Dod yn Dalaith Masnach Deg

LSul Masnach Deg

Mae thema’r Garawys o gydnabod ein rhan ym mhechodau’r byd, yn ogystal â chydnabod ein ffaeleddau ein hunain; ar fyfyrio ac edifarhau a bod yn anhunanol; a ffocws y Garawys cynnar ar y Greadigaeth yn nhymor bywyd newydd y gwanwyn – mae hyn oll yn peri bod yr amser hwn yn amser delfrydol at gysylltu gweddi ac addoliad â Masnach Deg.

Edrychwch ar ddeunydd amserol y Sefydliad Masnach Deg i eglwysi dros Bythefnos Masnach Deg:

http://www.fairtrade.org.uk/en/get-involved/in-your-community/faith-groups/fairtrade-churches

Cynhelir Penwythnos Masnach Deg Mis Chwefror, gellir felly ddewis un o dri Sul. Ac y mae detholiad yr Eglwys yng Nghymru o adnoddau (gweler ymyl y ddalen) ar gael o hyd.
Beth am derfynu’r gwasanaeth â sesiwn blasu coffi Masnach Deg?  Os nad ydych wedi’u darganfod eto, byddwch yn synnu sawl brand Masnach Deg sydd – ac nid pob un sy’n ddigon penydiol i’r Garawys!

Beth yw ystyr masnach deg?

Golyga’r marc Masnach Deg ar becyn o de neu goffi, bar o siocled, potel o win – neu hyd yn oed ddillad neu emwaith! – fod y cynhyrchwyr yn talu cyflog teg i’w gweithwyr, yn darparu amodau gwaith boddhaol, yn cynnal safonau amgylcheddol, ac yn trin merched yn deg. Buddsoddir rhan o bris y pecyn mewn cyfleusterau cymunedol (fel ffyrdd neu ysgolion) yn yr ardal y daw’r eitem ohoni, neu i wella’r cynhyrchu (hyfforddiant busnes, er enghraifft, neu gyfarpar diogelwch).

Felly, er nad elusen mohono, fe wyddoch fod y pris yr ydych yn ei dalu o fudd uniongyrchol i rywun.

Safon ansawdd, nid enw brand, yw’r marc Masnach Deg; y mae felly amrywiaeth mawr i ddewis ohono, yn enwedig ymhlith y ffefrynnau – te, coffi a siocled. Mae pob un o’r prif archfarchnadoedd yn cynnig amrywiaeth o gynnyrch Masnach Deg, yn cynnwys eu labeli eu hunain – ac felly hefyd sawl siop lai.

Gellir hefyd archebu cynnyrch ar-lein. (Mae Masnach Deg Cymru mewn cysylltiad â sawl marchnad – gweleer http://fairtradewales.com/about/what-is-fair-trade/fairtrade-products.)

Y cynllyn talaith masnach deg

Yn 2012, pasiodd Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru gynnig i wneud yr Eglwys yng Nghymru yn Dalaith Masnach Deg – y gyntaf yn y Cymundeb Anglicanaidd.

I wneud hynny, rhaid cael achrediad gan Fasnach Deg Cymru. Yn ymarferol, golyga hyn y bydd yn rhaid i o leiaf 70% o Eglwysi pob Esgobaeth yn y Dalaith ddefnyddio te a choffi a chynnyrch arall Masnach Deg. I ymuno, cwblhewch Ffurflen Adduned Masnach Deg i bob eglwys, a’i dychwelyd i’r Parchedig Carol Wardman, Cynghorwr yr Esgobion ar yr Eglwys a Chymdeithas, yn 39 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9XF.

Beth yw’r adduned masnach deg?

Cefnogi a hyrwyddo Masnach Deg,annog defnyddio a gwerthu mwy o gynnyrch Masnach Deg, a chynnig dim ond te a choffi Masnach Deg mewn cyfarfodydd y mae’r Eglwys yn gyfrifol amdanynt.

Trwy weddïo, addoli ac astudio, datblygu ei thystiolaeth ym maes cyfiawnder bydeang.

Sicrhau y defnyddir ac/neu y gwerthir te a choffi a chynnyrch arall Masnach Deg yn o leiaf 70% o Eglwysi pob Esgobaeth yn y Dalaith, ac annog Eglwysi i arddangos llenyddiaeth i hysbysebu eu bod yn defnyddio cynnyrch Masnach Deg.
Denu sylw’r cyfryngau a pharhau i godi ymwybyddiaeth o’r Marc Masnach Deg, a chyfeirio at statws Masnach Deg y Dalaith a’r Esgobaethau ar bob gwefan berthnasol.

Sefydlu Gweithgor Llywio Masnach Deg,yn cynnwys cynrychiolydd o bob Esgobaeth, i fod yn gyfrifol am fonitro bod yr amcanion yn cael eu cyrraedd, ac i adrodd yn ôl i Fasnach Deg Cymru.

I ymuno, gwnewch y canlynol:

1. Pasio cynnig yng nghyfarfod nesaf y Cyngor Plwyf Eglwysig naill ai’n ymrwymo neu ynteu’n ailddatgan eich ymrwymiad blaenorol, i wneud eich eglwysi’n eglwysi Masnach Deg. (Patrwm o Benderfyniad Masnach Deg gan y Cyngor Plwyf Eglwysig)

2. Gwneud copïau o’r Ffurflen Adduned a chwblhau un dros bob eglwys yn eich plwyf.

3. Dychwelyd un copi o bob Ffurflen Adduned i’r Parchedig Carol Wardman.

4. Dangos copïau o’r Ffurflen Adduned ym mhob eglwys yr ydych am ei chynnwys.

5. Cydymffurfio ag egwyddorion Masnach Deg trwy ddefnyddio cymaint o gynnyrch Masnach Deg ag y gallwch, a gwneud yn hysbys eich bod yn gwneud hynny!

Gallwch lawrlwytho’r holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen i wneud hyn yma: