Datganiadau taleithiol i’r wasg

Yr Eglwys yn penodi rheolwr diogelu

Mae ymrwymiad yr Eglwys i warchod plant ac oedolion sydd dan risg yn parhau gyda phenodiad rheolwr diogelu newydd.

Bydd Dorian Davies, a fu’n gyfrifol am ddiogelu mewn ysgolion a cholegau ym Mro Morgannwg am y pedair blynedd diwethaf, yn dechrau ar ei swydd newydd y mis nesaf.

Yn wreiddiol o Lanidloes, cymhwysodd Mr Davies fel athro a gweithiwr cymdeithasol cyn arbenigo mewn diogelu. Fel Swyddog Diogelu ar gyfer Cyfarwyddiaeth Dysgu a Sgiliau Cyngor Bro Morgannwg, mae wedi bod yn gyfrifol am weithredu gweithdrefnau i ddiogelu plant ac oedolion mewn lleoliadau dysgu. Roedd hefyd yn brif swyddog ar gyfer Amddiffyn Plant.

Bydd Mr Davies yn arwain dau Swyddog Diogelu Taleithiol yr Eglwys – un yn gofalu am ogledd Cymru a’r llall yn y de. Mae’n cymryd drosodd gan Elaine Cloke a ymddeolodd yn gynharach eleni.

Bydd Mr Davies yn gyfrifol am ddatblygiad parhaus a gweithredu polisi diogelu’r Eglwys, gan sicrhau fod y gwaith yn cydymffurfio gyda Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan a’r Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan diwygiedig.

Wrth gyhoeddi’r penodiad, dywedodd Simon Lloyd, Ysgrifennydd Taleithiol yr Eglwys, “Rhaid i arferion diogelu o ansawdd uchel fod wrth galon popeth a wnawn er mwyn gwneud yr Eglwys yng Nghymru yn Eglwys Ddiogel. Rwyf wrth fy modd yn croesawu Dorian i’r tîm ac yn edrych ymlaen at weithio gydag ef.”

Dywedodd Mr Davies, “Mae’r rôl yma’n cynnig cyfle unigryw i wneud cyfraniad sylweddol tuag at ddiogelu plant ac oedolion sydd dan risg ar lefel genedlaethol mewn sefydliad sy’n treiddio ac yn dylanwadu ar fywyd yng Nghymru.

“Edrychaf ymlaen at ddatblygu’r swm enfawr o waith a wnaed eisoes ac arwain swyddogion diogelu profiadol ac ymroddgar yr Eglwys.”

Bydd Mr Davies yn dechrau ar ei swydd ar 15 Gorffennaf.

Nodiadau

Mae polisi diogelu’r Eglwys yn berthnasol i bawb sy’n mynychu’r eglwys – yn glerigwyr a lleygwyr – yn ogystal â gweithgareddau sy’n cael eu harwain gan yr eglwys boed y rheini’n cael eu cynnal ar eiddo’r eglwys neu beidio. Mae’n canolbwyntio ar hyrwyddo arfer diogelach ym mhob rhan o fywyd yr eglwys, gan gynnwys gweithgaredd ar-lein, tynnu lluniau a ffotograffau, cludiant a gosod ein hadeiladau. Mae’n cynnig canllawiau clir i blwyfi ar sut i fod yn eglwys ddiogel gyda chanllaw cam-wrth-gam ar gyfer ymateb i bryderon a chyhuddiadau.

Mae’r polisi ar gael yma