Datganiadau taleithiol i’r wasg

Yr Eglwys yn agor cronfa £10m i symbylu diwygiad newydd yng Nghymru

Prosiectau uchelgeisiol i dyfu Cristnogion newydd ledled Cymru yw canolbwynt cronfa £10m newydd sy’n cael ei lansio’r penwythnos hwn.

Mae’r Eglwys yng Nghymru’n lansio’i Chronfa Efengylu gyntaf erioed er mwyn symbylu’r gymdeithas yng Nghymru i ymgysylltu â honiadau’r ffydd Gristnogol mewn ffyrdd egnïol a chyffrous.

Bydd grantiau o rhwng £250,000 a £3m ar gael ar gyfer prosiectau esgobaethol a fydd o’u hanfod yn canolbwyntio ar bobl yn hytrach nag adeiladau. Bydd yn gronfa’n cael ei rheoli gan bwyllgor gydag arbenigedd mewn twf eglwysi a mentrau busnes. Bydd yr holl geisiadau a gyflwynir wedi eu paratoi’n broffesiynol ac yn cynnwys cost cyflogi rheolwr prosiect.

Bydd y Gronfa Efengylu’n cael ei lansio ar Sul y Pentecost – 20 Mai  – y  diwrnod sy’n cael ei ystyried yn draddodiadol yn ben-blwydd yr Eglwys pan fydd Cristnogion yn canolbwyntio ar rannu eu ffydd a thyfu.

Dywed Archesgob Cymru, John Davies, “Rydym yn rhoi’n harian ar gyfer gwneud yn ogystal â dweud. Buom yn sôn yn hir am dyfu’r eglwys a nawr dyma fuddsoddi mewn prosiectau ledled y wlad er mwyn galluogi hynny i ddigwydd. Mae’n ateb radical i’r dirywiad a welwn yn digwydd mewn sawl lle. Mae £10m yn swm trawsffurfiannol. Rwy’n edrych ymlaen am weld prosiectau gwirioneddol greadigol sy’n codi’r ysbryd, a fydd yn rhoi bywyd newydd yn rhai o’n heglwysi ac yn ein cenhadaeth yng Nghymru.”

Esgob Andy John

Esgob Bangor, Andy John, yw’r esgob arweiniol ar efengylu ac mae’n aelod o bwyllgor y Gronfa. Dywed, “Mae hwn yn gyfle anhygoel o gyffrous i’r eglwys i gyd a bydd yn ein galluogi i feddwl yn fawr a newid ein diwylliant. Yn rhy hir, mae’r eglwysi wedi cael eu llesteirio yn eu gwaith allanol oherwydd nad yw’r arian ar gael neu ei fod wedi ei wario ar gynnal adeiladau. Dyma’n cyfle i weithredu ar syniadau dychmygus ar gyfer tyfu, wedi ei seilio ar bobl yn hytrach nag eiddo.”

Rhyddheir yr arian ar gyfer y gronfa’n gan fuddsoddiadau’r Eglwys sy’n cael eu goruchwylio gan Gorff y Cynrychiolwyr. Dwedodd  James Turner, cadeirydd y Corff, “Mae hyn yn golygu buddsoddi yn nyfodol yr Eglwys. Mae’r Esgobion wedi gwneud efengylu a thyfu’r eglwys yn flaenoriaeth glir iawn ac rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu ymateb i hynny trwy greu’r gronfa sylweddol hon.”

Cadeirydd y pwyllgor sy’n goruchwylio’r Gronfa yw Jane Heard, cyfrifydd ac aelod o Gorff y Cynrychiolwyr. Dywed hi: “Rydym yn awyddus i roi grantiau i brosiectau effeithiol wedi eu strwythuro’n dda ac i sicrhau fod arian yr Eglwys yn cael ei wario’n dda. Byddwn yn edrych am syniadau, er enghraifft, sy’n creu twf ymhlith grwpiau oedran sy’n cael eu tan gynrychioli yn ein heglwysi, rhai sy’n creu ffurfiau newydd o ‘eglwys’ i apelio at bobl sydd ddim yn mynychu ar hyn o bryd, a phrosiectau sy’n arwain at newidiadau mewn diwylliant neu’n darparu dysg mewn ffydd ledled Cymru.”

Bydd mwy o fanylion am y Gronfa Efengylu, gan gynnwys sut y gall esgobaethau ymgeisio, yn cael ei ddosbarthu dros y misoedd nesaf.