Datganiadau taleithiol i’r wasg

Ethol Esgob Mynwy newydd

Etholir Esgob Mynwy nesaf ym mis Medi.

Bydd Cadeirlan Casnewydd ar gau ac ar glo ar 17 Medi wrth i ‘goleg’ o 47 o bobl o bob rhan o Gymru gwrdd tu mewn i enwebu a phleidleisio ar restr gyfrinachol o ymgeiswyr.

Mae’r etholiad yn dilyn ymddeoliad yr Esgob Richard Pain, a wasanaethodd fel Esgob Mynwy am bron chwe mlynedd. Yr esgob newydd fydd yr unfed ar ddeg Esgob Mynwy, ardal sy’n gorchuddio cornel dde-orllewinol Cymru hyd at y ffin gyda Lloegr.

Bydd gan y Coleg Etholiadol hyd at dridiau i wneud penderfyniad. Unwaith y gwneir penderfyniad, bydd Archesgob Cymru, John Davies, yn datgloi ac agor drws gorllewinol y Gadeirlan a chyhoeddi enw’r Darpar Esgob o’r trothwy.

Mae’r Coleg yn cynnwys cynrychiolwyr o bob un o’r chwech esgobaeth yng Nghymru. Caiff yr esgobaeth “gartref” ei chynrychioli gan chwech o leygwyr a chwech o glerigwyr, a’r pump esgobaeth arall gan dri o leygwyr a thri o glerigwyr yr un, ynghyd â’r pump Esgob sydd ar ôl.

Mae ei drafodaethau yn gyfrinachol. Caiff ymgeiswyr ar gyfer etholiad eu henwebu yn y cyfarfod, gyda thrafodaeth a phleidlais. Caiff unrhyw ymgeisydd sy’n derbyn dau-draean pleidleisiau’r rhai sy’n bresennol ei ddatgan yn Ddarpar Esgob. Fel arall, mae’r Coleg yn dychwelyd i’r cam enwebu ac mae’r cylch yn ailddechrau o’r newydd. Pe byddai’r Coleg yn methu ethol, trosglwyddir y penderfyniad i’r Fainc Esgobion.

Unwaith yr etholwyd esgob, bydd ganddo ef neu hi hyd at 28 diwrnod i dderbyn y swydd. Os derbyniant, caiff yr etholiad ei gadarnhau’n ffurfiol gan yr Archesgob mewn gwasanaeth Synod Cysegredig a gynhelir yn fuan wedyn.

Bydd y cyfarfod ar 17 Medi yn dechrau drwy ddathlu’r Ewcharist Sanctaidd yn y gadeirlan gyda chroeso i bawb. Yn dilyn hynny bydd y Coleg Etholiadol yn cwrdd yn breifat a chaiff y Gadeirlan ei chloi.