Datganiadau taleithiol i’r wasg

Neges Pasg Archesgob Cymru

Mae’r Pasg yn dweud wrthym am fod yn gadarnhaol amdanom ein hunain a’r hyn y gallwn ei wneud i eraill, medd Archesgob Cymru yn ei neges Pasg. Mae Duw yn galw arnom, meddai, i ddod â goleuni a gobaith i’r rhai a gaiff eu llethu gan dywyllwch.

Bydd yr Archesgob, John Davies, yn pregethu yng Nghadeirlan Aberhonddu ar Ddydd Sul y Pasg. Bydd y gwasanaeth yn dechrau am 11am ac mae croeso i bawb

Ffilm neges y Pasg

Rwy’n ysgrifennu’r neges hon ar yr hyn y gellid ei ddisgrifio fel diwrnod bron yn berffaith yn y gwanwyn – ychydig yn oer, ond heulog, a gyda’r cennin Pedr yn yr ardd yn blodeuo, ar ôl dod atynt eu hunain yn dilyn dau gyfnod diweddar o eira trwm. Mae dyddiau o’r fath yn gallu gwneud i ni deimlo’n well, yn fwy hyderus yn y gobaith o ddyddiau braf i ddod.

Wrth gwrs nid oes dim byd o gwbl o’i le gyda theimlo’n well ynom ein hunain ac amdanom ein hunain. Ond wrth wneud hynny, allem ni hefyd ddechrau teimlo’n gryfach am ein galluoedd ein hunain, i ddod â budd i eraill drwy’r cyfraniadau a wnawn i’n cymunedau lleol ac, efallai, i bobl anghenus ymhell y tu hwnt iddynt?

Gall delweddau o’r Pasg a ddaw i’n meddyliau fod yn ddelweddau o ddigwyddiadau oedd yn ddryslyd ac ansicr, ond a ddatblygodd mewn gardd ac mewn amgylchiadau gwahanol iawn i’r hysteria gwaedlyd oedd yn nodweddu digwyddiadau Dydd Gwener y Groglith, a ddatblygodd yn yr hyn a eilw’r ysgrythurau’n oeraidd ond yn atgofus fel ‘Lle Penglog’. Er dryswch ac ansicrwydd y Pasg gyntaf, er gwaethaf presenoldeb trist man claddu Iesu, gallem ddal i fod â delwedd yn ein meddyliau o ardd eithaf hardd: peraroglus, tawel, hyd yn oed heulog. Gyda budd synnwyr trannoeth, mae presenoldeb y Crist Atgyfodedig, fel yr adroddir yn yr Efengylau, yn dod â golau disgleiriach i’r olygfa hon, hyd yn oed os ar y pryd yr oedd yn ysgytiol a brawychus. Fodd bynnag, nid yw’r presenoldeb hwnnw yn cyfleu’r neges fod y stori ar ben, a bod yr heriau wedi’u goresgyn. Mae’n adnewyddu’r stori ac yn adfywio’r her i gydnabod y daw cymylau tywyll eto a’u bod yn bresennol yn ddwfn ac yn boenus mewn llawer o fywydau o amgylch y byd yn awr. Mae’n dweud mai’r dasg i bawb ohonom yw dod â goleuni i gyfnodau o’r fath ac i fywydau yr ymddengys eu bod yn cael eu llethu gan dywyllwch; i ddod â rhodd atgyfodiad, rhodd bywyd i fywydau yr ymddengys eu bod yn marw.

Gobeithiaf, beth bynnag y tywydd, y bydd goleuni digwyddiad y Pasg yn gwneud i chi deimlo’n gadarnhaol amdanoch eich hun ac adnewyddu gweledigaeth o’r hyn y gallwch ei wneud ar gyfer eraill mewn angen. Gorchymyn y Crist Atgyfodedig yw y dylem fynd a gwneud fel y gwnaeth ef, yn hyderus na all cariad a goleuni gael eu sathru gan boen a thywyllwch, ac mae’n galw arnom i fod yn asiantau cariad a goleuni i eraill. Dymunaf i chi Basg bendigedig, llawn golau a gobaith.

++John