Datganiadau taleithiol i’r wasg

Cyfarwyddwr Newydd Polisi Addysg

Mae pennaeth ysgol uwchradd yn ymuno â’r Eglwys yng Nghymru i gyfarwyddo’i gwaith gydag ysgolion a cholegau.

Penodwyd Elizabeth Thomas, a fu’n bennaeth Ysgol Basaleg, Casnewydd am y naw mlynedd diwethaf, yn Gyfarwyddwr Polisi Addysg. Bydd yn llunio a datblygu pob agwedd o waith yr Eglwys mewn addysg yn genedlaethol ac yn arwain ar ei pherthynas gyda Llywodraeth Cymru a sefydliadau allweddol eraill.

Mae gan yr Eglwys yng Nghymru 152 o ysgolion, gan gynnwys pedair ysgol uwchradd, sy’n gyfrifol am 26,000 o ddisgyblion. Mae ganddi hefyd gaplaniaid yn gweithio mewn addysg bellach ac addysg uwch ledled Cymru. Bydd Mrs Thomas yn cynghori’r Esgobion ar bolisi addysg ac yn cefnogi’r tîm o gyfarwyddwyr addysg esgobaethol yn eu gwaith gydag awdurdodau lleol. Bydd yn cynrychioli’r Eglwys yn Llywodraeth Cymru, fel bod ei llais yn cael ei glywed ar faterion deddfwriaethol a chyllidol.

Bydd Mrs Thomas hefyd yn gweithio mewn cydweithrediad â’r Gymdeithas Genedlaethol ac asiantaethau addysg yng Nghymru, gan gynnwys ESTYN, y Gwasanaeth Addysg Catholig a CBAC, i fonitro effeithiolrwydd ysgolion Eglwys a sicrhau eu bod yn darparu addysg ragorol ar gyfer pawb.

Yn wreiddiol o Gaerdydd, astudiodd Mrs Thomas Hanes ym Mhrifysgol Llundain ac ar ôl gyrfa wreiddiol mewn cyfrifeg, cafodd ei hyfforddi fel athrawes. Bu’n dysgu am 15 mlynedd yn Ysgol Uwchradd Cathays, Caerdydd lle’r oedd hefyd yn Bennaeth y Chweched Dosbarth. Penodwyd hi’n Bennaeth Cynorthwyol Ysgol Basaleg yn 2004 ac yn Bennaeth yn 2009.

Wrth gyhoeddi ei phenodiad, dywedodd yr Ysgrifennydd Taleithiol Simon Lloyd, “Mae’r Eglwys yng Nghymru yn gyfrifol am addysg mwy na 26,000 o ddisgyblion, felly roedd darganfod Cyfarwyddwr Polisi Addysg newydd gyda’r gymysgedd iawn o brofiad arweinyddiaeth addysgol a gweledigaeth strategol yn dasg hanfodol. Yn Elizabeth Thomas mae gennym gydweithiwr newydd ardderchog ac rwy’n edrych ymlaen at ei chroesawu i’r tîm.”

Dywedodd Mrs Thomas, “Rwy’n edrych ymlaen at yr her o lunio a datblygu’r rôl newydd yma. Mae hwn yn gyfnod o newid systemig mewn addysg yng Nghymru ac mae’n hanfodol nad yw nodweddion ac anghenion arbennig iawn ysgolion yr Eglwys yng Nghymru’n cael eu colli, ond yn hytrach eu bod nhw’n cael eu dathlu wrth i bolisïau, arferion a delfrydau newydd gael eu rhoi ar waith ar lefel genedlaethol.

“Mae’r cyfle i gyfarfod a gweithio gyda chydweithwyr newydd a sefydliadau sy’n bartner yn arbennig o gyffrous ac rwy’n gobeithio y gallwn ni gyda’n gilydd gwrdd â heriau newydd mewn modd a fydd yn sicrhau’r canlyniadau gorau bosibl i’r bobl ifanc yn ein gofal.”

Bydd Mrs Thomas yn cychwyn ar ei swydd newydd ym Medi.