Gweithio gyda ni

Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu amrywiol, ac rydym yn annog ceisiadau gan bawb. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o gefndiroedd amrywiol, waeth a ydynt yn arddel y ffydd Gristnogol, ffydd wahanol neu heb ffydd o gwbl.

Mewn rhai achosion, mae’n bosibl y bydd angen i ymgeiswyr arddel y ffydd Gristnogol oherwydd gofyniad galwedigaethol diffuant. Os yw hyn yn berthnasol, bydd yr hysbyseb swydd yn ei nodi’n glir.

Rydym yn cynnig pecyn cyflog cystadleuol, wythnos waith 35 awr, cyfleoedd i weithio’n hyblyg, 25 diwrnod o wyliau sy’n codi i 30 diwrnod y flwyddyn, a chynllun pensiwn cyfraniadau diffiniedig deniadol.

Lleolir Swyddfa’r Dalaith yn Sgwâr Callaghan yng nghanol Caerdydd, yn agos i’r gorsafoedd rheilffordd, y canolfannau trafnidiaeth gyhoeddus a chanolfan siopa Dewi Sant. Lleolir y swyddfa mewn adeilad modern, hygyrch ar ffurf cynllun agored sy’n cynnwys cegin a man gorffwys i staff.

Swyddi Newydd ym maes Datblygiad Parhaus yn y Weinidogaeth

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan annatod o’r Eglwys yng Nghymru sydd â gweledigaeth ar gyfer hyfforddiant a ffurfiant sydd wedi’u seilio ar genhadaeth holl bobl Duw Rydym yn chwilio am ddau unigolyn profiadol i ymuno â thîm Athrofa Padarn Sant er mwyn datblygu a gweithredu’r gwaith Datblygiad Parhaus yn…

Closing date: 16 Gorffennaf 2018

Cynorthwyydd Personol Esgob Llandaf

Cyflog £23,176 – £26,221 Rydym yn chwilio am gynorthwyydd personol profiadol â chefndir o weithio mewn swydd debyg mewn sefydliad amlwg. Gan weithio yn Llandaf, Caerdydd, bydd angen i chi roi help llaw i drefnu a chyflawni dyletswyddau gweinyddol ac ysgrifenyddol cynhwysfawr yn y swydd brysur, amrywiol a sensitif hon,…

Cyfarwyddwr Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan annatod o’r Eglwys yng Nghymru a chanddi weledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw. Yn sgil ymddeoliad yr Hybarch Athro Mike West, rydym yn dymuno penodi: Cyfarwyddwr Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig Ffurfiant ar gyfer y…

Rheolwr Gwasanaethau Cymorth Dros Dro

Athrofa Padarn Sant £27,445/ y flwyddyn Dros Gyfnod Mamolaeth (Hyd at 10 mis) Mae cyfle i ymuno â thîm Athrofa Padarn Sant gan fod un o’r aelodau yn mynd ar absenoldeb mamolaeth. Byddwch yn defnyddio’ch sgiliau a’ch profiad trefnu, gweinyddu a goruchwylio i gynorthwyo’r Pennaeth, ac yn sicrhau bod gweithgareddau’r…

CYFARWYDDWR POLISI ADDYSG

Gradd G – £42,692 to £48,302 y flwyddyn Mewn partneriaeth â Chyfarwyddwyr Addysg yr Esgobaethau, bydd deilydd y swydd yn darparu cyngor i Fainc yr Esgobion ar ddatblygu pob agwedd ar waith cenedlaethol yr Eglwys yng Nghymru mewn perthynas ag addysg plant a phobl ifanc a’r rhai mewn Sefydliadau Addysg…

PARAGYFREITHIWR

Cyflog £23,176 – £26,221 Rydym yn chwilio am unigolyn cymwysedig i ddarparu cymorth paragyfreithiol yn ein Hadran Gyfreithiol. Dylech fod â gradd yn y gyfraith gyda diddordeb mewn cyfraith Tir ac Eiddo a bydd gennych sgiliau ymchwil rhagorol a gallu gwych i roi sylw i fanylder. Byddwch yn gallu meddwl…

