Datganiadau taleithiol i’r wasg

Cynhadledd yn canolbwyntio ar ysbrydolrwydd ac adferiad

Mae’r cysylltiad rhwng ysbrydolrwydd ac adferiad yn cael ei wyntyllu mewn cynhadledd y mis hwn. O dan y teitl Meithrin a Chynnal Ysbrydolrwydd, bydd y digwyddiad yn canolbwyntio ar sut mae pobl yn gallu adfer o wahanol gyflyrau a sut gall yr eglwysi helpu.

Bydd y gynhadledd, sy’n rhad ac am ddim, yn cael ei threfnu gan Wynford Ellis Owen, sylfaenydd a chyn prif weithredwr Stafell Fyw Caerdydd.

Dywedodd Wynford, “Mae nifer o bobl yn chwilfrydig ynglŷn â sut mae mynychwyr y Stafell Fyw – nifer ohonynt erioed wedi mynychu na chapel nag eglwys na choleddu unrhyw ffydd – yn gallu cael profiadau ysbrydol dwys sydd yn newid eu bywydau yn gyfan gwbl. Mae sawl math o ysbrydolrwydd wrth gwrs. Ysbrydolrwydd yr Amherffaith sydd wrth wraidd gweithgareddau’r Stafell Fyw. Ond nid ysbrydolrwydd yn yr ystyr crefyddol yw hwn. Mae hwn yn wahanol: ysbrydolrwydd yr amherffaith. Ysbrydolrwydd y gwan a’r toredig, y tlawd a’r gwylaidd.

“Yn ôl yr awdur Gabor Maté, ‘ysbrydolrwydd y bobl sydd ag angerdd mawr a chryf, gorffennol problemus a dyfodol ansicr. Ysbrydolrwydd hynafol ydyw, yn ôl yr awduron Ernest Kurtz a Katherine Ketcham, a ail-ddarganfuwyd gan griw o feddwon anobeithiol oedd yn chwilio am ateb i gyflwr nad oedd meddygon na neb arall yn gwybod yr ateb iddo na sut i’w drin. Gan ddysgu o brofiadau aflwyddiannus eraill ac athroniaethau William James yn ei lyfr The Varieties of Religious Experience, a Carl Jung, y seiciatrydd enwog, aethant ati i greu ffordd o fyw byddai’n caniatáu iddynt fyw gyda’u ‘cyflwr anobeithiol’, gyda’u hamherffeithrwydd sylfaenol.

“Yn y gynhadledd hon cawn gyfle i edrych ar y mathau eraill o ysbrydolrwydd hefyd – ac, yn arbennig, sut i’w meithrin a’u cynnal. “

Cynhelir y gynhadledd ar ddydd Mercher 18fed Hydref 2017 yng Nghapel Berea Newydd, Rhodfa Dewi Sant, Ffordd Penrhos, Bangor, LL57 2AX rhwng 09.30 a 16.30.

Dylai unrhyw un sy’n dymuno mynychu’r gynhadledd gysylltu â Stafell Fyw Caerdydd ar 029 2049 3895 i gofrestru neu e bostiwch carol.hardy@cais.org.uk     Darperir bwffe a bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael.  Gallwch ganfod mwy o wybodaeth am y Stafell Fyw neu Cynnal, y gwasanaeth cwnsela i glerigwyr, gweinidogion yr efengyl a’u teuluoedd, drwy fynd i: www.livingroom-cardiff.com  neu www.cynnal.wales 

 

Chweched Sul Adferiad Cymru

Bydd eglwysi ar draws Cymru yn gweddïo dros bobl sy’n brwydro yn erbyn dibyniaeth ar Sul Adferiad, ar y 29ain o Hydref

Dyma chweched Sul Adferiad Cymru sy’n cael ei drefnu gan Stafell Fyw Caerdydd i weddïo dros y rhai sy’n gaeth i alcohol, cyffuriau ac ymddygiadau niweidiol eraill.

Gwahoddir eglwysi i ystyried ffyrdd ymarferol y gallent helpu.

Gellir dadlwytho’r gwasanaeth o’n gwefan: www.livingroom-cardiff.com