Datganiadau taleithiol i’r wasg

Magwraeth dlawd? Yr Eglwys yn canolbwyntio ar dlodi ieuenctid

Plant sy’n tyfu mewn tlodi fydd canolbwynt digwyddiad yn cael ei arwain gan yr Eglwys yng Nghymru gyda Chomisiynydd Plant Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol yr wythnos nesaf.

Amcangyfrifir fod 200,000 o blant yng Nghymru yn byw mewn tlodi heddiw, gyda thoriadau mewn budd-daliadau a gwario cyhoeddus ar wasanaethau teulu yn ychwanegu’n sylweddol at y broblem. Dywedodd Llywodraeth Cymru’n ddiweddar na fyddan nhw’n gallu cyrraedd eu targed o roi diwedd ar dlodi plant erbyn 2020.

Bydd Archesgob Cymru, John Davies, yn cyflwyno trafodaeth banel i dynnu sylw at y broblem gan roi cyfle i bobl archwilio beth ellir ei wneud i helpu’r rhai mewn angen.

Bydd y digwyddiad yn dechrau gyda chyfweliad gan Esgob Bangor, Andy John gyda Chomisiynydd Plant Cymru, Dr Sally Holland, am ei gwaith ymchwil eleni ar dlodi plant.

Bydd y drafodaeth wedyn yn agor i glywed gan bobl sy’n ymwneud a phrosiectau i roi help uniongyrchol i deuluoedd mewn tlodi:

• Bydd y Parchedig Catherine Haynes, cynghorydd plant yn Esgobaeth Mynwy, yn disgrifio gwaith ei phlwyf yng nghanolfan Tŷ Price i sefydlu a rhedeg cynllun ‘newyn gwyliau’, gyda’r nod o ddarparu pecynnau cinio i blant mewn cynllun chwarae’r haf yn Nhrefynwy;
• Bydd Cherrie Bija yn sôn am Ffydd mewn Teuluoedd, menter y mae hi’n ei harwain yn Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu i gefnogi teuluoedd mewn rhannau difreintiedig o Abertawe;
• Bydd Samantha Duggan o Plant Dewi, prosiect i blant yn cael ei redeg gan Esgobaeth Tyddewi, yn disgrifio’i gwaith yn helpu rhieni ifanc, gan gynnwys cynllun ‘Bwndel Babanod’ i ddarparau hanfodion ar gyfer babanod. http://www.plantdewi.org.uk/promotional_poster_final.pdf;
• Bydd Sian Cheeseman, hefyd o Plant Dewi, yn sôn am ei gwaith gyda chanolfan deulu Tŷ Mair ym Mhorth Tywyn.

Dywed yr Archesgob John, “Mae Tlodi Plentyndod yn broblem y mae’r Eglwys yn ddifrifol o ymwybodol ohoni oherwydd gwaith ein canolfannau teuluol, prosiectau cymunedol, banciau bwyd, cynlluniau newyn yn ystod gwyliau a’n cydweithio gyda Chymdeithas y Plant. Rydym yn gweld drosom ein hunain sut y mae tlodi’n effeithio ar blant ledled Cymru a sut y mae’r galw am y gwasanaethau hyn yn dal i dyfu. Ofnwn fod plentyndod llawer o blant yng Nghymru’n cael ei niweidio gan dlodi – ‘magwraeth dlawd’. Croesawn y cyfle hwn i dynnu sylw at ein pryderon a helpu i ysbrydoli gwaith y Comisiynydd Plant eleni ar dlodi plant.”

Dywed y Comisiynydd Plant, Dr Sally Holland, “Heb amheuaeth, tlodi plant yw’r her fwysaf sy’n wynebu Llywodraeth Cymru heddiw. Gwyddom faint y broblem, a gwyddom fod y teuluoedd hynny yn y sefyllfaoedd mwyaf bregus angen mwy o gymorth.

“Mae eglwysi’n gwneud gwaith pwysig i gefnogi teuluoedd sy’n byw mewn tlodi, gan gynnwys banciau bwyd, a threfnu pecynnau cinio am ddim i blant mewn clybiau gwyliau dros yr haf i gymryd lle eu prydau ysgol am ddim a sicrhau na fyddan nhw’n newynu. Mae’r rhain yn rhai enghreifftiau o fentrau a all wneud gwir wahaniaeth i’r teuluoedd mwyaf bregus.

“Eleni, bydd fy swyddfa yn cyfarfod plant, rhieni a gweithwyr proffesiynol o bob rhan o Gymru i glywed beth maen nhw’n ei feddwl sydd angen newid, a pha gefnogaeth ychwanegol maen nhw ei angen. Byddwn wedyn yn argymell camau pendant y gall Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol eu cymryd i leihau effaith tlodi at y plant mwyaf bregus a’u teuluoedd.”

Bydd y digwyddiad, sy’n agored i bawb ac yn ddi-dâl, yn gorffen mewn pryd i adael amser ar gyfer cwestiynau a sylwadau i’r siaradwyr gan y gynulleidfa.

Mae’n digwydd ddydd Mercher, 8 Awst am 11.45am -12.45pm yn Ystafell yr Harbwr yn swyddfa Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), Tŷ Baltic, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FH.

Mae’r digwyddiad yn rhan o weithgareddau Cytûn – Eglwysi Ynghyd yng Nghymru – yn ystod wythnos yr Eisteddfod. Gwahoddir pawb i wasanaeth gweddi byr ymlaen llaw am 11am ym mhabell Cytûn yn safle’r Eisteddfod. Manylion am ddigwyddiadau eraill sy’n cael eu trefnu gan eglwysi Cymru yn yr Eisteddfod