Datganiadau taleithiol i’r wasg

Esgob Mynwy i ymddeol

Bydd Esgob Mynwy, y Gwir Barchedig Richard Pain, yn ymddeol ar ddiwedd y mis.

Mae’r Esgob Richard wedi gwasanaethu Esgobaeth Mynwy am 34 mlynedd, y chwech ddiwethaf fel Esgob. Mae’n ymddeol oherwydd afiechyd ar ôl bod yn absennol o’i ddyletswyddau ers nifer o fisoedd.

Drwy gydol ei weinidogaeth, bu gan yr Esgob Richard nifer o benodiadau esgobaethol a thaleithiol gyda diddordeb neilltuol mewn dethol, hyfforddi a meithrin clerigwyr ac arweinwyr eglwysig eraill. Fel Esgob, roedd yn dal y portffolio am faterion gweinidogaeth yn y Dalaith, a bu’n Gadeirydd Athrofa Ddiwinyddol Padarn Sant. Bu’n ganolog wrth ddatblygu cymunedau mynychaidd newydd fel mannau cenhadaeth a ffurfio Cristnogion ifanc.

Dechreuodd yr Esgob Richard ei weinidogaeth fel curad yng Nghil-y-coed, ar ôl hyfforddi ar gyfer y weinidogaeth yng Ngholeg Mihangel Sant, Llandaf. Gwasanaethodd wedyn fel offeiriad plwyf yn Six Bells a Chwmtyleri, Rhisga, Overmonnow a Threfynwy. Bu’n Archddiacon Mynwy rhwng 2008 a 2013, gan hefyd wasanaethu yn ystod y cyfnod fel offeiriad plwyf grŵp plwyfi Mamhilad. Cafodd ei ethol yn Esgob Mynwy yn 2013.

Dywedodd John Davies, Archesgob Cymru, “Bu’r Esgob Richard yn offeiriad ffyddlon ac annwyl iawn i’r rhai a wasanaethodd ac yn gydweithiwr gwerthfarn i mi a’r esgobion eraill. Gofynnaf am eich gweddïau drosto ef a’i wraig Julie wrth iddynt baratoi ar gyfer ei ymddeoliad, a hefyd ar gyfer yr Esgobaeth wrth iddi ddechrau ar ryngdeyrnasiad.

“Mae absenoldeb estynedig cydweithiwr uchel, allweddol yn gosod pwysau ychwanegol ar eraill, ac rwy’n ddiolchgar i’r tîm o staff uwch a phobl eraill a gymerodd dasgau a chyfrifoldebau ychwanegol yn ystod y cyfnod yma. Hoffwn hefyd ddiolch i’r plwyfolion am eu hamynedd a’u dealltwriaeth.

“Yn unol â chyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru, bydd cenhadaeth a gweinidogaeth Esgobaeth Mynwy yn awr yn parhau dan fy ngoruchwyliaeth i.”

Bydd yr Esgob Richard yn ymddeol ar 30 Ebrill. Cyhoeddir trefniadau am wasanaeth ffarwel iddo yn y dyfodol agos.