Gweithio gyda ni

Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu amrywiol, ac rydym yn annog ceisiadau gan bawb. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol, waeth a ydynt yn arddel y ffydd Gristnogol, ffydd wahanol neu heb ffydd o gwbl.

Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y bydd angen i ymgeiswyr arddel y ffydd Gristnogol oherwydd gofyniad galwedigaethol diffuant. Os yw hyn yn berthnasol, bydd yr hysbyseb swydd yn ei nodi’n glir.

Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith 35 awr, cyfleoedd i weithio’n hyblyg, 25 diwrnod o wyliau sy’n codi i 30 diwrnod y flwyddyn, a chynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig deniadol.

Lleolir Swyddfa’r Dalaith yn Sgwâr Callaghan yng nghanol Caerdydd, yn agos i’r gorsafoedd rheilffordd, y canolfannau trafnidiaeth gyhoeddus a chanolfan siopa Dewi Sant. Lleolir y swyddfa mewn adeilad modern, hygyrch ar ffurf cynllun agored sy’n cynnwys cegin a man gorffwys i staff.

Swyddog Gwybodaeth

Gradd C – Cyflog £23,732 – £26,851 I ymuno â’n tîm yng nghanol dinas Caerdydd bydd gofyn i chi gael profiad o weithio â data ac ystadegau a’r gallu i gyflawni’r holl dasgau sy’n gysylltiedig â chasglu a mewnbynnu data. Mae’r swydd hon yn fwy na chofnodi data yn unig…

Cynorthwy-ydd Gweithredol

Gradd D – Cyflog £28,104 – £31,797 Dyma gyfle i ddefnyddio eich sgiliau trefnu ac ymchwil ardderchog i roi cefnogaeth i’r Ysgrifennydd Taleithiol, sef yr uwch swyddog lleyg yn yr Eglwys yng Nghymru. Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl hon, dylech fod wedi’ch addysgu hyd at lefel…

Rheolwr Diogelu

Yr Eglwys yng Nghymru Rheolwr Diogelu £49,962 – £56,528 Mae’r Eglwys yng Nghymru, gyda’i 1,291 o fannau addoli ledled Cymru, wedi ymrwymo i fod yn lle diogel ar gyfer pobl o bob math, gan gynnwys plant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl. Bydd y Rheolwr Diogelu yn darparu cyngor lefel…

Cynorthwyydd Personol i Esgob Llandaf

Cynorthwyydd Personol i Esgob Llandaf Cyflog £23,732 – £26,851 Rydym ni’n chwilio am Gynorthwyydd Personol profiadol. Lleolir y swydd yn Llandaf, Caerdydd, a bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gynorthwyo i drefnu a darparu dyletswyddau gweinyddol ac ysgrifenyddol cyffredinol sy’n gysylltiedig â’r swydd brysur, amrywiol a sensitif hon, gan gefnogi gwaith…

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth Rhan-amser

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan o’r Eglwys yng Nghymru, gan gefnogi’r Eglwys mewn ffurfiant a hyfforddiant ledled Cymru. Cynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth Rhan-amser 20 awr yr wythnos, Gradd B (£19,985 – £22,611 pro rata) Mae Athrofa Padarn Sant yn chwilio am unigolyn effeithlon, cyfeillgar i ymuno â’r Tîm Gwasanaethau Cymorth…

Cynorthwyydd Addysgu Ôl-raddedig

Tymor Penodedig am y cyfnod sy’n weddill yn y flwyddyn acdemaidd 2018-2019 £24,933 / y flwyddyn-pro rata (£13.79 / awr) Mae Athrofa Padarn Sant yn gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â chymwysterau addas ar gyfer swydd Cynorthwyydd Addysgol Ôl-raddedig, 2018-19. Bydd y Cynorthwywyr yn gyfrifol am y gwaith marcio cyntaf…

Hyfforddwr Diogelu Arweiniol Llawn Amser

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan annatod o’r Eglwys yng Nghymru a chanddi weledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw. Rydym yn awyddus i benodi              Hyfforddwr Diogelu Arweiniol Llawn Amser Gradd D £28,104 – £31,797 (De Cymru) Bydd yr Hyfforddwr Diogelu Arweiniol…

Cynorthwyydd Arlwyo Dros Dro

Cynorthwyydd Arlwyo Dros Dro – Athrofa Padarn Sant, Caerdydd Cyfnod Mamolaeth – hyd at 12 mis yn dechrau 2 Ionawr 2019  Yn ystod y tymor yn unig – 16.5 awr yr wythnos am 36 wythnos y flwyddyn  Cyflog £8.78/ awr Mae Athrofa Padarn Sant yn chwilio am Gynorthwyydd Arlwyo aml-sgiliau,…

Tiwtor Athrofa Padarn Sant yn Esgobaeth Tyddewi

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan annatod o’r Eglwys yng Nghymru sydd â gweledigaeth ar gyfer ffurfiant a hyfforddiant o safon, sy’n canolbwyntio yn benodol ar genhadaeth holl bobl Duw Yn dilyn penodiad Canon Dr Rhiannon Johnson yn Gyfarwyddwr Gweinidogaeth Tyddewi, rydym yn dymuno penodi: Tiwtor Athrofa Padarn Sant yn…

Cydlynydd Dysgu Gydol Oes

Athrofa Padarn Sant – Caerdydd Gradd D £27,445 – £31,052 34.75 awr yr wythnos Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan o’r Eglwys yng Nghymru, ac yn cefnogi’r Eglwys â ffurfiant a hyfforddiant ledled Cymru. Mae’r datblygiadau sydd ar y gweill yng ngwaith yr Athrofa wedi arwain at greu’r swydd gyffrous…

SWYDDOG EIDDO

SWYDDOG EIDDO (DWY SWYDD) GRADD D £27,445 – £31,052 Rydym ni’n chwilio am ddau unigolyn arbennig ar gyfer dwy swydd a grëwyd yn unswydd i reoli dyfodol ein heglwysi sydd wedi cau ledled Cymru. Yn fras, bydd y naill yn y Gogledd a’r llall yn y De, a byddwch yn…

Cynorthwyydd Arlwyo – Athrofa Padarn Sant, Caerdydd

Yn ystod y tymor yn unig – 14.5 awr yr wythnos am 36 wythnos y flwyddyn Cyflog £8.78 yr awr Mae Athrofa Padarn Sant yn chwilio am Gynorthwyydd Arlwyo aml-sgiliau, a fydd yn atebol i’r Goruchwyliwr Arlwyo. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar batrwm o shifftiau amrywiol (h.y. bore/prynhawn/min…

Cynorthwyydd Personol Esgob Llandaf

Cyflog £23,176 – £26,221 Rydym yn chwilio am gynorthwyydd personol profiadol â chefndir o weithio mewn swydd debyg mewn sefydliad amlwg. Gan weithio yn Llandaf, Caerdydd, bydd angen i chi roi help llaw i drefnu a chyflawni dyletswyddau gweinyddol ac ysgrifenyddol cynhwysfawr yn y swydd brysur, amrywiol a sensitif hon,…

Cyfarwyddwr Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan annatod o’r Eglwys yng Nghymru a chanddi weledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw. Yn sgil ymddeoliad yr Hybarch Athro Mike West, rydym yn dymuno penodi: Cyfarwyddwr Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig Ffurfiant ar gyfer y…

Rheolwr Gwasanaethau Cymorth Dros Dro

Athrofa Padarn Sant £27,445/ y flwyddyn Dros Gyfnod Mamolaeth (Hyd at 10 mis) Mae cyfle i ymuno â thîm Athrofa Padarn Sant gan fod un o’r aelodau yn mynd ar absenoldeb mamolaeth. Byddwch yn defnyddio’ch sgiliau a’ch profiad trefnu, gweinyddu a goruchwylio i gynorthwyo’r Pennaeth, ac yn sicrhau bod gweithgareddau’r…

CYFARWYDDWR POLISI ADDYSG

Gradd G – £42,692 to £48,302 y flwyddyn Mewn partneriaeth â Chyfarwyddwyr Addysg yr Esgobaethau, bydd deilydd y swydd yn darparu cyngor i Fainc yr Esgobion ar ddatblygu pob agwedd ar waith cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru mewn perthynas ag addysg plant a phobl ifanc a’r rhai mewn Sefydliadau Addysg…

