Datganiadau taleithiol i’r wasg

Yr Eglwys yn lansio Apêl Canmlwyddiant

Pobl ddigartref a rhai’n dioddef yn sgil gwrthdaro fydd canolbwynt apêl fawr i nodi canmlwyddiant yr Eglwys yng Nghymru y flwyddyn nesaf.

Bydd dwy elusen yn elwa ar Apêl y Canmlwyddiant sy’n anelu at godi o leiaf £100,000 yn ystod y pum mlynedd nesaf.  Bydd yr arian yn mynd tuag at ddau brosiect penodol – un gartref yn cael ei rhedeg gan Housing Justice Cymru i helpu pobl ddigartref, a’r llall yn cefnogi’r gwaith o adeiladu heddwch yn Ne Sudan trwy Cymorth Cristnogol.

Bydd yr apêl yn cael ei lansio yng nghyfarfod Corff Llywodraethol yr Eglwys wythnos nesaf, o flaen blwyddyn y canmlwyddiant sef 2020. Mae Archesgob Cymru, John Davies, yn galw ar bobl i fod mor hael ag oedden nhw gan mlynedd yn ôl pan lansiwyd apêl bwysig arall.

Archbishop John launches the centenary appeal at the Governing Body meeting with, from left, Canon Carol Wardman, Mari McNeill and Sharon Lee

Dywed yr Archesgob, “Yn ôl yn 1920 fe wnaethon ni lansio apêl i sefydlu’r Eglwys yng Nghymru ac fe gyfrannodd plwyfolion o bob eglwys yng Nghymru ar raddfa mor hael nes bod yr Eglwys wedi cael ei chynnal am 100 mlynedd. Allaf i ddim meddwl am ffordd well i ddathlu’n pen-blwydd na thrwy lansio apêl sylweddol arall i godi arian – nid i ni’n hunain ond i’r rhai mewn angen, gartref a thros y môr. Rwy’n hyderus y bydd pobl yn ymateb gyda’r un haelioni a brwdfrydedd. Rwy’n gofyn hefyd i chi weddïo dros y prosiectau hyn:  dros y rhai sy’n eu rhedeg, dros y bobl y byddan nhw’n eu helpu, a gweddïo am yr egni a’i ymroddiad i’w defnyddio ac i atgyfnerthu Teyrnas Dduw o gyfiawnder a heddwch, undod a thrugaredd.”

Bydd yn llawer haws i bobl gyfrannu at Apêl y Canmlwyddiant nag oedd hi gan mlynedd yn ôl, fodd bynnag. Am y tro cyntaf mae’r Eglwys yn sefydlu safle Instagiv fel y gall pobl gyfrannu swm penodol trwy neges destun neu ar y ffôn, yn ogystal â rhoi trwy ddulliau traddodiadol.

Dywed Canon Carol Wardman, Cynghorydd yr Esgobion ar gyfer yr Eglwys a’r Gymdeithas, “Rydym yn ymrwymo i godi £100,000 ond petai pawb yn ein heglwysi’n rhoi ychydig bunnoedd yn unig byddem yn codi mwy na’r swm hwnnw mewn dim o dro. Fodd bynnag mae’n nod yn ymwneud â mwy na chodi arian – mae hefyd yn golygu dyfnhau’n dealltwriaeth a’n cydsafiad gyda phobl sy’n profi caledi a thlodi, a datblygu’n perthynas gyda’r sefydliadau sy’n eu helpu.”

Bydd yr holl arian a gesglir yn cael ei rannu’n gyfartal rhwng Cymorth Cristnogol a Housing Justice Cymru. Bydd yr elusennau’n rhoi adroddiadau ac adborth cyson am ddatblygiad y prosiectau i ddangos sut mae’r arian yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

 

Cymorth Cristnogol

Mae prosiect Cymorth Cristnogol yn cefnogi gwaith Pwyllgor Cyfiawnder, Heddwch a Chymod Eglwys Esgobol Sudan – gwlad a anrheithiwyd gan drais ac un o’r rhai tlotaf yn y byd.

A woman makes tea in front of her makeshift shelter in a camp for more than 12,000 internally displaced persons located on the grounds of the Roman Catholic Cathedral of St. Mary in Wau, South Sudan. Most of the families here were displaced in June, 2016, when armed conflict engulfed Wau. Credit Christian Aid/Paul Jeffrey

Dywed Mari McNeill, pennaeth Cymorth Cristnogol Cymru, “Mae’r Eglwys yng Nghymru wedi bod yn gefnogwr allweddol i Cymorth Cristnogol drwy 70 mlynedd ein bodolaeth. Rydym wrth ein bodd yn gweld yr ymrwymiad diweddaraf hwn gan yr Eglwys i weithio mewn partneriaeth â ni dros urddas, cydraddoldeb a chyfiawnder i bobl sy’n byw ynghanol realaeth tlodi eithafol yn Ne Sudan ble mae gwrthdaro yn gwaethygu’r tlodi a’r argyfwng dyngarol. Bydd ar arian gaiff ei godi yn mynd tuag at gefnogi’r rhai sy’n ymwneud â gweithgareddau adeiladu heddwch yn Ne Sudan, fel gwella trawma, eiriolaeth, gweithdai a gwylnosau gweddi dros heddwch ynghyd â hyfforddiant i arweinwyr cymunedol. Trwy haelioni aelodau’r eglwys, bydd yr Eglwys yng Nghymru yn helpu cymunedau i ymateb i wir heriau adeiladu heddwch gyda dewrder a gobaith.”

Housing Justice Cymru

Bydd prosiect Housing Justice Cymru yn ariannu llochesi nos gydag arweiniad yr eglwysi ar gyfer pobl ddigartref ledled Cymru. Bydd hefyd yn cyflenwi hyfforddiant i glerigwyr ac aelodau eglwys, gan greu ‘Eiriolwyr Tai’ ym mhob esgobaeth a all gynnig cefnogaeth ymarferol ac ymateb gwybodus i ddigartrefedd.

Dywed Sharon Lee, cyfarwyddwr Housing Justice Cymru, “Fel elusen Gristnogol, mae’n fraint i ni weithio gyda’r Eglwys yng Nghymru ledled ein cenedl. Bydd yr apêl hon yn gwneud gwahaniaeth enfawr  ac yn newid bywydau. Mae’n golygu y byddwn yn gallu cefnogi eglwysi wrth ddarparu lletygarwch a thrugaredd i bobl a fyddai oni bai am hyn yn cysgu ar ein strydoedd yn ystod y gaeaf. Bydd hefyd yn ein helpu i arfogi a chefnogi’r aelodau niferus o’r Eglwys yng Nghymru sydd eisiau helpu’r rhai yn eu cymunedau.”

Bydd Apêl y Canmlwyddiant yn cael ei lansio yng nghyfarfod y Corff Llywodraethol ar 11 Medi yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe. Bydd y safle Instagiv yn dod yn fyw yn y cyfarfod. Gallwch gyfrannu hefyd trwy siec daledig i RBCIW, wedi ei marcio i Apêl y Canmlwyddiant.

To donate £5 please text CENTENARY to 70660