Partner Busnes Adnoddau Dynol

Mae recriwtio Partner Busnes Adnoddau Dynol yn cael ei wneud ar ran yr Eglwys yng Nghymru gan Reed Recriwtio Arbenigol. Os hoffech wneud cais am y rôl hon neu gael trafodaeth anffurfiol am y rôl, cysylltwch â Ceri yn Reed HR ar 02920 386517 neu ceri.james@reedglobal.com. Dylai cyflenwyr trydydd parti…

Cynorthwyydd Arlwyo

Athrofa Padarn Sant, Caerdydd 2 swydd ar gael – Yn ystod tymor yr Athrofa’n unig 1x 14.5 awr yr wythnos am 36 wythnos y flwyddyn 1 x 17 awr yr wythnos am 36 wythnos y flwyddyn Cyflog £8.54 yr awr Mae Athrofa Padarn Sant yn chwilio am Gynorthwywyr Arlwyo aml-sgiliau,…

Swyddogion Cadw Ty

Athrofa Padarn Sant, Caerdydd 2 swydd ar gael  1 x 9 awr yr wythnos am 52 wythnos y flwyddyn (7.00am i 10.00am) 1 x 9 awr yr wythnos am 34 wythnos y flwyddyn (yn ystod tymor yr Athrofa’n unig) (1pm i 4pm) Cyflog £8.54 yr awr Mae Athrofa Padarn Sant…

AROLYGYDD ESGOBAETH

GRADD G £42,692-£48,302 Rydym yn chwilio am Syrfëwr Adeiladau Siartredig neu unigolyn cymwys tebyg gyda phrofiad ymarferol o reoli a chynnal portffolio eiddo preswyl amrywiol ac eang. Byddwch yn gweithio yn Swyddfa’r Esgobaeth sydd ar Stryd Fawr, Llanelwy gan weithio’n bennaf ar draws siroedd y gogledd-ddwyrain. Bydd gennych wybodaeth drylwyr…

PARAGYFREITHIWR

Cyflog £15,440 – £17,469 Gradd A Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn gorff corfforaethol sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae’n darparu amrywiaeth o wasanaethau, yn cynnwys rheoli buddsoddiadau ac eiddo sy’n werth dros £600 miliwn, i gefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru. Rydym yn chwilio am…

YSGRIFENNYDD/GWEINYDDYDD YR ADRAN

Cyflog £22,567 i £25,532 Gradd C Mae’r Adran Gyfreithiol yn darparu cyngor a chymorth i grwpiau a sefydliadau eraill yn yr Eglwys yng Nghymru ar amrywiaeth eang o faterion. Rydym yn chwilio am ysgrifennydd profiadol gyda gallu arbennig sy’n drefnus, yn meddu ar sgiliau prosesu geiriau o’r radd flaenaf ac…

CYNORTHWYYDD CYFREITHIOL

Penodiad Tymor Sefydlog 12 mis Cyflog £15,440 – £17,469 Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn gorff corfforaethol sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae’n darparu amrywiaeth o wasanaethau, yn cynnwys rheoli buddsoddiadau ac eiddo sy’n werth dros £600 miliwn, i gefnogi cenhadaeth a gweinidogaeth yr Eglwys yng Nghymru. Rydym…

Gweinyddydd Rhwydwaith ac Ar-lein

Gradd E £31,474 – £35,610 Byddwch yn gyfrifol am reoli, cynnal a sicrhau’r defnydd gorau o rwydwaith yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys elfennau LAN a WAN ac yn gwasanaethu 200 o ddefnyddwyr mewn pymtheg swyddfa ledled Cymru. Byddwch wedi’ch addysgu i lefel gradd, mewn pwnc TG, Gwyddoniaeth…

Derbynnydd Canolfan

Cyflog: £15,440-£17,469 35 awr yr wythnos Mae Canolfan Mihangel Sant yn chwilio am Dderbynnydd i weithio ar ddesg y Dderbynfa o ddydd i ddydd, ateb galwadau’r switsfwrdd a chyflawni dyletswyddau blaen swyddfa. Mae’r swydd yn cynnwys amrywiaeth eang o dasgau ariannol a gweinyddol mwy cyffredinol sy’n cefnogi’r busnes cynadleddau a…

