Esgobion

Y Parchedicaf John Davies, Archesgob Cymru

Rt Rev John Davies, Bishop of Swansea and BreconGanwyd yr Archesgob John yng Nghasnewydd a chafodd ei addysgu yn Ysgol Ramadeg Basaleg. Graddiodd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Southampton cyn symud i Goleg y Gyfraith yng Nghaer. Cafodd ei dderbyn fel cyfreithiwr yn 1977, gan arbenigo mewn cyfraith droseddol.

Gadawodd yr Archesgob John y gyfraith i ymuno â’r weinidogaeth a chafodd ei ordeinio yn 1984. Gwasanaethodd mewn amrywiaeth o blwyfi yn Esgobaeth Mynwy cyn cael ei benodi’n Ddeon Aberhonddu. Yn ystod wyth mlynedd yn y swydd honno, bu yng ngofal gwelliannau sylweddol i ffabrig a litargi’r Gadeirlan. Cafodd ei ethol yn nawfed Esgob Abertawe ac Aberhonddu yn 2008.

Ar ôl bod yn Esgob arweiniol ar gyfer materion yr Eglwys a Chymdeithas, mae gan yr Archesgob John ddiddordeb dwfn iawn mewn materion cyfiawnder cymdeithasol ac mae wedi codi ei lais ar amrywiaeth o faterion, yn cynnwys digartrefedd a thai, problemau gwledig, rhoi organau, cymorth i farw a thlodi. Cadwodd ddiddordeb brwd mewn materion troseddu a chosb, gyda chonsyrn neilltuol am driniaeth troseddwyr, natur troseddeg ac effeithiau safonau cymdeithasol ac addysgol gwael. Ar ôl gwasanaethu fel cadeirydd ymddiriedolwyr hosbis fawr yng Nghasnewydd, mae ganddo hefyd bryder dwfn am ddarpariaeth gyfiawn gofal iechyd, yn cynnwys y rhai yng nghyfnodau olaf bywyd.

Fel cyn aelod o gôr eglwysig, organydd a meistr corawl, mae gan yr Archesgob John ddiddordeb angerddol bod cerddoriaeth eglwysig yn cael ‘ei gwneud yn dda’, p’un ai’n osodiadau cerddorol cymhleth neu emynau a chaneuon syml, gan gredu y gall hyn wneud llawer i gynyddu ansawdd, ysbrydolrwydd ac effeithlonrwydd llawer fel gweithred o addoliad.

Mae hefyd yn mwynhau edrych ar chwaraeon, yn arbennig criced a rygbi, chwarae golff yn achlysurol, coginio a cherdded. Mae’n briod â Jo, sy’n gweithio fel nyrs, ac mae ganddynt ddau o blant.

 

Y Gwir Barchedig Andrew John, Esgob Bangor

Rt Rev John Davies, Bishop of Swansea and BreconCafodd yr Esgob Andy ei fagu yn Aberystwyth. Aeth i Ysgol Penglais a graddiodd yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Cymru, Caerdydd, yn 1986 ac mewn Diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Nottingham yn 1988. Fe wnaeth hefyd ennill Diploma mewn Astudiaethau Bugeiliol yn 1989 yng Ngholeg Sant Ioan, Nottingham.

Cafodd ei ordeinio’n ddiacon yn 1989 ac yn offeiriad yn Esgobaeth Tyddewi yn 1990 a bu’n gwasanaethu ei holl weinidogaeth ordeiniedig yn yr esgobaeth honno tan iddo gael ei ethol yn Esgob Bangor. Bu’n gurad yn Aberteifi, y Ferwig a Mwnt o 1989 a 1991 a hefyd yn Aberystwyth rhwng 1991-1992. Gwasanaethodd wedyn fel ficer ym Mywoliaeth Reithorol Aberystwyth rhwng 1992 a 1999. Penodwyd Andy i blwyf Henfynyw gydag Aberaeron a Llanddewi Aberarth yn 1999 – plwyf a ehangodd yn 2005 i gynnwys Llanbadarn Trefeglwys.

