Datganiadau taleithiol i’r wasg

Chwaraewch eich rhan, mawr neu fach, mewn lledaenu neges yr Efengyl – dyna anogaeth yr Archesgob

Bydd strategaethau a pholisïau ar gyfer twf sy’n cael eu cyflwyno gan arweinydd Eglwysig yn aros yn ‘ddyheadau llesmeiriol’ os na cheir ymrwymiad a chyfraniad gan unigolion, rhybuddiodd Archesgob Cymru heddiw (12 Medi).

Yn ei araith allweddol i Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru, dywedodd yr Archesgob John Davies mai lledaenu neges yr Efengyl oedd busnes craidd yr Eglwys a bod gan bawb gyfraniad i’w wneud, pa un ai oedden nhw’n gweld eu hunain yn ‘chwaraewyr ymylol’ neu fel prif gymeriadau.

Anogodd fynychwyr eglwysi i beidio tanbrisio’r doniau ac adnoddau oedd ganddyn nhw, ond i’w cynnig yn rhydd i wasanaeth Crist.

Dywedodd yr Archesgob, sy’n Llywydd y Corff Llywodraethol, “Gall yr Esgobion fynegi gweledigaethau penodol a cheisio gydag eraill i ddatblygu polisïau a strategaethau ond bydd y rhain yn aros yn ddim mwy na chynlluniau, dyheadau llesmeiriol, os na fydd gallu unigolyn i gyfrannu at y dasg efengylaidd gyffredinol yn cael ei annog, ei gydnabod a’i gadarnhau.”

Ychwanegodd, “Yn ein heglwysi a’n cymunedau fe all bod llawer yn teimlo fel chwaraewyr ymylol, sy’n teimlo na allant gyfrannu llawer, os o gwbl, i stori’n heglwys neu i les y gymdeithas ehangach. Efallai eu bod nhw’n teimlo eu bod yn brin o dalent, doniau neu adnoddau; yn teimlo’n rhy hen, rhy ddibrofiad, rhy rhywbeth neu’i gilydd! Ond o’n hamgylch mae yna straeon hyfryd am bobl a all fod wedi teimlo felly ond sydd bellach, gyda pheth anogaeth, y cwestiynau iawn yn cael eu gofyn, wedi dod yn rhan o ryw weithgarwch lleol a welodd brosiect yn blodeuo a ffynnu.”

Cydnabu’r Archesgob fod yna heriau i ddod. Dywedodd, “Mae’r heriau sy’n wynebu’r eglwys a chymdeithas heddiw yn sylweddol, hyd yn oed yn frawychus neu anorchfygol, a gall yr adnoddau ymddangos yn bitw, yn gwbl annigonol mewn gwirionedd; ond o’u rhoi yn nwylo Iesu gan gyfranogwyr ewyllysgar, mae modd chwyldroi’r sefyllfa a goresgyn yr her. Mae pobl eraill, trwy wneud yr hyn mae Iesu yn dweud wrthyn nhw am ei wneud, yn chwarae eu rhan fach mewn cyflawni’r stori gyfan.”

Atgoffodd yr aelodau fod gan yr Eglwys lawer o adnoddau ac y gallai gwyrthiau ddigwydd wrth i’r adnoddau hynny gael eu cynnig yn hael i eraill.

“Fel yr wyf wedi cadarnhau yn y gorffennol, nid adnoddau pitw sydd gan yr Eglwys, ond adnoddau sylweddol, yn ddynol, materol ac ariannol. Mae gennym hefyd yr adnodd, sy’n gwneud rhai yn eiddigeddus, o fod â phresenoldeb ym mhob cymuned ar hyd a lled ein cenedl. Y rhain yw’n pum torth a dau bysgodyn bach, a rhaid i ni eu defnyddio i fwydo’r rhai ysbrydol-newynog, i gario pobl â’u bywydau wedi eu darnio, yn hytrach na’u cadw ar ein cyfer ni’n hunain.

“Gwrando ar gyfarwyddiadau Iesu ynglŷn â sut y mae’n rhaid i adnoddau gael eu defnyddio yw’r hyn sy’n bwysig; ymddiried y gall ef ddefnyddio’r hyn sydd gennym, yr hyn y gellir ei gynnig, ac ymddiried yn y naill a’r llall fel y gwnaeth ceidwad y llety ymddiried yn y Samariad; rhaid peidio tanbrisio cynnig ein hadnoddau a chwarae unrhyw ran, bach neu fawr, mewn datgelu’r stori ac amcanion y Deyrnas.”

Roedd yr Archesgob yn siarad ar ddechrau cyfarfod deuddydd y Corff Llywodraethol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan. Gallwch weld agenda’r cyfarfod yn https://cym.eglwysyngnghymru.org.uk/strwythur/y-corff-llywodraethol/cyfarfod/12-13-medi-2018/

Gellir darllen geiriad llawn anerchiad Llywyddol yr Archesgob yma :

ANERCHIAD Y LLYWYDD 2018