TIWTOR PRESWYL A THIWTOR MEWN DIWINYDDIAETH

Crëwyd Athrofa Padarn Sant ar 1 Gorffennaf 2016 gan yr Eglwys yng Nghymru i wireddu gweledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw ar ran yr Eglwys yng Nghymru. Mae Athrofa Padarn Sant yn dymuno penodi: Tiwtor Preswyl a Thiwtor mewn Diwinyddiaeth Gradd E…

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Crëwyd Athrofa Padarn Sant ar 1 Gorffennaf 2016 gan yr Eglwys yng Nghymru i wireddu gweledigaeth o ffurfiant a hyfforddiant eithriadol wedi’u seilio ar genhadu i holl bobl Duw ar ran yr Eglwys yng Nghymru.  Cyfarwyddwr Gweithrediadau Gradd F (£36,225 – £40,986) Dyma rôl newydd sydd wedi’i chreu i wneud…

TIWTOR Tîm Ymchwil

TIWTOR – Tîm Ymchwil Gradd E (£34,742) Mae’r Eglwys wedi cydnabod bod arni angen adran ymchwil gref, sy’n llunio ac yn sbarduno gwaith meddwl diwinyddol o ddifrif ynghylch cyd-destun y genhadaeth yng Nghymru. Mae prosiectau ymchwil sy’n wirioneddol bwysig i’r eglwys eisoes yn codi ymysg ymarferwyr blaenllaw yn yr Eglwys,…

Cynorthwyydd Arlwyo

Cynorthwyydd Arlwyo (1 x Rhan-amser a Gwaith dros dro) Canolfan Mihangel Sant, Caerdydd Cyflog £8.42 yr awr 25 awr yr wythnos Mae Canolfan Mihangel Sant yn awyddus i recriwtio Cynorthwyydd Arlwyo aml sgiliau a fydd yn atebol i’r Goruchwylydd Arlwyo. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio ar y safle am…

Swyddog Adnoddau Cenhadu

Mae Bwrdd Cyllid Esgobaeth Tyddewi yn dymuno penodi i’r Swydd Esgobaethol allweddol hon, fel rhan o’n strategaeth ‘Meithrin Gobaith’, berson a fydd yn barod i: Annog pobl a phlwyfi i sylweddoli a chyflawni eu cenhadaeth, gan ddefnyddio’r adnoddau oll sydd wrth law. Meithrin y ddealltwriaeth fod stiwardiaeth yn rhan amlwg…

Swyddog Cyllid – Buddsoddiadau

Swyddog Cyllid – Buddsoddiadau Graddfa Gyflog – £31,225 – £35,328   Mae Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru yn elusen gofrestredig sy’n rheoli portffolio buddsoddi o dros £500 miliwn yn ogystal â phortffolio eiddo sylweddol. Prif swyddogaeth y sefydliad yw cynnal a rheoli asedau’r Eglwys yng Nghymru i ymateb i’r…

Head Teacher, Trelawnyd Church in Wales VA Primary School

Group 1 Leadership (£44,544 to £51,639 Point LO6 – LO12) NOR 88 FT & 7 PT Required for January 2019 Trelawnyd VA School is a successful, happy, thriving Church in Wales school, situated in a pleasant location with good transport links to North Wales and the North West. The Governors…

Closing date: 29 Mehefin 2018

Priest in Charge for Overton on Dee and Erbistock (0.5 time)

St Mary’s Church Overton on Dee and St Hilary’s Church Erbistock warmly invite applicants for the post of Priest in Charge (0.5 time) Lying on the Welsh/English border, these friendly village churches are a few miles from the town of Wrexham and conveniently situated for both Chester and Shrewsbury. Both churches…

Closing date: 25 Mehefin 2018

Penedeyrn Mission Area Leader and Rector of Bala

We are seeking an enabling and imaginative priest who will lead the Mission Area of Penedeyrn and work with and encourage lay and clergy colleagues in developing a vision to extend mission and ministry in Bala and its surrounding Mission Area. Bala is situated in North Wales in an area…