Datganiadau taleithiol i’r wasg

Anerchiad Llywyddol – Archesgob

Mae Archesgob Cymru wedi galw heddiw ar aelodau’r Eglwys i herio’r status quo a chefnogi cynlluniau newydd sy’n anelu am dwf.

Yn ei Anerchiad Llywyddol i Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru dywedodd yr Archesgob, John Davies, na ddylai’r eglwys fod yn ddall na byddar i naill ai ei heriau na’i chyfleoedd.

Atgoffodd aelodau fod y proffwydi a Christ ei hunan wedi wynebu gwrthwynebiad chwyrn pan wnaethant herio strwythurau presennol.

Dywedodd yr Archesgob, “Mae’r rhai sy’n herio’r status quo, gan alw ar sefydliadau sydd wedi hen ennill eu plwyf i edrych o’r newydd ar y ffordd y gweithredant ac sy’n cwestiynu p’un ai a allent fod wedi colli rhywfaint o ffocws eu galwad gwreiddiol, yn y perygl o gael eu barnu a’u dychanu yn yr un ffordd.”

Fodd bynnag, mae’n hanfodol ein bod yn gwrando ar y lleisiau hynny er mwyn “adfer ac adennill gweinidogaeth ddilys tebyg i Grist ac sy’n canoli ar Grist”, meddai.

“Unwaith eto rwy’n herio ein Talaith i gydnabod ein heriau a chadarnhau’r unigolion a’r grwpiau hynny sydd, drwy ofyn cwestiynau anghysurus a gwneud sylwadau anghysurus, yn mynnu gennym ein bod yn rhoi sylw (hynny yw, ein bod yn gwrando, nid dim ond clywed) – a’n bod yn cynllunio, ein bod yn gweddïo a’n bod yn gweithredu i barhau i adsefydlu ein gweledigaeth ar gyfer ein bywyd fel eglwys … Allwn ni ddim mentro bod yn ddall na byddar i naill ai realaeth yr hyn a wynebwn, nac i’r rhoddion a’r cyfleoedd sy’n dal i fod gennym i fynd i’r afael â’r realaeth honno.”

Cyfeiriodd yr Archesgob at y cyfleoedd sydd gan yr Eglwys i ymestyn allan i bobl pan fyddant yn dod i eglwysi ar gyfer digwyddiadau bywyd, megis bedyddiadau, priodasau ac angladdau. Siaradodd hefyd am lwybrau cyffrous newydd o weinidogaeth sy’n agor, yn cynnwys ar gyfer lleygwyr a thimau.

“Gwerthfawrogi’r hyn sy’n dda yn ein gorffennol yn ein hetifeddiaeth o ffydd a bywyd”, meddai. “Ac, ar yr un pryd, annog, croesawu a chadarnhau syniadau newydd, camau newydd, llawenhau yn ein manteision, cydio yn ein cyfleoedd, a mentro’n ofalus.”

Bydd geiriad llawn anerchiad yr Archesgob ar gael ar ôl iddi gael ei thraddodi.

Mwy o wybodaeth am gyfarfod y Corff Llywodraethol