Datganiadau taleithiol i’r wasg

Ethol Esgob newydd Mynwy

Cafodd Archddiacon Rochdale ei hethol heddiw yn Esgob newydd Mynwy.

Sicrhaodd yr Hybarch Cherry Vann y bleidlais angenrheidiol gyda mwyafrif o ddau-draean gan aelodau’r Coleg Etholiadau ar ddiwrnod olaf ei gyfarfod yng Nghadeirlan Casnewydd.

Gwnaed y cyhoeddiad gan John Davies, Archesgob Cymru, Llywydd y Coleg Etholiadol.

The Archbishop of Wales announces the Bishop Elect of Monmouth chosen by the Electoral College meeting at Newport Cathedral @Monmouth diocese.

Posted by The Church in Wales on Thursday, September 19, 2019

Dywedodd, “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda Cherry. Mae ganddi lawer iawn y gall gyfrannu at fywyd, nid yn unig Esgobaeth Mynwy, ond hefyd i’r Eglwys yng Nghymru.

“Un maes y gwn sy’n agos iawn at ei chalon yw gweinidogaeth yr eglwys mewn ardaloedd ôl-ddiwydiannol lle mae bywyd y gymuned, a bywyd yr eglwys yn neilltuol efallai, wedi dioddef llawer. Ychydig amser yn ôl penododd yr esgobaeth archddiacon newydd gyda chyfrifoldeb am y meysydd hynny, ond bydd cael hwb gyda phrofiad mawr ohonynt yn hwb enfawr iddynt.”

Dywedodd y Darpar Esgob Vann fod yr heriau sy’n wynebu eglwysi yn ne-ddwyrain Cymru yr un fath â’r rhai yng ngogledd-orllewin Lloegr. Dywedodd, “Mae’r trefi o amgylch Manceinion, Oldham, Rochdale ac Ashton wedi eu herio’n sylweddol, yn economaidd a hefyd o ran bywyd yr eglwys. Rydym wedi paratoi rhai ystadegau a chyfran fach, fach iawn o’r boblogaeth sy’n mynd i’n heglwysi. Mae hyn yn rhywbeth y buom yn gweithio’n galed i’w ddatrys yn ardal Manceinion ac edrychaf ymlaen at ddod â pheth o’r doethineb a gwybodaeth a gefais oddi yno i Gasnewydd ac Esgobaeth Mynwy.

“Fe wnaeth fy nharo pan ddarllenais broffil yr esgobaeth pa mor debyg yw Esgobaeth Mynwy i Fanceinion, ar raddfa lai, ond mae’r heriau yr un fath, mae’r ddemograffeg yr un fath ac mae’n wirioneddol dda bod yma i arwain pobl Casnewydd yn yr heriau nesaf sydd i ddod.”

Yn hannu o Swydd Caerlŷr, mae’r Darpar Esgob Vann wedi gwasanaethu fel Archddiacon Rochdale yn Esgobaeth Manceinion, am y 11 mlynedd ddiwethaf. Hyfforddodd ar gyfer gweinidogaeth yn Westcott House, Caergrawnt, a chafodd ei hordeinio’n ddiacon yn 1989. Ymysg y menywod cyntaf i gael ei hordeinio fel offeiriad yn Eglwys Lloegr yn 1994, treuliodd ei holl weinidogaeth hyd yma yn Esgobaeth Manceinion, yn Flixton, Bolton a Farnworth. Mae hefyd yn ganon er anrhydedd yng Nghadeirlan Manceinion ac yn gyn gaplan i bobl fyddar.

Mae gan Ms Vann swyddi uwch yn llywodraethiant yr Eglwys yn Lloegr. Bu’n Llefarydd Tŷ Is Cynulliad Caerefrog 2013 ac mae’n aelod ex-officio o Gyngor yr Archesgobion.

Yn bianydd dalentog, mae Ms Vann yn Gydymaith y Coleg Cerdd Brenhinol (ARCM) ac yn un o Raddedigion yr Ysgolion Cerdd Brenhinol. Mae’n arwain Cerddorfa Siambr Bolton.

Bydd Ms Vann yn Ddarpar Esgob nes caiff y penodiad ei gadarnhau’n ffurfiol gan yr Archesgob mewn gwasanaeth Synod Sanctaidd. Caiff wedyn ei chysegru fel esgob yng Nghadeirlan Aberhonddu – sedd yr Archesgob presennol – a’i gorseddu fel 11eg Esgob Trefynwy yng Nghadeirlan Casnewydd.

Archbishop John introduces the Bishop Elect of Monmouth, Cherry Vann, archdeacon of Rochdale

Posted by The Church in Wales on Thursday, September 19, 2019

Mae’r Coleg Etholiadol yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o’r chwech esgobaeth yng Nghymru a’r esgobion. Caiff yr esgobaeth ‘gartref’ – yn yr achos hwn, Mynwy – ei chynrychioli gan chwech o leygwyr a chwech o glerigwyr a’r pump esgobaeth arall gan dri o leygwyr a thri o glerigwyr yr un. Mae ganddo gyfanswm o 47 aelod.

Mae ei drafodaethau yn gyfrinachol. Caiff ymgeiswyr ar gyfer etholiad eu henwebu yn y cyfarfod, eu trafod a chynhelir pleidlais. Cânt eu datgan yn Ddarpar Esgob os ydynt yn sicrhau mwyafrif o ddau-draean.