PARAGYFREITHIWR

Cyflog £23,176 – £26,221 Rydym yn chwilio am unigolyn cymwysedig i ddarparu cymorth paragyfreithiol yn ein Hadran Gyfreithiol. Dylech fod â gradd yn y gyfraith gyda diddordeb mewn cyfraith Tir ac Eiddo a bydd gennych sgiliau ymchwil rhagorol a gallu gwych i roi sylw i fanylder. Byddwch yn gallu meddwl…

Partner Busnes Adnoddau Dynol

Mae recriwtio Partner Busnes Adnoddau Dynol yn cael ei wneud ar ran yr Eglwys yng Nghymru gan Reed Recriwtio Arbenigol. Os hoffech wneud cais am y rôl hon neu gael trafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Ceri yn Reed HR ar 02920 386517 neu ceri.james@reedglobal.com. Dylai cyflenwyr trydydd parti…

Cynorthwyydd Arlwyo

Athrofa Padarn Sant, Caerdydd 2 swydd ar gael – Yn ystod tymor yr Athrofa’n unig 1x 14.5 awr yr wythnos am 36 wythnos y flwyddyn 1 x 17 awr yr wythnos am 36 wythnos y flwyddyn Cyflog £8.54 yr awr Mae Athrofa Padarn Sant yn chwilio am Gynorthwywyr Arlwyo aml-sgiliau,…

Swyddogion Cadw Ty

Athrofa Padarn Sant, Caerdydd 2 swydd ar gael  1 x 9 awr yr wythnos am 52 wythnos y flwyddyn (7.00am i 10.00am) 1 x 9 awr yr wythnos am 34 wythnos y flwyddyn (yn ystod tymor yr Athrofa’n unig) (1pm i 4pm) Cyflog £8.54 yr awr Mae Athrofa Padarn Sant…

AROLYGYDD ESGOBAETH

GRADD G £42,692-£48,302 Rydym yn chwilio am Syrfëwr Adeiladau Siartredig neu unigolyn cymwys tebyg gyda phrofiad ymarferol o reoli a chynnal portffolio eiddo preswyl amrywiol ac eang. Byddwch yn gweithio yn Swyddfa’r Esgobaeth sydd ar Stryd Fawr, Llanelwy gan weithio’n bennaf ar draws siroedd y gogledd-ddwyrain. Bydd gennych wybodaeth drylwyr…

PARAGYFREITHIWR

Cyflog £15,440 – £17,469 Gradd A Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn gorff corfforaethol sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae’n darparu amrywiaeth o wasanaethau, yn cynnwys rheoli buddsoddiadau ac eiddo sy’n werth dros £600 miliwn, i gefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru. Rydym yn chwilio am…

CYNORTHWYYDD CYFREITHIOL

Penodiad Tymor Sefydlog 12 mis Cyflog £15,440 – £17,469 Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn gorff corfforaethol sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae’n darparu amrywiaeth o wasanaethau, yn cynnwys rheoli buddsoddiadau ac eiddo sy’n werth dros £600 miliwn, i gefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru. Rydym…

Gweinyddydd Rhwydwaith ac Ar-lein

Gradd E £31,474 – £35,610 Byddwch yn gyfrifol am reoli, cynnal a sicrhau’r defnydd gorau o rwydwaith yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys elfennau LAN a WAN ac yn gwasanaethu 200 o ddefnyddwyr mewn pymtheg swyddfa ledled Cymru. Byddwch wedi’ch addysgu i lefel gradd, mewn pwnc TG, Gwyddoniaeth…

Derbynnydd Canolfan

Cyflog: £15,440-£17,469 35 awr yr wythnos Mae Canolfan Mihangel Sant yn chwilio am Dderbynnydd i weithio ar ddesg y Dderbynfa o ddydd i ddydd, ateb galwadau’r switsfwrdd a chyflawni dyletswyddau blaen swyddfa. Mae’r swydd yn cynnwys amrywiaeth eang o dasgau ariannol a gweinyddol mwy cyffredinol sy’n cefnogi’r busnes cynadleddau a…

TIWTOR PRESWYL A THIWTOR MEWN DIWINYDDIAETH

Crëwyd Athrofa Padarn Sant ar 1 Gorffennaf 2016 gan yr Eglwys yng Nghymru i wireddu gweledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw ar ran yr Eglwys yng Nghymru. Mae Athrofa Padarn Sant yn dymuno penodi: Tiwtor Preswyl a Thiwtor mewn Diwinyddiaeth Gradd E…

