Datganiadau taleithiol i’r wasg

Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru – 11-12 Medi

Bydd cyfarfod allweddol fis nesaf yn clywed fod gan eglwysi rôl hanfodol i’w chwarae wrth ganfod caethwasiaeth fodern a masnachu dynol.

Mae gan eglwysi wreiddiau dwfn mewn cymunedau lleol ac maent mewn sefyllfa dda i arsylwi ac ymateb i arwyddion o gaethwasiaeth a helpu dioddefwyr, yn ôl adroddiad i Gorff Llywodraethol yr Eglwys fydd yn cwrdd yn Abertawe ar 11-12 Medi.

Caethwasiaeth fodern a masnachu dynol fydd ffocws un cynnig yn y cyfarfod. Bydd Kevin Hyland, comisiynydd gwrth-gaethwasiaeth annibynnol cyntaf y Deyrnas Unedig, yn amlinellu’r broblem mewn anerchiad a gofynnir i aelodau ystyried caethwasiaeth a masnachu dynol fel “troseddau yn erbyn dynoliaeth” ac ymrwymo i weithio i’w hatal a chefnogi dioddefwyr.

“O gyfnod William Wilberforce a Hannah Moore, mae Cristnogion wedi arwain y frwydr yn erbyn caethwasiaeth ei hunan, ac wrth atal y gweithgareddau troseddol neu ecsbloetiol y caiff dioddefwyr eu tynnu iddynt,” meddai’r Parch Ganon Carol Wardman, Cynghorydd yr Esgobion ar yr Eglwys a Chymdeithas a ysgrifennodd yr adroddiad. “Gan gydweithio gydag awdurdodau statudol a chyrff anllywodraethol eraill, mae’r Eglwys yng Nghymru mewn sefyllfa dda i fanteisio ar gyfleoedd i godi ymwybyddiaeth, cynnig help a pharhau i gefnogi mewn gweddi bob ymdrech i ddod ag erchyllterau caethwasiaeth, masnachu dynol ac ecsbloetiad troseddol i ben yn y byd heddiw.”

Mae eitemau eraill ar agenda’r Corff Llywodraethol yn cynnwys:

 

Lansio Apêl Canmlwyddiant yr Eglwys

Mae’r Eglwys yng Nghymru yn nodi ei chanmlwyddiant yn 2020 drwy lansio apêl fawr i gefnogi dau achos pwysig – un adref a’r llall dramor. Mae Apêl y Canmlwyddiant yn anelu i godi o leiaf £100,000 – £10,000 y flwyddyn ar gyfer pob prosiect dros bum mlynedd. Y prosiectau yw:

Cenhadaeth ac Efengyliaeth

Ffyrdd newydd o dyfu’r eglwys drwy genhadaeth ac efengyliaeth fydd ffocws diwrnod cyntaf y cyfarfod. Bydd yr eitemau’n cynnwys:

  • Ffocws ar ddigwyddiadau bywyd – bedyddiadau, priodasau ac angladdau – gan Dr Sandra Millar, pennaeth prosiectau a datblygiadau ar gyfer Cyngor Archesgobion Eglwys Lloegr;
  • Cyflwyniad ar weinidogaeth arloesol – sy’n ymestyn allan i bobl nad oes ganddynt unrhyw gysylltiad gyda’r eglwys;
  • Diweddariad ar y prosiect cyntaf i gael arian o’r Gronfa Efengyliaeth – Stryd Gobaith, eglwys newydd yn Wrecsam.

Mae gan y Corff Llywodraethu 144 aelod, yn cynnwys yr esgobion esgobaethol a chlerigwyr a lleygwyr etholedig o bob rhan o Gymru. Mae’n cwrdd ddwywaith y flwyddyn.

Cynhelir y cyfarfod yng nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe. Mae’n cychwyn am 9.30am ar 11 Medi.

Mae’r agenda llawn a chopïau o’r adroddiadau ar gael ar-lein yn:

11-12 Medi 2019