Datganiadau taleithiol i’r wasg

Ethol Archesgob Cymru newydd

Cafodd Archesgob Cymru newydd ei ethol heddiw (Medi 6).

Dewiswyd John Davies, a wasanaethodd fel Esgob Abertawe ac Aberhonddu am y naw mlynedd ddiwethaf, fel 13eg Archesgob Cymru.

Mae’n olynu’r Dr Barry Morgan a ymddeolodd ym mis Ionawr ar ôl 14 mlynedd fel arweinydd yr Eglwys yng Nghymru. Mae ei etholiad hefyd yn un hanesyddol gan mai hwn yw’r tro cyntaf i Esgob Abertawe ac Aberhonddu gael ei ethol yn Archesgob Cymru.

Etholwyd yr Archesgob John ar ôl sicrhau pleidlais mwyafrif o ddau-draean gan aelodau’r Coleg Etholiadol ar yr ail ddiwrnod ei gyfarfod yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandrindod. Cadarnhawyd yr etholiad ar unwaith gan y pum esgob esgobaethol arall a chafodd ei gyhoeddi wrth ddrws yr eglwys gan Simon Lloyd, Ysgrifennydd Taleithiol yr Eglwys yng Nghymru. Gorseddir yr Archesgob John yng nghadeirlan Aberhonddu maes o law.

Dywedodd, “Rwyf wrth fy modd ac yn teimlo’n wylaidd iawn. Hoffwn ddiolch i aelodau’r Coleg ac yn arbennig fy nghyd-esgobion am yr hyder a’r ymddiriedaeth maent wedi ei ddangos ynof. Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd fel tîm i dyfu a chryfhau’r Eglwys wrth iddi wasanaethau cymunedau Cymru a helpu i adeiladu teyrnas Dduw.”

Dr Paul Shackerley

Croesawodd Dr Paul Shackerley, Deon Aberhonddu y newyddion ar ran yr Esgobaeth. Dywedodd, “Rwy’n hynod falch gyda’r newyddion y galwyd ar yr Esgob John i fod yn Archesgob nesaf drosom. Mae ganddo ddoniau a phrofiad amlwg i arwain yr Eglwys i’r dyfodol a bydd yn derbyn ein cefnogaeth lawn a’n gweddïau wrth iddo baratoi i ymarfer ei weinidogaeth drom, eto llawen, fel archesgob. Rwy’n teimlo fod dyfodol yr Eglwys yng Nghymru mewn dwylo da gyda’n holl Esgobion ffyddlon, i’n harwain gyda gobaith i’r dyfodol fel y gallwn ffynnu a gwasanaethu’r cymunedau y cawsom ein galw iddynt.”

Gorseddir yr Archesgob John yng Nghadeirlan Aberhonddu ar 2 Rhagfyr. Bydd y gwasanaeth, mynediad drwy docyn yn unig oherwydd cyfyngiadau gofod, yn cychwyn am 2pm.

Mae bywgraffiad yr Archesgob John Davies yn dilyn.

Cyfweliad gyda’r Archesgob John

 

Y Parchedicaf John Davies, Archesgob Cymru

Ganwyd yr Archesgob John yng Nghasnewydd a chafodd ei addysgu yn Ysgol Ramadeg Basaleg. Graddiodd yn y gyfraith ym Mhrifysgol Southampton cyn symud i Goleg y Gyfraith yng Nghaer. Cafodd ei dderbyn fel cyfreithiwr yn 1977, gan arbenigo mewn cyfraith droseddol.

Gadawodd yr Archesgob John y gyfraith i ymuno â’r weinidogaeth a chafodd ei ordeinio yn 1984. Gwasanaethodd mewn amrywiaeth o blwyfi yn Esgobaeth Mynwy cyn cael ei benodi’n Ddeon Aberhonddu. Yn ystod wyth mlynedd yn y swydd honno, bu yng ngofal gwelliannau sylweddol i ffabrig a litargi’r Gadeirlan. Cafodd ei ethol yn nawfed Esgob Abertawe ac Aberhonddu yn 2008.

Ar ôl bod yn Esgob arweiniol ar gyfer materion yr Eglwys a Chymdeithas, mae gan yr Archesgob John ddiddordeb dwfn iawn mewn materion cyfiawnder cymdeithasol ac mae wedi codi ei lais ar amrywiaeth o faterion, yn cynnwys digartrefedd a thai, problemau gwledig, rhoi organau, cymorth i farw a thlodi. Cadwodd ddiddordeb brwd mewn materion troseddu a chosb, gyda chonsyrn neilltuol am driniaeth troseddwyr, natur troseddeg ac effeithiau safonau cymdeithasol ac addysgol gwael. Ar ôl gwasanaethu fel cadeirydd ymddiriedolwyr hosbis fawr yng Nghasnewydd, mae ganddo hefyd bryder dwfn am ddarpariaeth gyfiawn gofal iechyd, yn cynnwys y rhai yng nghyfnodau olaf bywyd.

Fel cyn aelod o gôr eglwysig, organydd a meistr corawl, mae gan yr Archesgob John ddiddordeb angerddol bod cerddoriaeth eglwysig yn cael ‘ei gwneud yn dda’, p’un ai’n osodiadau cerddorol cymhleth neu emynau a chaneuon syml, gan gredu y gall hyn wneud llawer i gynyddu ansawdd, ysbrydolrwydd ac effeithlonrwydd llawer fel gweithred o addoliad.

Mae hefyd yn mwynhau edrych ar chwaraeon, yn arbennig criced a rygbi, chwarae golff yn achlysurol, coginio a cherdded. Mae’n briod â Jo, sy’n gweithio fel nyrs, ac mae ganddynt ddau o blant.