Datganiadau taleithiol i’r wasg

Darganfyddwch eich ‘tawelwch’ y Nadolig hwn – Archesgob Cymru

Gwnewch amser i fod yn llonydd a myfyrio am sut y gallwch wneud gwahaniaeth i eraill, medd Archesgob Cymru, John Davies, yn ei neges Nadolig.

Oherwydd eu bod nhw’n dal yn gyfarwydd i lawer ohonom, dyw geiriau rhai o’r carolau Nadolig traddodiadol mwyaf adnabyddus ddim bob amser yn cael yr effaith y gallent fod yn ei gael. Gadewch i mi felly eich annog i fyfyrio ar un gair a chwpl o frawddegau byr o ddwy o’r rhain. Y gyntaf yw ‘Yn nhawel wlad Jwdea dlos’ [‘It came upon a midnight clear’’]; yr ail, ‘O dawel ddinas Bethlehem’ [O little town of Bethlehem].

O’r gyntaf, yr un gair hwnnw yw ‘hush’ neu ‘tangnefedd’; o’r ail y brawddegau yw ‘O holy child of Bethlehem … be born in us today’.

Un o’r pethau sy’n sicr o fod yn effeithio ar bawb ohonom yn ystod y paratoadau at y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yw sŵn; sŵn mewn mannau fel y strydoedd, y siopau, yr ysgol, y dafarn, a phobman arall i bob pwrpas. Felly meddyliwch o ddifrif mor brydferth o adfywiol y gall llonyddwch fod pan fydd y sŵn yn tawelu. Mae yna adegau pan fyddwn ni i gyd angen ychydig o lonyddwch! Darganfyddwch yr adegau hynny i fod yn llonydd; ceisiwch gael eich tamaid o dangnefedd. A phan fyddwch yn llwyddo, defnyddiwch y llonyddwch i gofio beth sydd wrth galon stori’r Nadolig: genedigaeth Iesu, plentyn a anwyd i dlodi ac angen, a fyddai’n fuan yn dod yn ffoadur, yn ddiweddarach yn cael ei wrthod am wneud dim byd mwy anfad a dim byd mwy heriol na dysgu am bwysigrwydd hanfodol pethau fel cyfiawnder a gwirionedd, haelioni a thrugaredd, cariad a maddeuant.

Wedyn, ar ôl cofio, symudwch ymlaen, ac mewn llonyddwch, yn eich amser tawel, myfyriwch am y geiriau , ‘O blentyn sanctaidd  Bethlehem’, a chofiwch, pa un bynnag ydych chi’n grefyddol neu beidio, eich gallu personol i fod yn weithredwyr a llysgenhadon ar ran y pethau hyfryd y dysgodd Iesu amdanyn nhw. Mae’r rhain yn bethau y mae llawer o bobl yn galw’n daer amdanynt, pethau y mae miliynau yn dyheu amdanynt, y pethau yr ydym i gyd eu hangen, ar gyfer ein lles unigol ein hunain ac er lles y byd a’i gymunedau. Gadewch i’w ddysgu byd-eang a’i esiampl hael gael eu geni ynddoch chi heddiw, a dod yn fyw yn eich geiriau a’ch gweithredoedd bob dydd.

Ni ddylai neb ohonom danbrisio’r grym sydd gennym i wneud gwahaniaeth – mae pob gweithred o drugaredd, pob gweithred o haelioni, pob gweithredu gariadus a maddeugar yn newid y byd i rywun a hynny er gwell.

Felly, darganfyddwch eich amser tawel, a gadewch i’r plentyn sanctaidd gael ei eni ynoch chi. Dymunaf i chi heddwch a gobaith y Nadolig a’r nerth i wneud gwahaniaeth yn 2019.

Bydd yr Archesgob yn pregethu yng Nghadeirlan Aberhonddu ar Ddydd Nadolig. Bydd y gwasanaeth yn cychwyn am 11am ac mae croeso i bawb.