13-14 Medi 2017

Pigion

Cyhoeddir Highlights yn Saesneg yn syth ar ôl pob cyfarfod o’r Corff Llywodraethol, ac mae’n cynnwys manylion am y materion a drafodwyd a’r penderfyniadau a waned:

Agenda

Diwrnod 1

Cinio – 12:30

 1. Gweddïau a Darlleniad o’r Beibl – 13.30
 2. Hysbysu am Orseddu Archesgob
 3. Tystir bod Mandad y Llywydd wedi’i weithredu’n gywir
 4. Cofnodion Cyfarfod Cyffredin y Corff Llywodraethol a gynhaliwyd ar 22 a 23 Ebrill 2017 (Word Doc)
 5. Materion yn codi o’r Cofnodion (os bydd rhai)
 6. Croesawu Cynrychiolwyr Cytûn ac eglwysi eraill
 7. Anerchiad y Llywydd
 8. Adroddiad y Pwyllgor Sefydlog (PDF)
  Cynigir argymhellion y Pwyllgor a draethir ar ddiwedd yr Adroddiad.
 9. Cynigion Aelodau Preifat – Explanatory paper (Word Doc)
   Bydd y Parchedig Harri Williams yn cynnig a’r Hybarch Ddr Will Strange, Archddiacon Aberteifi yn eilio’r cynnig:
   1. Bod y Corff Llywodraethol yn:

   2. Gofyn i Fainc yr Esgobion ganiatáu ystyriaeth fanylach o’r “Dogfennau am Dderbyn i’r Cymun” gan y Corff Llywodraethol mewn trafodaeth er mwyn rhannu unrhyw bryderon a chyflwyno ymatebion priodol;
   3. Gofyn i Fainc yr Esgobion ddiweddaru’r “Dogfennau am Dderbyn i’r Cymun” fel y bo’n briodol yn sgil y drafodaeth ac ymestyn y cyfnod cyflwyno hyd nes Sul cyntaf yr Adfent yn 2018.
 1. Adroddiad o Gynhadledd yr Ardaloedd Gweinidogaeth (PDF)
 2. Adroddiad o’r Gynhadledd am Weinidogaeth To the living Waters / I’r Dyfroedd Byw (PDF)
 3. Hawl i Holi
 4. Gwasanaethau Angladd (Word Doc)
   Cynnig: Yn unol ag Adran I y Canon ar ddefnydd arbrofol o ddiwygiadau argymelledig i’r Llyfr Gweddi Cyffredin a gymeradwywyd dros dro gan Fainc yr Esgobion a gyhoeddwyd ar 29 Medi 1955, mae’r Corff Llywodraethol yn caniatáu defnydd arbrofol parhaus o Ffurf Arall ar y Gwasanaeth Angladd am gyfnod nad yw’n fwy na thair blynedd o’r dyddiad argraffu sef Awst 2008.

Dathlu’r Cymun Bendigaid (Capel) – 18.00

CINIO – 19.30

 

Diwrnod 2

Y Weddi Foreol (Capel) – 07.30

BRECWAST – 08.00-09.00

 1. Adroddiad Corff y Cynrychiolwyr gan gynnwys Cyfrifon y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhagfyr 2016 (PDF)
  (Mae Adroddiad a Datganiadau Ariannol am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2016, Cyfrifon y Gronfa Buddsoddiadau Cyffredin am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Rhagfyr 2016, a Chofnodion Cyfarfodydd Corff y Cynrychiolwyr a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2016, 9 Mawrth a 6 Mehefin 2017 yn amgaeedig)

   Cynnig:

  Y dylid cymeradwyo Adroddiad Corff y Cynrychiolwyr.

 2. Aelodaeth a Chyllid (PDF)
   Cynnig:

  Bod y Corff Llywodraethol yn nodi’r Adroddiad hwn.

 3. Cynigion Aelodau Preifat (Word Doc)
   Bydd y Parchedig Jonathon Wright yn cynnig ac Esgob Abertawe ac Aberhonddu yn eilio’r cynnig:
   Bod y Corff Llywodraethol, o gredu bod ymroddiad dynion a menywod sy’n gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig yn haeddu cydrwymedigaeth i sicrhau nad ydynt hwy na’u teuluoedd o dan anfantais:

  1. yn gwahodd Mainc yr Esgobion i gymeradwyo Cyfamod y Lluoedd Arfog, gan gefnogi ymrwymiad y Corff Llywodraethol i ddarparu cefnogaeth fugeiliol ac ysbrydol i’r Gymuned Lluoedd Arfog yn cynnwys gweithwyr sy’n gwasanaethu, milwyr rheolaidd a milwyr wrth gefn, cyn-filwyr a theuluoedd milwrol;
  2. yn gofyn i esgobaethau unigol fyfyrio ar Gyfamod y Lluoedd Arfog ac ystyried llofnodi Cyfamodau Cymunedol a Chyfamodau Corfforaethol yn nodi darpariaethau ar gyfer anghenion bugeiliol ac ysbrydol y Gymuned Lluoedd Arfog yn eu hardaloedd esgobaethol eu hunain; a
  3. gofyn i’r Pwyllgor Sefydlog adolygu gweithrediad Cyfamod y Lluoedd Arfog ledled yr Eglwys yng Nghymru ac adrodd i’r Corff Llywodraethol ymhen dwy flynedd.
 4. Adroddiad Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PDF)
   Cynnig:

  Y dylid derbyn Adroddiad Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

 5. Newid yn yr Hinsawdd, Adroddiad, Canllaw Eco-Eglwys a Adnoddau Amser Creu 2017 yn amgaeedig
   Cynnig:
   Bod y Corff Llywodraethol yn cydnabod pwysigrwydd gofalu am greadigaeth Dduw, fel rhan hanfodol o ofalu am ein hadnoddau, ac fel rhan o’n cenhadaeth i’r byd:

   1. drwy aelodau CHASE ac eraill, yn hyrwyddo cynllun Eco-Eglwys ac Eco-Esgobaeth A Rocha ledled yr Eglwys yng Nghymru;
   2. sicrhau cofrestriad dyfarniad Eco-Esgobaeth i bob esgobaeth erbyn mis Medi 2020;
   3. derbyn adroddiadau cynnydd cyfnodol gan CHASE.
 6. Adroddiad Blynyddol Cymdeithas y Gweddwon, Plant Amddifaid a Dibynyddion (PDF)
   Cynnig:

  Bod y Corff Llywodraethol yn nodi’r Adroddiad hwn.

 7. Adroddiad y Gronfa Genhadaeth Dramor (Word Doc)
   Cynnig:

  Bod y Corff Llywodraethol yn nodi’r Adroddiad hwn.

 8. Dyddiad a Lleoliad y Cyfarfod Nesaf
   Cynhelir Cyfarfod Cyffredin nesaf y Corff Llywodraethol ar 11 a 12 Ebrill 2018 yn Venue Cymru, Llandudno.