Datganiadau taleithiol i’r wasg

Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru – 1-2 Mai 2019

Bydd trafferthion pobl sy’n byw yng nghefn gwlad Cymru yn cael sylw mewn cyfarfod allweddol gan yr Eglwys y mis nesaf.

Bydd ffermwyr ifanc yn siarad am unigrwydd cynyddol, problemau iechyd meddwl a phryderon ynglyn â Brexit mewn cyflwyniad i Gorff Llywodraethol yr Eglwys mewn cyfarfod yng Nghaerdydd ar 1-2 Mai.

Gofynnir i aelodau gefnogi penodiad cynghorwyr bywyd gwledig ym mhob un o chwe esgobaeth yr Eglwys er mwyn ymgysylltu â chymunedau a datblygu ffyrdd i estyn braich i’w helpu.

Bydd y cyflwyniad yn cael ei arwain gan ddarpar Archddiacon Aberteifi, Eileen Davies, sy’n ffermwr ei hun ac yn Ymgynghorydd Bywyd Gwledig i Esgobaeth Tyddewi.

Dywed hi, “Mae’r cynnig pwysig hwn yn wynebu’r heriau sy’n codi yn sgil unigrwydd gwledig, gan fod 80% o Gymru’n cael ei ddosbarthu naill ai’n ardaloedd gwledig neu wledig anghysbell. Mae unigrwydd gwledig yn effeithio ar fywydau pobl o bob oed. Unigrwydd yw prif achos dirywiad iechyd, yn enwedig iechyd meddwl. Mae ffermwyr yn gweithio oriau hir ar eu pennau eu hunain, does gan gymunedau yn aml ddim siop bentref na thafarn i gyfarfod a sgwrsio, ac mae’r ysgol leol wedi hen gau. Hwyrach mai’r eglwys yw’r unig bwynt cyswllt sydd ar ôl. Mae angen i ni fynd i’r afael â hynny nawr, nid rywbryd eto.”

Ymhlith eitemau eraill ar agenda’r Corff Llywodraethol bydd:

• Anerchiad y Llywydd gan Archesgob Cymru;
• Diweddariad am y Gronfa Efengylu £10m;
• Adroddiad ar gynrychiolaeth menywod ym mywyd yr eglwys;
• Pôl ar-lein byw ar wneud adeiladau eglwys yn wych ar gyfer cenhadaeth.

Mae agenda lawn a chopïau o’r adroddiadau i’w cael ar-lein yn:

1-2 Mai 2019