Datganiadau taleithiol i’r wasg

Cyfarwyddydd newydd i athrofa hyfforddi

Mae ficer a weithiodd fel cynghorydd i gyfres ddrama deledu boblogaidd wedi ei dewis i oruchwylio hyfforddiant holl weinidogion trwyddedig yr Eglwys yng Nghymru.

Bydd Canon Dr Manon Ceridwen James, oedd yn gynghorydd i ddrama S4C Parch am wraig oedd yn ficer yng nghefn gwlad Cymru, yn cymryd swydd uchel gydag Athrofa Padarn Sant, adain hyfforddi’r Eglwys yng Nghymru. Bydd yn ymuno â’r tîm ym Medi fel Cyfarwyddydd Ffurfiant y Weinidogaeth Drwyddedig.

Ei rôl newydd fydd arwain hyfforddiant ac addysg pob un o’r gweinidogion trwyddedig. Mae hynny’n cynnwys y rhai sy’n paratoi ar gyfer y gweinidogaethau lleyg newydd, sef efengylu, arloesi, ieuenctid  a phlant a bugeilio, yn ogystal â Darllenyddion a rhai’n paratoi ar gyfer ordeiniad, cyflogedig a hunan gynhaliol.

Mae Manon ar hyn o bryd yn Gyfarwyddydd Gweinidogaeth yn Esgobaeth Llanelwy. Fe’i magwyd yn Nefyn ym Mhen Llŷn, graddiodd ym Mholytechnig Cymru a Choleg  Selwyn, Caergrawnt cyn cael ei hordeinio yn 1994. Ers hynny bu’n gwasanaethu mewn gweinidogaeth wledig yng ngogledd Cymru – fel Curad yn Llandudno, Ficer ym Methesda (Glanogwen), Llanllechid, Mynydd Llandygai ac yn ddiweddarach Pentir, a Rheithor Llanddulas a Llysfaen. Ochr yn ochr â hyn bu’n gwasanaethu fel Cyfarwyddydd Ordinand/Galwadau,   Cyfarwyddydd Dysgu Gydol Oes, Tiwtor Llanelwy ar gyfer Coleg Mihangel Sant, Llandaf, a Chyfarwyddydd Archwilio Ffydd. Yn ddiweddar fe gyhoeddodd Gwasg Prifysgol Cymru ei llyfr, Women, Identity and Religion in Wales.

Yn 2015 fe recriwtiwyd Manon fel cynghorydd ar gyfer Parch gan awdur sgript y rhaglen, Fflur Dafydd. Bu’r rhaglen, oedd yn dilyn hynt y ficer cefn gwlad, Myfanwy, yn mynd am dair blynedd a daeth i ben yn Ebrill.

Dywedodd Pennaeth Padarn Sant, y Parch. Athro Jeremy Duff, “Mae’n wych cael croesawu Manon i’n uwch dîm yn Padarn Sant. Mae’n dod â chyfoeth o brofiad gyda hi o ran gweinidogaeth plwyfi’r Eglwys yng Nghymru ac yn ffurfiant ac addysg gweinidogion. Mae ei hymchwil yn torri tir newydd, a Chymraeg yw ei hiaith gyntaf.

“Wrth i’r Eglwys yng Nghymru ymdrechu i weithredu ei strategaeth Gweledigaeth 2020 a rhoi trawsnewid cymunedau wrth galon ei bywyd, mae angen iddi ddarparu hyfforddiant eithriadol ar gyfer gweinidogion trwyddedig ledled Cymru. Ar ôl proses benodi galed, rydym yn hyderus ein bod wedi darganfod, yn Manon, yr union berson i fynd â’r gwaith hwn yn ei flaen ac i gyfrannu, ar lefel uchel, at arweinyddiaeth gyffredinol Padarn Sant. Ar ôl gweithio gyda hi yn ei rôl bresennol, mi wn y bydd Manon hefyd yn gydweithwraig greadigol, cefnogol ac ymroddgar.”

Dywed Manon, “Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at fy rôl newydd. Mae hwn yn gyfle i mi chwarae fy rhan yn y gwaith o dyfu gweinidogion lleyg ac ordeiniedig a fydd yn arfogi ein heglwysi i wasanaethu’n cymunedau a rhannu’r newyddion da am Iesu Grist gyda nhw. Mae Athrofa Padarn Sant mewn cyfnod cyffrous yn ei ddatblygiad, ac rwy’n teimlo’n ffodus i gael gweithio gyda thîm hynod ddawnus o diwtoriaid a staff, wrth gynnig adnoddau ac offer i’r Eglwys yng Nghymru mewn gwahanol ffyrdd i fynd i’r afael â’r heriau sy’n ein hwynebu wrth i ni nesu at ganmlwyddiant ein datgysylltiad. Yn fy swyddi blaenorol fel Ficer, Cyfarwyddydd Galwadau a swyddog hyfforddi cefais y fraint o weld unigolion a grwpiau yn tyfu a ffynnu, a gobeithiaf ddod â’r ymroddiad hwn i greadigrwydd a chydweithredu mewn gweinidogaeth i fy rôl newydd.”

Bydd Manon yn dal i fod wedi ei lleoli yn Abergele, ond bydd yn teithio’n eang ar hyd a lled Cymru. Mae’n briod â Dylan ac mae ganddi ddwy ferch a llysfab.