Datganiadau taleithiol i’r wasg

Daeth ‘newyddion ffug’ yn ‘Newyddion Da’ – pregeth Pasg Archesgob Cymru

Bydd Archesgob Cymru yn dweud yr aeth yr hyn y credid oedd yn ‘newyddion ffug’ yn ‘Newyddion Da’ i ddilynwyr Crist yn y Pasg cyntaf.

Yn ei bregeth Pasg yng Nghadeirlan Aberhonddu ddydd Sul bydd yr Archesgob, John Davies, yn annog Cristnogion heddiw i rannu’r newyddion da a dod â bywyd a gobaith newydd i’r rhai sy’n dioddef.

Bydd yn dweud y dewisodd Iesu ‘bobl wallus, fregus, amheus’, yn cynnwys lladron a bradwyr, i ymuno ag ef yn ei fudiad: ”I bobl fel hyn, fel y dywed awduron yr Efengylau wrthym, y dywedodd menywod ofnus, cynhyrfus, dryslyd a hyd yn oed ddig eu straeon am y profiadau hollol ddyrys yn yr ardd ar Ddiwrnod y Pasg cyntaf.

“I ddechrau cafodd y pethau oedd ganddynt i’w dweud eu hamau’n llwyr a’u gwrthod yn gyfan gwbl; eu trin fel straeon gwag; eu cyfarch yn hollol ddirmygus. Yn iaith heddiw, credid eu bod yn ‘newyddion ffug’!

“Ond oherwydd profiadau dilynol y bobl hynny, y tyfodd ffydd a sicrwydd o ludw amheuaeth a dirmyg. Daeth newyddion ffug yn Newyddion Da. Ac oherwydd y ffaith honno, ffaith yr atgyfodiad, yr ydych chi a finnau yma fore heddiw, yn llawenhau i gael ein galw’n Gristnogion sydd, fel y dilynwyr cyntaf hynny, yn credu ac yn datgan bod ‘Crist yn Atgyfodedig’.”

Bydd yr Archesgob yn ein hannog i fod yn ymgorfforiad o’r Newyddion Da drwy helpu’r rhai sy’n cael helbulon mewn bywyd.

“Mae’n rhaid mai’r ymateb yw hyn yw ffyddlondeb, dewrder a phenderfyniad i fod yn ymgorfforiad o werthoedd a datgelu gras pur Teyrnas Dduw yn ein perthnasoedd a’n cysylltiadau beunyddiol; yn y gefnogaeth a roddwn i’r rhai sy’n galw am y gwirionedd, yn dyheu am gyfiawnder ac edrych am ryw gyfle o ryddid rhag bodolaeth yn lludw trallod unigol; pobl sy’n brwydro i gael gwared neu ymdopi gyda tywyllwch dybryd, tywyllwch a all fod yn ysbrydol, meddyliol, a chorfforol, ac a all lyncu cariad a gobaith.

“Nid yw’n anodd dod o hyd i bobl o’r fath. Maent yn ein cymunedau lleol, yn ogystal â llawer pellach i ffwrdd. Mae eu hanghenion yn ein hwynebu bob dydd. Fel ein brodyr a chwiorydd cyntaf dylem fod yn effro i ddyfnder yr anghenion hynny a bod yn barod, fel asiantau’r atgyfodiad, i gefnogi’r rhai sy’n eu profi; yn barod i gludo bywyd a gobaith newydd ym mywydau blêr pobl mor anghenus a gorthrymedig, yn aml yn y tywyllwch dyfnaf hwnnw neu ar gyrion pellaf bywyd.

“Yn y gefnogaeth a’r help a roddwn, rydym yn dod â ac yn rhannu gyda nhw ystyr yr atgyfodiad, bywyd newydd, adnewyddu, goleuni mewn tywyllwch. Ac nid yw’n anodd bob amser. Peidiwch byth â bychanu pa mor ryddhaol ac adferol y gall gweithred syml o garedigrwydd cariadus fod i rywun mewn man tywyll, sydd i lawr ac na all suddo ymhellach.”

Bydd y gwasanaeth yng Nghadeirlan Aberhonddu yn dechrau am 11am.

Easter-Day-Address-2018