Datganiadau taleithiol i’r wasg

Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru – 11-12 Ebrill 2018

Rhoddir sylw manwl i rôl yr eglwys yn y parth cyhoeddus yr wythnos nesaf.

O godi llais ar ddigartrefedd i gwestiynu cyfreithiau a pholisïau newydd, bydd sut mae’r eglwys yn cyfrannu at y drafodaeth gyhoeddus ar agenda cyfarfod deuddydd Corff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru.

Cynhelir y digwyddiad, a fynychir gan 130 o gynrychiolwyr eglwysi o bob rhan o Gymru, yn Venue Cymru, Llandudno, ar 11-12 Ebrill.

Bydd y siaradwr gwadd Darren Millar, Aelod Cynulliad Gorllewin Clwyd, yn rhannu ei syniadau a’i brofiad o weithio gydag eglwysi a bydd hefyd ffilm yn rhoi sylw i bobl eraill amlwg ym mywyd cyhoeddus Cymru yn siarad am sut mae eu ffydd wedi ysbrydoli eu gwaith.

Dywedodd Archesgob Cymru, John Davies, Llywydd y Corff Llywodraethwr: “Rydym yn ystyried fod ymgysylltiad yr eglwys mewn bywyd cyhoeddus yn rhan hanfodol o’i chenhadaeth a gwaith allanol. Byddwn yn trafod y cyfleoedd sydd gennym i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus, yr hawl sydd gennym i siarad ‘gwirionedd i bŵer,’ risgiau gwneud hynny a’r ffordd orau o wneud hynny. Mae’n bwnc pwysig y gobeithiwn fydd yn helpu i fod yn sylfaen i’n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.”

Bydd aelodau yn trafod y pwnc mewn grwpiau brynhawn dydd Mercher. Cynhelir sesiwn lawn i’w drafod, yng ngoleuni’r trafodaethau hynny, yng nghyfarfod nesaf y Corff Llywodraethol ym mis Medi.

Mae’r eitemau eraill ar yr agenda yn cynnwys:

• Anerchiad Llywyddol gan Archesgob Cymru, John Davies
• Adroddiad o Gomisiwn y Cenhedloedd Unedig ar Statws Menywod gan y fyfyrwraig Laura Lloyd-Williams a fynychodd ar ran yr Eglwys yng Nghymru;
• Trafodaeth ar dderbyn i’r Cymun Sanctaidd. Mae hyn yn dilyn canllawiau diweddar gan yr Esgobion y gall unrhyw un a fedyddiwyd dderbyn y Cymun, p’un ai ydynt wedi cael bedydd esgob ai peidio.

Dyma’r agenda llawn a chopïau o’r adroddiadau