Datganiadau taleithiol i’r wasg

Panel Eisteddfod – sut mae Cymru’n fodel o gysylltiadau da rhyng-ffydd

Gydag erchyllterau yn Seland Newydd a Sri Lanka, bu’n flwyddyn heriol i gysylltiadau rhwng Cristnogion a Mwslimiaid yn neilltuol. Nid felly yng Nghymru. Yma daeth pobl o ffydd ynghyd a sefyll ochr yn ochr ar ôl yr ymosodiadau.

Ymunwch ag Esgob Bangor yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst yr wythnos nesaf ar gyfer trafodaeth panel yn ymchwilio’r gwaith sy’n mynd rhagddo i wneud Cymru yn genedl sy’n fodel o barch, goddefgarwch a phartneriaeth yn y dyddiau dyrys hyn.

Bydd yr Esgob Andy John yn siarad gydag aelodau o rwydweithiau rhyng-ffydd Cymru a hefyd yn edrych sut mae ysgolion yr eglwys yn cydbwyso eu hethos Cristnogol gydag anghenion nifer cynyddol o ddisgyblion gyda gwahanol ffydd.

Cynhelir y digwyddiad ar 6 Awst ym mhabell Cytûn ac mae croeso i bawb.

Y cadeirydd fydd y Parch Ganon Robert Townsend a phanelwyr eraill gyda’r Esgob Andy yn cynnwys:

  • Joanna Thomas, pennaeth Ysgol y Faenol, Bangor
  • Dai Lloyd AC, aelod o’r Grŵp Ffydd Rhyngbleidiol
  • Rheinallt Thomas, aelod o Gyngor Rhyng-ffydd Cymru
  • Arooj Khan o Gyngor Mwslimiaid Cymru

Bydd disgyblion ac athrawon o ddwy ysgol yr Eglwys yng Nghymru ym Mangor – Ysgol y Faenol ac Ysgol Cae Top – hefyd yn cyfrannu drwy ffilm fer.

 

Dywedodd yr Esgob Andy i’r digwyddiad gael ei ysbrydoli gan y berthynas gynyddol rhwng Cadeirlan Bangor a chymuned Islamaidd y ddinas. Dywedodd, “Roedd yn deimladwy iawn pan ddaeth ein cymdogion Mwslimaidd ym Mangor i’r Gadeirlan i sefyll gyda ni yn dilyn ymosodiad ar Gristnogion yn Sri Lanka ar Sul y Pasg. Mae’n ardderchog sut mae disgyblion o wahanol ffydd yn ffynnu yn ein hysgolion eglwys wrth iddynt ddysgu sut i barchu a gwerthfawrogi ei gilydd. Mae straeon calonogol fel hyn yn aml yn cael eu gwasgu allan o’r agenda newyddion a gobeithiaf y bydd y digwyddiad hwn yn helpu i roi sylw iddynt a dathlu’r hyn a wnaiff Cymru yn dda.”

Mwy o wybodaeth am y weithred o undod ym Mangor