Cafodd ei benodi’n ficer Pencarreg gyda Chwmann a Llanycrwys ac yn Archddiacon Aberteifi yn 2006. Fe’i etholwyd yn Esgob Bangor yn 2008.

Fel offeiriad plwyf, bu’r Esgob Andy yn cadeirio Pwyllgor Ieuenctid yr Esgobaeth a gwasanaethodd ar nifer fawr o gyrff eglwysig yr Esgobaeth yn cynnwys Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru. Bu hefyd yn Genhadwr Archesgob Caergaint ar Grŵp Degawd Efengyliaeth Springboard. Bu’n ddirprwy ac wedyn yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Plascrug ac yn Gadeirydd Cyswllt Ceredigion (asiantaeth stryd adsefydlu cyffuriau sy’n defnyddio model triniaeth Minnesota) am ddegawd. Fel Esgob Bangor, mae wedi parhau i gynghori asiantaethau lleol ar faterion yn ymwneud â chyffuriau ac alcohol.

Fel Archddiacon Aberteifi ysgrifennodd gwrs efengyliaeth ‘Menter’ a chyd-gynhyrchu’r DVD ategol dan yr un teitl.

Fel Esgob Bangor, mae gan Andy gyfrifoldebau portffolio am efengyliaeth, twf yr eglwys, y Gymraeg (mae’n siarad Cymraeg) a stiwardiaeth. Gwasanaethodd ar Gyngor Padarn Sant tan fis Mehefin 2017.

 

Y Gwir Barchedig Gregory Cameron, Esgob Llanelwy

pic of Bishop Anthony CrockettCafodd Gregory Kenneth Cameron ei eni a’i fagu yn ne ddwyrain Cymru. Ar ôl gwneud ymrwymiad o ffydd pan oedd yn ei arddegau, dechreuodd fynychu’r Eglwys Anglicanaidd yn ei bentref lleol. Cafodd ei addysgu yn Ysgol Gyfun Croesyceiliog yng Nghwmbrân, a phan oedd yn darllen y Gyfraith ym Mhrifysgol Rhydychen, teimlodd alwad i’r weinidogaeth ordeiniedig. Ar ôl cael ei dderbyn fel ordinand yr Eglwys yng Nghymru, bu Gregory’n astudio Diwinyddiaeth ac Astudiaethau Crefyddol yng Nghaergrawnt.

Ar ôl astudio yng Ngholeg Mihangel Sant, Llandaf, cafodd Gregory ei ordeinio i Esgobaeth Mynwy, a bu’n gwasanaethu mewn plwyfi yn yr esgobaeth am y chwe blynedd nesaf. Gwasanaethodd yn ddiweddarach fel caplan ysgol (Coleg Wycliffe, Stonehouse) ac fel cyfarwyddwr elusen addysgol (Prosiect Bloxham). Yn 2000, cafodd Gregory ei benodi gan Rowan Williams, Archesgob Cymru, ar y pryd yn Gaplan iddo.

Yn 2003, cafodd Gregory ei benodi gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cymun Anglicanaidd yn Gyfarwyddwr Materion Eciwmenaidd yn Swyddfa’r Cymun Anglicanaidd yn Llundain, a daeth yn Ddirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol flwyddyn yn ddiweddarach. Yn y rôl hon, roedd Gregory’n ymwneud llawer a materion y Cymun Anglicanaidd ac yn holl ddialogau eciwmenaidd y Cymun Anglicanaidd ar lefel ryngwladol.

