Datganiadau taleithiol i’r wasg

Prif Weinidog Cymru’n cefnogi comisiwn rhyng-ffydd

Bydd arbenigwyr rhyng-ffydd o Ewrop a Gogledd America yn darganfod mewn cynhadledd yr wythnos nesaf sut y mae Cymru’n modelu perthynas agos rhwng pobl o wahanol grefyddau.

Bydd Prif Weinidog Cymru ac Archesgob Cymru ymysg y rhai fydd yn disgrifio’r gwaith partneriaeth arloesol yng Nghymru yng nghyfarfod rhanbarthol y Comisiwn Rhyng-ffydd Anglicanaidd.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn adeilad y Pierhead yng Nghaerdydd ar 9 Medi. Y cadeirydd fydd Archesgob Dulyn a bydd y cynadleddwyr yn cynnwys arbenigwyr rhyng-ffydd o eglwysi Anglicanaidd yn Ewrop a Gogledd America ynghyd â chynrychiolwyr crefyddau ac enwadau eglwysig eraill.

Dywed yr Archesgob, John Davies, “Mae’n fraint i ni gael croesawu’r cyfarfod rhyngwladol allweddol hwn i Gymru. Mae Cymru’n arwain y ffordd mewn creu partnreiaethau rhyng-ffydd. Mae gennym rwydweithiau rhagorol a chefnogaeth ein llywodraeth sy’n gwerthfawrogi grwpiau rhyng-ffydd ac yn cydnabod eu rhan mewn cynnal cymunedau cydlynol seiliedig ar barch. Bydd y digwyddiad hwn yn amlygu’r hyn ydym yn ei gyflawni yng Nghymru a gobeithiaf y bydd y rhai fydd yn bresennol yn teimlo fod croeso iddyn nhw yma ac yn gadael gan deimlo’u bod wedi eu hysbrydoli.”

Bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn amlinellu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gymunedau rhyng-ffydd. Mae Mr Drakeford yn cadeirio‘r Fforwm Cymunedau Ffydd, a sefydlwyd mewn ymateb i’r tyndra rhyngwladol cynyddol yn dilyn ymosodiad 9/11 ac sydd wedi cyfarfod yn rheolaidd ers hynny. Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru hefyd grŵp ffydd trawsbleidiol sy’n hyrwyddo cyfraniadau cadarnhaol grwpiau ffydd i gymunedau.

Bydd cynadleddwyr hefyd yn clywed am y cysylltiadau sydd gan grwpiau ffydd yng Nghymru gyda’r llywodraeth a chyda’r naill a’r llall gan brif weithredwr Cytûn, Eglwysi Ynghyd yng Nghymru, y Parch Ganon Aled Edwards, a’r swyddog polisi, y Parch Gethin Rhys. Mae gan Gymru hefyd Gyngor Rhyng-ffydd a bydd ei gadeirydd, Nord’zin Pamo, yn disgrifio’r cyfraniad y mae’r Cyngor yn ei wneud.

Bydd golwg leol ar sut y mae grwpiau ffydd yn cydweithredu yn cael ei rhoi gan y Parch Dean Atkins, cadeirydd Rhwydwaith Rhyng-ffydd De Caerdydd ac offeiriad plwyf Butetown, ble mae’r cyfarfod yn cael ei gynnal.

Dywed Mr Atkins, “Nid yw cyd-fyw gyda rhai gwahanol yn beth newydd i bobl Butetown. Mae wedi digwydd ers cenedlaethau. Mae pobl o wahanol grefyddau, diwylliannau ac ieithoedd wedi byw ochr yn ochr yma am flynyddoedd. Cafwyd rhai trafferthion yma yn y gorffennol ond ar y cyfan rydyn ni’n bwrw ati gyda’r dasg a’r fraint o fyw ochr yn ochr â’n gilydd gan adeiladu ar y dreftadaeth a gawsom. Rydym yn cydweithio ar faterion cyffredin, yn ymladd gyda’n gilydd yn erbyn anghyfiawnderau, yn adeiladu cymunedau gyda’n gilydd, yn ffurfio cyfeillgarwch sy’n barhaol ac ystyrlon rhwng y naill a’r llall. Does dim byd newydd yn hyn. Mae’n gwbl naturiol i ni yma yn Tiger Bay!”

Bydd Esgob Llandaf, June Osborne, yn agor y digwyddiad gyda gair o groeso a gweddïau ac Archesgob Dulyn, Dr Michael Jackson, yn cyflwyno’r diwrnod. Bydd Esgob Caerlwytgoed, Dr Michael Ipgrave, yn diweddaru’r cynadleddwyr ynghylch gwaith y Comisiwn Rhyng-ffydd Anglicanaidd byd-eang.

Bydd y cyfarfod hefyd yn cynnwys sesiwn ar ddarllen y Beibl “trwy lygaid rhyng-ffydd” dan arweiniad Dr Catrin Williams, Darllenydd yn y Testament Newydd ym Mhrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant, gyda rhai o’i myfyrwyr doethuriaeth.

Bydd Archesgob Cymru, John Davies, yn cau’r cyfarfod gyda choffâd byr i rai a ddioddefodd weithredoedd treisiol seiliedig ar grefydd neu gred a gweddïau am ymroddiad i gyd-fyw heddychlon.

Mae’r llun yn dangos Archesgob Cymru, John Davies, yn croesawu gwesteion mewn cinio a gynhaliwyd gan Gyngor Mwslemaidd Cymru yng Nghaerdydd.