Datganiadau taleithiol i’r wasg

Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru – 12-13 Medi 2018

O glybiau cinio mewn ysgolion i farbeciws mewn stadau tai – bydd ffyrdd newydd o gynnal eglwys yn cael sylw mewn cyfarfod allweddol yr wythnos nesaf.

Bydd enghreifftiau o sut mae eglwysi ledled Cymru yn mynd â’r neges Gristnogol allan i bobl o’u cwmpas yn cael eu gweld mewn ffilm yn ystod cyfarfod o Gorff Llywodraethol yr Eglwys sy’n cael ei gynnal ar 12-13 Medi ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae’r ffilm yn cynnwys chwe phrosiect efengylaidd, un o bob un o esgobaethau’r Eglwys, a bydd yn ffurfio rhan o adroddiad ar efengyliaeth a thwf yr eglwys.

Y prosiectau sy’n cael sylw yw:

 • Y Lolfa– clwb cinio yn ysgol uwchradd Cefn Saeson, Castell Nedd;
 • Noddfa – gweinidogaeth arloesol ar ystadau tai ac i’r gymuned amaethyddol yn ardal Llanidloes;
 • Caffi Atgofion – digwyddiadau i bobl gyda dementia yn y Drenewydd;
 • Pypedwaith – adloniant gyda neges Gristnogol i blant yn Llanbedr Pont Steffan a’r cyffiniau;
 • Bwyd gyda Ffrindiau – prydau bwyd a digwyddiadau yng Ngorseinon;
 • Eglwys Gynhwysol – hyrwyddo eglwys agored a chroesawgar yn Nhredelerch, Caerdydd

Esgob Andy John

Bydd y ffilm yn cael ei chyflwyno gan Esgob Bangor, Andy John, ar y bore Iau (13 Medi). Mae’n dweud, “Rydym eisiau dangos y gwaith y gwaith rhyfeddol y mae eglwysi ledled y wlad yn ei wneud i fynd â neges Crist am gariad allan i’r cymunedau o’u hamgylch. Nid yw’r rhain yn straeon y byddwn yn clywed amdanynt ar y newyddion na chwaith yn cael eu hadlewyrchu yn ein hystadegau aelodaeth. Ond maen  nhw’n  siarad yn bwerus am bobl fywiog a brwd, wedi eu hysbrydoli gan gariad Duw, ac agwedd ‘fe allwn ni’, sy’n gwneud gwahaniaeth ac yn newid bywydau.”

Ymysg yr eitemau eraill ar yr agenda yng nghyfarfod y Corff Llywodraethol mae:

 • Anerchiad y Llywydd gan Archesgob Cymru, John Davies;
 • Anerchiad gyda thrafodaeth gan Brif Esgob Eglwys Esgobol yr Alban am broses yr eglwys honno ar gyfer delio gyda pherthynas un rhyw, gan gynnwys priodasau;
 • Y diweddaraf am y cynloluniau i nodi, yn 2020, ganmlwyddiant datgysylltiad yr Eglwys yng Nghymru;
 • Briff ar Gyfamod yr Anglicaniaid a’r Methodistiaid gan y Parch Gareth Powell, Ysgrifennydd Cynhadledd Fethodistaidd Lloegr a Chymru;
 • Lansio adnodd litwrgaidd newydd ‘Amseroedd a Thymhorau’.

Mae’r agenda llawn a chopïau o’r adroddiadau ar gael ar-lein yma