Mae gan Gregory raddau Meistr mewn Cyfreitheg, Diwinyddiaeth a Chyfraith Canon, a Doethuriaeth mewn Diwinyddiaeth gan yr Ysgol Ddiwinyddiaeth Esgobaethol yn Massachusetts. Bu’n ddarlithydd yr Hen Destament yng Ngholeg Mihangel Sant, Llandaf, ac fel Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd mewn Cyfraith Canon yn y Ganolfan Cyfraith a Chrefydd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ar hyn o bryd yn gyd-gadeirydd Comisiwn Rhyngwladol Anglicanaidd Dwyreiniol Uniongred.

Cafodd ei ethol yn Esgob Llanelwy yn 2009, esgobaeth sy’n cynnwys gogledd ddwyrain a rhan o ganolbarth Cymru. Mae wedi gwasanaethu fel esgob arweiniol ar addysg, litwrgaeth yr eglwys ac eciwmeniaid a chysylltiadau rhyng-ffydd ac wedi gweithio’n agos gyda sefydliadau eraill i gefnogi pobl ddigartref a ffoaduriaid. Sefydlodd Gregory Gaplaniaeth LGBTQIA gyntaf Prydain yn 2015.

Mae Gregory yn briod â Clare, athrawes gerdd ac mae ganddynt dri o feibion. Mae ganddo ystod eang o ddiddordebau y tu allan i’r weinidogaeth ac mae’n mwynhau caligraffeg, darllen a ffilm – yn arbennig ffuglen wyddonol. Mae wedi sicrhau cydnabyddiaeth fel dylunydd darnau arian yn ei amser hamdden, ac mae wedi creu tri dyluniad i’r Bathdy Brenhinol.

 

Y Gwir Barchedig Richard Pain, Esgob Mynwy

BishopofMonmouth11crop-editEtholwyd Richard Pain yn Esgob Mynwy ar ôl gwasanaethu fel Archddiacon Mynwy am bum mlynedd. Mae wedi gwasanaethu yn yr esgobaeth am fwy na 30 mlynedd – fel Ficer Trefynwy am 10 mlynedd a hefyd ficer yn Rhisga, Six Bells a Chwmtyleri ac fel curad yng Nghil-y-coed.

Graddiodd Richard o Brifysgol Bryste a Phrifysgol Cymru, Caerdydd a hyfforddodd ar gyfer y weinidogaeth yng Ngholeg Mihangel Sant, Llandaf. Bu ganddo nifer p apwyntiadau esgobaethol a thaleithiol, gyda diddordeb neilltuol mewn gweinidogaeth – dethol a hyfforddiant clerigwyr ac arweinwyr eglwysig eraill. Bu’n Warden Ordinandiaid ar gyfer Esgobaeth Mynwy, yn Gadeirydd y Bwrdd Dethol Taleithiol ac yn aelod o Gorff Llywodraethu’r Eglwys.

Mae Richard yn dal y portffolio am faterion gweinidogaeth yn y Dalaith ac mae’n gadeirydd Sefydliad Padarn Sant. Mae hefyd yn hyrwyddo datblygu cymunedau mynachaidd newydd fel mannau cenhadaeth a ffurfio Cristnogion ifanc. Mae’n gweithredu fel ymwelydd esgobol ar gyfer Cymuned Ffynnon Sanctaidd a Chymuned Sant Tomos, sydd ill dwy yn yr Esgobaeth.

Mae Richard yn angerddol am ddisgyblaeth a datblygu grwpiau meithrin fel dull ar gyfer efengyliaeth bywyd cyfan.

Mae Richard yn briod â Julie ac mae gan y cwpl ddau fab. Mae’n ffotograffydd amatur brwd ac yn canu gitâr glasurol.

 

Y Gwir Barchedig Joanna Penberthy, Esgob Tyddewi

Bishop JoGanwyd Joanna Penberthy yn Abertawe a’i magu yng Nghaerdydd. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Uwchradd Caerdydd a graddiodd o Goleg Newnham, Caergrawnt. Hyfforddodd ar gyfer y weinidogaeth yng Ngholeg Sant Ioan, Nottingham a Neuadd Cranmer, Durham.

