu a darparu dyletswyddau gweinyddol ac ysgrifenyddol cyffredinol sy’n gysylltiedig â’r swydd brysur, amrywiol a sensitif hon, gan gefnogi gwaith yr Esgob a’i…

Church Buildings Administrator

The Diocesan Church Buildings Team provides support and conservation advice to parishes on the maintenance, use and development of their church buildings and churchyards. There is an increasing focus on the creative use of church buildings for the benefit of the wider community, as well as developing church tourism initiatives…

Ministry Area Leaders x 2 (Monmouth Ministry Area)

Do you want local churches to flourish? We are looking for 2 Ministry Area Leaders to share Ministry Area Leadership for the whole area and each to be incumbent of a group of parishes within it. One incumbency has a more urban base. The whole area has…. 18 churches (6 looked…

Closing date: 15 Tachwedd 2019