Datganiadau taleithiol i’r wasg

‘Byddwch yn barod i wrando’ yw neges yr Archesgob i’r Eglwys

Byddwch yn barod ac yn fodlon gwrando, hyd yn oed ar bethau nad ydych eisiau eu clywed, meddai Archesgob Cymru mewn araith allweddol i aelodau’r eglwys heddiw. (1 Mai).

Mae gwrando’n astud a gyda pharch at y naill a’r llall yn rhan allweddol o’n ffydd ac o fywyd yr eglwys, meddai’r Archesgob John Davies wrth Gorff Llywodraethol yr Eglwys ar ddechrau eu cyfarfod deuddydd yng Nghaerdydd.

Yn ei Anerchiad Llywyddol, anogodd bobl i ymrwymo i’r broses o wrando fel y gallent gerdded yn ewyllysgar gyda’i gilydd, yn enwedig wrth wynebu materion anodd, cynhennus a heriol.

Gallai gwrando ymwybodol ein herio a’n newid, meddai’r Archesgob, “Gall gwrando’n iawn yng nghyd-destun ein ffydd gorfforaethol a datblygiad ein teithiau ffydd unigol fod yn feichus, gall fod yn gythryblus. Mae hynny oherwydd ei fod yn fwy na mater o glywed yn unig; mae’n broses seicolegol, ble mae’n hymennydd yn cofnodi synau allanol digyswllt.

“Gwrando yw ymgysylltu’r meddwl, enaid ac ysbryd gyda’r hyn sy’n cael ei glywed. Ac mae’r ymgysylltu ymwybodol hwnnw’n  digwydd trwy gyfrwng astudrwydd parchus a graslon y meddwl, yr enaid a’r ysbryd. Gall y canlyniad, fel y dylai ambell dro, herio ein rhagdybiaethau, gallai’n gorfodi i wneud newidiadau neu beri i ni o leiaf gydnabod y dylem fod yn barod i ystyried newid. A gadewch i mi’ch sicrhau nad oes gennyf unrhyw newid penodol dan sylw – rwy’n ceisio datgan yn unig yr hyn rwy’n credu’n gryf ei fod yn egwyddor allweddol i’r ffordd y dylem fod yn ymddwyn ac yn gweithredu’n busnes fel eglwys.”

Gallai gwrando olygu “ymddarostwng yn anghysurus”, meddai, gan rybuddio efallai fod eitemau ar agenda’r cyfarfod y byddai’n well gan rai beidio â’u clywed.

“Gall bod yn barod ac yn fodlon arddangos astudrwydd parchus a graslon y meddwl, yr enaid a’r ysbryd tuag at i’r Tad, tuag at yr Athro, tuag at yr Ysbryd a thuag at y naill a’r llall, ambell waith olygu’n hymddarostwng yn anghysurus wrth i ni wrando’n astud ar bethau nad ydym yn eu hoffi ac y byddai’n well gennym hyd yn oed beidio’u clywed; pethau y gallem fod yn anghytuno’n ddwfn â hwy. Mae bron yn sicr for yna eitemau ar agenda’r cyfarfod hwn y bydd rhai ohonom yn sicr o deimlo felly yn eu cylch. Ond eu clywed sydd raid i ni, a gwrando gyda pharch ar rai sy’n meddwl yn wahanol i ni, gan dywynnu arnynt oleuni doethineb y Tad, goleuni cariad yr Athro a goleuni gras yr Ysbryd.”

Dywedodd yr Archesgob fod gwrando gyda pharch yn rhan o’r hyn a olyga cario iau a chroes Crist a gallu cerdded gyda’n gilydd.

“Mae Crist yn cynnig iau a chroes, ac mae Crist yn gorchymyn i’r rhain gael eu codi. Nid awgrymu y mae, ond gorchymyn. Felly, am heddiw, am yfory ac i’n dyfodol, gadewch i mi os gwelwch yn dda eich cymell a’ch annog chi a’n teulu eglwysig cyfan i ymroi yn ewyllysgar ac yn llwyr i’r broses bwysig o wrando, a gwneud hynny’n astud ac yn eiddgar, gyda pharch parod a graslon at y naill a’r llall.

“Yna, mewn gair a gweithred – ac efallai yn enwedig pan fyddwn yn anghytuno dros faterion anodd, cythryblus a heriol – y gallwn ddangos ein bod yn gwir ddeall yr hyn a olyga codi’r groes, cerdded yn ewyllysgar gyda’n gilydd, hyd yn oed os na fyddwn bob amser yn gallu cytuno.”

Bydd anerchiad llawn yr Archesgob i’w gael ar-lein ar ôl ei draddodi am 12 y prynhawn ar 1 Mai yn www.churchinwales.org.uk

Anerchiad Llywyddol

 

Mae Corff Llywdraethol yr Eglwys yng Nghymru yn cyfarfod yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 1-2 Mai.

Yr agenda lawn a phapurau