Datganiadau taleithiol i’r wasg

Sul y Digartref yn nodi dechrau’r tymor llochesi nos

Bydd pobl ddigartref a gwirfoddolwyr sy’n eu helpu yn ganolbwynt gwasanaethau eglwysig ledled y wlad y mis nesaf.

Bydd Sul y Digartref, 13 Hydref, yn gyfle i bobl ddangos undod gyda rhai sy’n ddigartref ac ystyried a chynllunio sut i weithredu’n ymarferol i’w helpu.

Y ffocws eleni yw ‘Effaith gwirfoddoli ar y gwirfoddolwr’, sy’n addas gan fod Cristnogion a chymunedau eglwysig ar flaen y gad yn yr ymateb i’r cynnydd  mewn digartrefedd gan gynnwys yr agwedd fwyaf gweledol, sef cysgu ar y strydoedd. Dengys ffigurau gan yr elusen Housing Justice fod nifer y llochesi nos sy’n weithredol trwy ei rhwydwaith bron wedi dyblu yn y chwe blynedd diwethaf gan gyrraedd 125, gyda llochesi nos eglwysig a chymunedol bellach yn gweithredu mewn wyth awdurdod lleol yng Nghymru.

Mae Sul y Digartref  yn digwydd ar ddechrau tymor y llochesi nos, fel bod modd ei nodi trwy weddi.

Mae Archesgob Cymru, John Davies, yn annog pob eglwys yng Nghymru i gymryd rhan. Dywed, “Yn drist iawn mae gweld pobl yn cysgu allan bellach wedi dod yn beth normal mewn llawer dinas a thref, ac mae gosod llochesi nos i’r rhai hynny sydd heb unman arall i fynd yn ystod misoedd y gaeaf yn rhan gynyddol o genhadaeth ein heglwysi.

“Mae Sul y Digartref yn gyfle i ni ganolbwyntio ar y ffaith ddigalon hon – i weddïo a gweithredu ar ran y rhai heb unman i’w alw’n gartref ac i gynnig cefnogaeth ddiamod i’n gwirfoddolwyr sy’n eu helpu. Rydym hefyd yn diolch am y bendithion y gall gwirfoddoli ei roi ac yn gobeithio y bydd mwy o bobl yn cael eu hysbrydoli i gymryd rhan.”

Dywedodd Sharon Lee, Cyfarwyddydd Tai Housing Justice Cymru, “Gobeithiwn y bydd mwy nag erioed o eglwysi yn ymuno â ni eleni i ddangos undod gyda’r rhai sy’n profi bywyd heb le i’w alw’n gartref.

“Wrth i’r gymuned ffydd gymryd mwy a mwy o ran mewn lliniaru digartrefedd, mae hefyd yn briodol ein bod yn myfyrio am yr effaith y mae gwirfoddoli yn ei gael ar y gwirfoddolwr ac ar y pwnc hwn gan ystyried sut y gall y rhai sy’n gweithio’n ddiflino i helpu hefyd gael eu cefnogi o fewn y gymuned ffydd.

Mae pob ffurf o ddigartrefedd wedi cynyddu 4 y cant ers 2017. Mae oddeutu 320,000 o deuluoedd digartref ym Mhrydain. Mae tua 36 aelwyd yn dod yn ddigartref bob diwrnod. Yng Nghymru mae’r darlun yn gymysg, ond yn dangos fod cynnydd bob blwyddyn mewn digartrefedd a chysgu ar y strydoedd. Yn nhymor yr hydref 2018, gwelwyd fod 158 o bobl yn cysgu allan yng Nghymru. Ers 2015 mae nifer yr unigolion yn cysgu allan yng Nghymru wedi cynyddu 193%.

Mae adnoddau ar gyfer ein gwasanaethau eglwysig  

Darllenwch ein blog gan wirfoddolwr lloches nos, Pat Sumner http://bit.ly/2kvKr7q