Datganiadau taleithiol i’r wasg

Eglwys yn y Drenewydd yw’r gyntaf i ennill statws dementia-gyfeillgar

Eglwys yn y Drenewydd wedi yw’r un gyntaf yn ei hesgobaeth i gael ei gwobrwyo am “Weithio i ddod yn Ddementia-gyfeillgar”.

Cyhoeddwyd mai  Eglwys yr Holl Saint oedd y gyntaf yn Esgobaeth Llanelwy i ennill y dynodiad hwnnw gan y Parchedig Bob Friedrich, sydd newydd ei benodi’n Swyddog Cymorth Dementia yn yr esgobaeth.

Fis Hydref diwethaf cafodd yr eglwys ei dynodi’n un “Dementia-gyfeillgar” gan y Gymdeithas Alzheimer, sy’n caniatáu i’r Esgobaeth roi’r ardystiad i’w heglwysi cymwys. Llanelwy yw’r ail esgobaeth ym Mhrydain gyfan, a’r gyntaf yng Nghymru, i dderbyn y statws “Dementia-gyfeillgar”.

Dywedodd Bob Friedrich: “Rwy’n falch iawn o Eglwys yr Holl Saint. Maen nhw wedi ymdrechu cymaint i wneud eu heglwys a’u cymuned yn dementia-gyfeillgar. Rwyf wrth fy modd mai nhw yw’r gyntaf o’m heglwysi yn Esgobaeth Llanelwy i gael ei dynodi yn Dementia-gyfeillgar ac i wneud gwir wahaniaeth yn eu tref.

“Fel Swyddog Cymorth Dementia newydd a chyntaf Esgobaeth Llanelwy, fy ngwaith i yw helpu a chynghori eglwysi sydd eisiau dod yn fwy dementia-gyfeillgar trwy’r Gogledd Ddwyrain a’r Canolbarth Cymru, gan gymryd y camau angenrheidiol i gefnogi pobl gyda dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr.”

Yn ddiweddar fe benododd Eglwys yr Holl Saint ddau gyswllt Dementia: Jean Winchester a Christina Connell.  Ynghyd â Rheithor yr Holl Saint, y Parch. Nia Wyn Morris, maen nhw’n gweithio gydag eraill i gynnal prynhawniau dementia-gyfeillgar o’r enw Dathlu’r Tymhorau sy’n ymwneud â memorabilia o’r 1950au.

Dywedodd Nia Wyn Morris : “Mewn rhai ffyrdd mae Eglwys yr Holl Saint wedi bod yn eglwys dementia-gyfeillgar ers llawer blwyddyn gan ailgyrraedd i gartrefi preswyl a chanolfan ddydd dan ofal Jean Winchester a Christina Connell gwirfoddolwyr bugeiliol eraill. Mae ymweliadau i gartrefi’r nifer uchel sydd â dementia yn cael eu trefnu gan dîm o Gynorthwywyr Bugeiliol ymroddgar dan arweiniad Wendy Gardner.

“Mae derbyn y wobr hon wedi’n symbylu fel Eglwys i fod hyd yn oed yn fwy ymwybodol o’r cyfyngiadau hynny mewn bywyd – yn enwedig i rai gyda Dementia a’u gofalwyr. Cawsom ein hannog i wneud cysylltiadau gyda sefydliadau eraill sy’n rhoi cymorth i rai gyda dementia.

“Rydym hefyd wedi ymrwymo i drefnu cyfres o ddigwyddiadau arbennig yn ein Heglwys o’r enw Dathlu’r Tymhorau. Mae’r rhain yn achlysuron ar gyfer cyfeillach, rhannu a hel atgofion, ac yn wirioneddol ddifyr, gan ddarparu hwyl a gofal i ni fel gofalwyr ac i’r rhai sy’n eu mynychu.

“Mae’n wir iawn ein bod ni yn ennill mwy gan y rhai sy’n mynychu nag y gallen ni byth ei ddarparu iddyn nhw.”

Bydd y digwyddiad Darparu’r Tymhorau nesaf yn  Eglwys yr Holl Saint yn cael ei gynnal ar 10 Chwefror gyda’r teitl Panto – Eira – Crempogau.