1-2 Mai 2019

Agenda

DIWRNOD 1

 1. Dathlu’r Cymun Bendigaid (Eglwys Sant Ioan, Caerdydd) – 09.30

COFFI (Neuadd y Ddinas) – 11.00

 1. Tystir bod Mandad y Llywydd wedi’i weithredu’n gywir – 11.30
 2. Cofnodion Cyfarfod Cyffredin y Corff Llywodraethol a gynhaliwyd ar 12 a 13 Medi 2018 (Word doc)
 3. Materion yn codi o’r Cofnodion (os bydd rhai)
 4. Croesawu Cynrychiolwyr Cytûn ac eglwysi eraill
 5. Anerchiad y Llywydd
 6. Adroddiad y Pwyllgor Sefydlog (PDF)
  Cynigir argymhellion y Pwyllgor a nodwyd ar ddiwedd yr Adroddiad.
 7. Diweddariad gan Fainc yr Esgobion ar Berthnasoedd o’r un Rhyw

CINIO (Neuadd y Ddinas) – 13.00-14.00

 1. Cyflwyniad y Gronfa Efengylu (Word doc)
 2. Cyflwyniad ar Faterion Gwledig (PDF)

  Cynnig:
  Bod y Corff Llywodraethol yn:
  (i) cadarnhau rôl yr eglwys leol i gefnogi cymunedau gwledig;
  (ii) gofyn i bob esgobaeth:
  (a) benodi Cynghorydd Bywyd Gwledig, gydag amser wedi’i neilltuo i gyflawni’r swydd;
  (b) datblygu strategaeth ar gyfer ymgysylltu’n adeiladol â chymunedau gwledig.
 3. Adroddiad ar Gynrychiolaeth Merched (Word doc)Cynnig:
  Bod y Corff Llywodraethol:
  (i) yn derbyn a chroesawu Adroddiad y Gweithgor ar Gynrychiolaeth Merched yn yr Eglwys yng Nghymru dyddiedig Mai 2019 ac yn cymeradwyo’r argymhellion ynddynt;
  (ii) yn cydnabod bod yr Eglwys gyfan yn gyfrifol am yr agenda gydraddoldeb;
  (iii) yn cymeradwyo’r Adroddiad i’r Dalaith, esgobaethau, ac ardaloedd gweinidogaeth / cenhadaeth i’w astudio a chymryd camau priodol, a gofyn i Bwyllgor Sefydlog pob esgobaeth fonitro cynnydd yn eu hesgobaeth.
 4. Hawl i Holi (Word doc)

Gweddi Hwyrol (Eglwys Sant Ioan, Caerdydd) – 18.00

Swper (Gwesty’r Marriott) – 19.30

DIWRNOD 2

Brecwast (Gwesty’r Marriott) 08.00 – 09.00

 1. Gweddi Foreol ac Astudiaeth Feiblaidd (Neuadd y Ddinas, Caerdydd) – 09.30
 2. Cyflwyniad Adeiladau ar gyfer Cenhadu a thrafodaethau grŵp (Word doc)(i) Cyflwyniad gan Bennaeth y Gwasanaethau Eiddo
  (ii) Pôl piniwn byw ar-lein a thrafodaethau grŵp
 3. Cyfansoddiad Deon a Chabidwl Eglwys Gadeiriol Llandaf (Word doc)
  Nodyn cefndir (Word doc)Cynnig:
  Bod y Corff Llywodraethol yn rhoi caniatâd i ddefnyddio Cyfansoddiad Deon a Chabidwl Eglwys Gadeiriol Llandaf dyddiedig Ebrill 2019 yn Eglwys Gadeiriol Llandaf hyd nes bod y Corff Llywodraethol yn penderfynu diwygio Cynlluniau’r Cadeirlannau yng Nghyfrol II Cyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru.
 4. Adolygiad o Dâl Clerigion – diweddariad gan Cadeirydd Corff y Cynrychiolwyr
 5. Bil i Ymgorffori Gwasanaethau Angladd Amgen yn y Llyfr Gweddi Cyffredin (PDF)Cynnig:
  (DS Ni fydd y cynnig canlynol yn cael ei gynnig oni bai bod un Esgob Esgobaeth neu unrhyw ddeg aelod arall yn gofyn am hynny)
  Bod y Corff Llywodraethol yn cynnal Pwyllgor:
  (a) Cam Pwyllgor
  (b) Adroddiad a PhleidleisioCynnig:
  Bod y Bil yn cael ei basio.
 6. Cynnig Aelodau Preifat (Word doc)Bydd yr Hybarch Peggy Jackson, Archddiacon Llandaf yn cynnig a’r Parchedig Dominic McClean yn eilio’r cynnig:Bod y Corff Llywodraethol yn llawenhau bod yr Eglwys yng Nghymru nawr wedi cysegru dwy ferch yn Esgobion, ac yn:
  (i) gofyn bod pob Esgob, yn gyson ag ymgymeriadau blaenorol, yn cytuno i beidio â chynnal gwasanaethau ordeinio ar wahân ar gyfer unrhyw ymgeiswyr yn y dyfodol, ar sail safbwyntiau’r ymgeiswyr ar rywedd.
  (ii) galw ar Fainc yr Esgobion i ddileu paragraff 5 o’r Nodyn Esboniadol i God Ymarfer 2014, a rhoi’r gorau i ordeinio’r rhai sy’n gwrthod gweinidogaeth sacramentaidd merched oni ddibynnir ar gymalau cydwybod y Cod.
 7. Dyddiad a Lleoliad y Cyfarfod Nesaf
  Mae’r Corff Llywodraethol wedi penderfynu y bydd y Cyfarfod Cyffredin nesaf yn cael ei gynnal ddydd Mercher 11 a dydd Iau 12 Medi 2019 yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe.