Datganiadau taleithiol i’r wasg

Caplan prifysgol yw cyfarwyddwr newydd yr Eglwys

Penodwyd caplan prifysgol i swydd newydd allweddol yn yr Eglwys yng Nghymru.

Y Parch Ddr Ainsley Griffiths fydd Cyfarwyddwr Ffydd, Trefn ac Undod cyntaf yr Eglwys, gan fod yn gyfrifol am ddatblygu pob agwedd o’i gwaith yn ymwneud ag athrawiaeth a myfyrdod diwinyddol, litwrgi, a chysylltiadau eciwmenaidd a rhyng-ffydd a chynghori’r Fainc Esgobion.

Aiff Dr Griffiths i’r swydd ar ôl treulio’r 13 mlynedd ddiwethaf fel Caplan Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant (gynt Goleg y Drindod, Caerfyrddin) a Swyddog Datblygu Gweinidogol Parhaus ar gyfer Esgobaeth Tyddewi.

Gyda gradd mewn mathemateg ac yn gyn athro mathemateg, hyfforddodd Dr Griffiths ar gyfer y weinidogaeth yng Ngholeg Ripon, Cuddesdon a chafodd ei ordeinio yng Nghadeirlan Bangor yn 1998 ac wedyn gwasanaethodd ei guradiaeth yno fel Is-ganon. Cyn mynd i swydd Caplan, gwasanaethodd fel Ficer Pwllheli ac Abererch ym Mhen Llŷn.

Wrth gyhoeddi ei benodiad dywedodd Gregory Cameron, Esgob Llanelwy ac esgob arweiniol yr Eglwys ar Ffydd, Trefn ac Undod, “Rwy’n falch iawn i groesawu Ainsley i’r swydd newydd hon. Mae ganddo gyfoeth o dalent a phrofiad fel diwinydd ac fel siaradwr Cymraeg sy’n gweddu’n ddelfrydol iddo ar gyfer y dasg hon.”

Dywedodd Dr Griffiths, “Mae paratoi i lenwi i’r swydd newydd hon fel Cyfarwyddwr Ffydd, Trefn ac Undod yn fy llenwi gyda gobaith a chyffro. Mae maes allweddol athrawiaeth, litwrgi ac eciwmeniaeth yn agweddau o fywyd yr Eglwys yr wyf yn arbennig o angerddol amdanynt. Gan gydweithio gyda chyfeillion yn yr Eglwys yng Nghymru a’n partneriaid yng Nghymru a thu hwnt, gobeithiaf fedru cyfrannu rhywbeth sylweddol yn y dasg a rannwn o fynegi ein ffydd yng Nghrist, cyfoethogi ein bywyd o addoliad a symud tuag at gymundeb llawn.”

Magwyd Dr Griffiths yng Nghaerdydd i deulu o siaradwyr Cymraeg gyda gwreiddiau dwfn yn Sir Gaerfyrddin. Mae’n briod ag Angharad ac mae ganddynt bedwar o blant oedran ysgol. Mae ei ddiddordebau’n cynnwys cerdded, coginio llysieuol a theithio.