Datganiadau taleithiol i’r wasg

Pobl ifanc i gael y rhan gyntaf o gronfa £10m yr Eglwys

Mae pobl ifanc wrth galon y prosiect cyntaf yng Nghymru i ennill cyfran o gronfa sylweddol newydd sydd â’r nod o adfywio’r weinidogaeth Gristnogol yng Nghymru.

Bydd y prosiect gwerth £1.9m yn galluogi creu math newydd o gymuned eglwysig wedi ei hanelu’n benodol at y ‘cenedlaethau coll’ sydd heb fawr o brofiad, neu ddim profiad o gwbl, o fywyd yr eglwys.

Gyda’r enw Stryd Gobaith, neu Hope Street, daw’r prosiect o Esgobaeth Llanelwy. Bydd yn gweld sefydlu cymuned yn canolbwyntio at estyn breichiau i bobl ifanc o’u pencadlys yn 1, Hope Street, adeilad tri llawr o’r 1930au yng nghanol Wrecsam a fydd yn cael ei drawsnewid yn ganolfan Gristnogol a man addoli. Bydd y grant yn ariannu tîm arweinyddol a chymuned graidd, yn ogystal â newidiadau ar gyfer offer yn yr adeilad.

Hwn yw’r prosiect cyntaf i wneud cais llwyddiannus am gyllid oddi wrth Gronfa Efengyliaeth yr Eglwys yng Nghymru. Lansiwyd y Gronfa £10m y llynedd ar gyfer cynlluniau uchelgeisiol i ymgysylltu pobl gyda’r ffydd Gristnogol mewn ffyrdd egnïol a chyffrous.

Bydd Stryd Gobaith yn cael ei redeg mewn partneriaeth gydag eglwysi sydd eisoes yn bodoli a’r Ymddiriedolaeth Adfywio Eglwysi (CRT) sy’n arbenigo mewn tyfu eglwysi. Bydd yn hyfforddi arweinwyr a gweithwyr ieuenctid ac yn y pen draw yn sefydlu cymunedau Cristnogol newydd ledled yr esgobaeth. Nod y prosiect yw agor ym Medi 2020.

Mae Cronfa Efengylu’r Eglwys yng Nghymru yn cynnig grantiau o rhwng £250,000 a £3m ar gyfer prosiectau esgobaeth sy’n canolbwyntio, yn hanfodol, ar bobl yn hytrach nag adeiladau. Mae’n cael ei rheoli gan bwyllgor sydd ag arbenigedd mewn tyfu eglwysi ac mewn mentrau busnes. Gall pob un o chwe esgobaeth yr Eglwys gyflwyno cynigion.

Dywedodd cadeirydd y pwyllgor, Syr Paul Silk, “Mae hwn yn brosiect dychmygus a fydd, gobeithio, yn apelio at bobl ifanc a theuluoedd sydd ar hyn o bryd yn cael eu tangynrychioli yn ein heglwysi ac yn arwain at newid diwylliannol gwirioneddol. Mae’r gwaith sydd wedi ei roi i mewn yn y cynnig wnedi gwneud argraff arnon ni – mae’n brosiect wedi ei adeiladu’n dda ac rydym yn hyderus y bydd yn sicrhau fod arian yr Eglwys yn cael ei wario’n dda.”

Dywedodd Esgob Llanelwy, Gregory Cameron, sy’n arwain Prosiect Stryd Gobaith, “Mae Cristnogaeth mewn perygl o fynd yn ffydd i bobl hŷn yn y Gymru sydd ohoni, ac mae’r prosiect hwn wedi ei lunio i ddangos fod dilyn Iesu yn berthnasol a chyffrous i bobl o bob oed a chefndir.  Bydd Stryd Gobaith yn cynnig dehongliad sylfaenol wahanol o’r hyn mae  bod yn Gristion yn ei olygu a darganfod ffyrdd newydd o gyflwyno’r gred Gristnogol a’r gred fod gwir fywyd sydd i’w ganfod wrth ddilyn Iesu Grist.

“Mae’r rhain yn ddyddiau cyffrous i Esgobaeth Llanelwy wrth i ni weddïo, cynllunio a datblygu gweledigaeth ar gyfer math newydd o gymuned Gristnogol sy’n gwahodd pobl o bob cefndir i ddysgu am addoli, ffydd a gwasanaeth.”

Dywedodd Esgob Bangor, Andy John, sy’n esgob arweiniol ar gyfer efengyliaeth, “Rwyf wrth fy modd fod y prosiect radicalaidd a llawn gweledigaeth wedi derbyn cefnogaeth y Gronfa. Bydd y math hwn o fuddsoddiad yn arwain at drawsnewid bywyd a chymunedau.”

Lansiwyd y Gronfa Efengylu ym Mehefin y llynedd. Mae ei £10m yn cael ei ryddhau o fuddsoddiadau’r Eglwys sy’n cael eu goruchwylio gan ei Chorff Llywodraethol.

 

Stryd Gobaith

Bydd prosiect Stryd Gobaith yn sefydlu tîm arbennig i ddarparu addoli am estyn braich i rai y tu allan i’r Eglwys. Y pencadlys yw hen siop Burton’s gyferbyn ag Eglwys San Silyn yng nghanol Wrecsam. Bydd yr adeilad yn cael ei ailwampio’n sylweddol i greu lle addoliad, ystafelloedd hyfforddi a chyfarfodydd, swyddfa, cegin a mannau croesawu, a chanolfan ar gyfer ymgysylltu cymunedol.

Dichon mai Wrecsam yw’r canolbwynt, ond bydd manteision Stryd Gobaith yn cael eu teimlo mewn eglwysi ledled yr esgobaeth a thu hwnt. Erbyn diwedd pedwaredd flwyddyn y prosiect bydd cymunedau eglwysig newydd yn cael eu sefydlu mewn mannau eraill yn yr etholaeth. Ond y bwriad o’r dechrau un yw y bydd gweithwyr yn Stryd Gobaith yn treulio amser mewn eglwysi eraill yn rhannu eu profiad a’u sgiliau.

Disgwylir hefyd y bydd Stryd Gobaith yn ganolfan ar gyfer rhaglenni cymunedol y Wrecsam, fel cynlluniau gwyliau newyn, gofal teuluol a chefnogaeth i rai sy’n cysgu ar y stryd.

Eisoes mae Esgobaeth Llanelwy mewn trafodaethau gyda Chyngor Wrecsam i sicrhau fod adfer Stryd Gobaith yn gwella’r cynlluniau cyffrous ar gyfer adfywio canol y dref.