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Crëwyd Athrofa Padarn Sant ar 1 Gorffennaf 2016 gan yr Eglwys yng Nghymru i wireddu gweledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw ar ran yr Eglwys yng Nghymru.  Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gradd F (£36,225 – £40,986) Dyma rôl newydd sydd wedi’i chreu i wneud…

TIWTOR Tîm Ymchwil

TIWTOR – Tîm Ymchwil Gradd E (£34,742) Mae’r Eglwys wedi cydnabod bod arni angen adran ymchwil gref, sy’n llunio ac yn sbarduno gwaith meddwl diwinyddol o ddifrif ynghylch cyd-destun y genhadaeth yng Nghymru. Mae prosiectau ymchwil sy’n wirioneddol bwysig i’r eglwys eisoes yn codi ymysg ymarferwyr blaenllaw yn yr Eglwys,…

Cynorthwyydd Arlwyo

Cynorthwyydd Arlwyo (1 x Rhan-amser a Gwaith dros dro) Canolfan Mihangel Sant, Caerdydd Cyflog £8.42 yr awr 25 awr yr wythnos Mae Canolfan Mihangel Sant yn awyddus i recriwtio Cynorthwyydd Arlwyo aml sgiliau a fydd yn atebol i’r Goruchwylydd Arlwyo. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar y safle am…

Swyddog Adnoddau Cenhadu

Mae Bwrdd Cyllid Esgobaeth Tyddewi yn dymuno penodi i’r Swydd Esgobaethol allweddol hon, fel rhan o’n strategaeth ‘Meithrin Gobaith’, berson a fydd yn barod i: Annog pobl a phlwyfi i sylweddoli a chyflawni eu cenhadaeth, gan ddefnyddio’r adnoddau oll sydd wrth law. Meithrin y ddealltwriaeth fod stiwardiaeth yn rhan amlwg…

Swyddog Cyllid – Buddsoddiadau

Swyddog Cyllid – Buddsoddiadau Graddfa Gyflog – £31,225 – £35,328   Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn elusen gofrestredig sy’n rheoli portffolio buddsoddi o dros £500 miliwn yn ogystal â phortffolio eiddo sylweddol. Prif swyddogaeth y sefydliad yw cynnal a rheoli asedau’r Eglwys yng Nghymru i ymateb i’r…

Plant Dewi – Rheolwr Cymorth Teulu

plant dewi dyddiad cau: 12 medi 2019 30 awr yr wythnos £37849 y flwyddyn, pro rata (£30688 cyflog gwirioneddol) Wedi’i leoli yng Nghaerfyrddin   Mae’r Rheolwr Cymorth Teulu yn rôl arweiniol newydd o fewn prosiect Plant Dewi. Bydd deiliad y swydd yn goruchwylio portffolio o brosiectau Plant Dewi yn weithredol….

Swyddog Stiwardiaeth a Chefnogaeth dros Ardaloedd Gweinidogaeth

DYDDIAD CAU: AWST 9fed 2019 Cyflog: £23,022.51 – £24,188.07 (cytundeb cyfnod penodol o 2 flynedd) Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig i ymuno gyda Thîm Swyddfa’r Esgobaeth. Byddwch yn helpu, annog a galluogi Cynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth Lleol o ran rheoli eu cyllid; yn nodi’r adnoddau angenrheidiol sydd ar gael er…

Byrllysgydd y Canoniaid, Eglwys Gadeiriol Tyddewi

dyddiad cau: 10 mehefin 2019 Mae Deon a Siaptr Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn chwilio am berson brwdfrydig ac egnïol i fod yn Fyrllysgydd i’r Canoniaid, ac i ymuno â thîm ymroddgar sydd â nifer o ddyletswyddau. Mae’r Eglwys Gadeiriol yn cynnal amrywiaeth eang o wasanaethau, cyngherddau a digwyddiadau yn ystod…

Incumbent of The Benefice of Tredegar, Rhymney and Abertysswg

We are looking for someone to come and share in ministry with a committed team of clergy and lay people in Gwent Valleys of South Wales who is: a person of spiritual maturity committed to collaborative ministry ability to draw the best from a range of worship traditions has the…

Closing date: 14 Hydref 2019