Datganiadau taleithiol i’r wasg

‘Mae’n rhaid i ni herio achosion digartrefedd’ – Archesgob

‘Mae’r Archesgob yn galw am ymateb ar y cyd i fynd i’r afael ag achosion digartrefedd wrth i ffigurau newydd ddangos cynnydd yn nifer y rhai sy’n cysgu ar y stryd

Mae Archesgob Cymru yn galw am ymateb ar y cyd i fynd i’r afael ag achosion digartrefedd wrth i’r ffigurau diweddaraf ddangos cynnydd yn nifer y rhai sy’n cysgu ar y stryd ledled Cymru.

Dywedodd yr Archesgob, John Davies, sy’n gadeirydd yr elusen Housing Justice Cymru, fod y cynnydd yn nifer y bobl yn cysgu ar ein strydoedd yn ‘taro wrth galon sut y carwn ein cymydog’.

Mae’r ffigurau diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos cynnydd o 33% ar un noswaith ym mis Hydref a chynnydd o 10% yn y nifer dros gyfnod o ddwy wythnos yn ystod yr un mis. Amcangyfrifir fod y nifer sydd wedi cysgu ar y stryd mewn cyfnod dwy wythnos ym mis Hydref 2017 yn 345. Y ffigur flwyddyn yn ôl oedd 313.

Ar yr un pryd mae mathau eraill o ddigartrefedd megis y nifer o bobl mewn llety dros dro yn parhau i gynyddu. Dengys yr ystadegau swyddogol diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru fod 2,187 o aelwydydd yng Nghymru dan fygythiad dod yn ddigartref o fewn y 56 diwrnod nesaf yn ystod chwarter Gorffennaf-Medi 2017. Yn yr un chwarter, derbyniwyd 2,712 aelwyd fel bod yn ddigartref ac ar 30 Medi 2017 roedd 2,088 o aelwydydd digartref yng Nghymru mewn llety dros dro.

Mae Housing Justice Cymru yn elusen Gristnogol sy’n gweithio gydag eglwysi i drin digartrefedd ag angen tai. Mae’n helpu eglwysi a grwpiau cymunedol i sefydlu a rhedeg Llochesi Nos ac yn cefnogi eglwysi lleol i ddatblygu prosiectau tai a digartrefedd. Mae ei brosiect arweiniol ‘Ffydd mewn Tai Fforddiadwy’ yn dod ag eglwysi a’r sector tai cymdeithasol ynghyd i ddatblygu cartrefi ar dir y mae’r eglwys yn berchen arno ond nad yw ei angen.

Mae’r elusen yn anelu i ehangu ei rwydwaith o Lochesi Nos eglwysig ond mae’n dweud ei fod angen i fwy o awdurdodau lleol ymwneud gydag eglwysi drwy elusennau fel Housing Justice Cymru i hyn ddigwydd.

Geilw’r Archesgob am fwy o gydweithio rhwng eglwysi, grwpiau ffydd, Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol ac elusennau i’r digartref i drin achosion digartrefedd a datblygu ffyrdd o gefnogi pobl i ffwrdd o gysgu ar y stryd.

Dywedodd, “Mae’r cynnydd yn nifer y bobl sy’n cysgu ar ein strydoedd yn taro wrth galon sut y carwn ein cymydog. Dengys fwy nag erioed yr angen i ni gyd herio achosion digartrefedd a’r rhwystrau sy’n atal mynediad i gartref. Tu ôl i bob ystadegyn mae person gwerthfawr sy’n teimlo nad oes ganddynt obaith. Mae’n rhaid i bawb sydd â’r grym a’r gallu i wneud hynny, yn cynnwys eglwysi wrth galon cymunedau, benderfynu dod ynghyd i helpu’r rhai sy’n dioddef bywyd heb gysgod.”

Dywedodd Sharon Lee, Cyfarwyddwr Housing Justice Cymru, “Ysywaeth, mae’r ffigurau diweddaraf hyn yn cadarnhau ein disgwyliad  bu cynnydd yn nifer y bobl sy’n cysgu ar y stryd ledled Cymru. Gwyddom fod llawer iawn o waith da’n cael ei wneud ond mae’n rhaid gwneud mwy i symud tu hwnt i ddim ond rheoli argyfwng. Mae’n rhaid rhoi ffocws ar roi systemau a chefnogaeth yn eu lle sy’n helpu pobl i symud i ffwrdd o fywyd ar y strydoedd. Nid yw’n dderbyniol fod pobl sy’n cysgu ar y stryd mor aml yn disgyn drwy rwyd darpariaeth a chymorth i’r digartref.”