Fe’i gwnaed yn ddiacones yn 1984, ei hordeinio’n Ddiacon yn 1987 ac roedd ymysg y menywod cyntaf i gael eu hordeinio’n offeiriaid yng Nghymru yn 1997.

Gwasanaethodd yr Esgob Joanna yn esgobaethau Durham, Llandaf, Llanelwy a Thyddewi a bu hefyd yn Swyddog Taleithiol Datblygu ac Adnewyddu Plwyfi am bum mlynedd. Yn 2007 cafodd ei phenodi’n Ganon yng Nghadeirlan Tyddewi. Gadawodd Gymru yn 2010 i wasanaethu yn esgobaeth Caerfaddon a Wells ond dychwelodd yn 2015 fel Rheithor Glan Ieithon yn Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu, yn seiliedig yn Llandrindod.

Cafodd ei hethol yn Esgob Tyddewi ym mis Tachwedd 2016 a’i chysegru ym mis Ionawr 2017, gan ddod y fenyw gyntaf i fod yn esgob yn yr Eglwys yng Nghymru.

Mae’r Esgob Joanna yn briod gyda’r Parch Adrian Legg ac mae ganddynt bedwar o blant sydd bellach yn oedolion ac un ŵyr. Mae ei diddordebau’n cynnwys ffiseg cwantwm, darllen ac adara.

 

Y Gwir Barchedig June Osborne, Esgob Llandâf

Yn ffigur blaengar yn Eglwys Lloegr, June Osborne oedd y fenyw gyntaf i gael ei phenodi’n Ddeon i gadeirlan ganoloesol, ar ôl gwasanaethu fel Canon Drysorydd Cadeirlan Caersallog am bron 10 mlynedd. Roedd hi wedi cymryd rhan amlwg ym mywyd cenedlaethol Eglwys Lloegr, gan wasanaethau am flynyddoedd lawer ar Bwyllgor Sefydlog y Synod Cyffredinol, yn cynnwys bod yn aelod o’r Panel Cadeiryddion.

Yn un o’r menywod gyntaf i gael ei hordeinio fel offeiriad yn Lloegr yn 1994, ar ôl bod yn Ddiacones ers 1980 ac yn Ddiacon ers 1987, cafodd gweinidogaeth Esgob June ei nodweddu gan ei hangerdd am gydraddoldeb ac amrywiaeth ac roedd yn sefydlydd rhaglen Leading Women yr Eglwys.

Mae ganddi gonsyrn dwfn am dlodi byd-eang ac mae wedi gweithio gydag Eglwys Esgobaethol De Sudan ar iechyd, addysg ddiwinyddol ac eiriolaeth. Mae’n parhau i fod â rôl allweddol yn ymrwymiad y Cymun Anglicanaidd i weithredu nodau datblygu, ac mae’n aelod o Banel Ymgynghori’r Llywodraeth ar gyfer Coffau’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Ar ôl graddio yn y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Manceinion, hyfforddodd y Esgob June ar gyfer y weinidogaeth yng Ngholeg Sant Ioan, Nottingham a Neuadd Wycliffe, Rhydychen. Cafodd ei phenodi’n Ddiacones yn 1980 a gwasanaethodd yn St Martin-in-the-Bullring yn Birmingham cyn symud i blwyfi Old Ford yn Nwyrain Llundain yn 1984. Yn dilyn ei hordeinio’n offeiriad, gwasanaethodd fel Canon Drysorydd yng Nghadeirlan Caersallog a bu’n Ddeon Gweithredol Caersallog am ddwy flynedd cyn cael ei phenodi’n Ddeon yn 2004.

Mae’r Esgob June yn briod â’r bargyfreithiwr Paul Goulding CF ac mae ganddynt ddau o blant. Mae ei diddordebau’n cynnwys y celfyddydau a chwaraeon.