Datganiadau taleithiol i’r wasg

Bydd Baby Basics yn helpu i gefnogi mamau a theuluoedd newydd

Mae help ar y ffordd i famau a theuluoedd newydd wrth i Baby Basics – prosiect a arweinir gan wirfoddolwyr sy’n anelu i gefnogi’r rhai sy’n ei chael yn anodd cyflawni’r balch ariannol ac ymarferol o ofalu am faban newydd – baratoi i lansio yn Abertawe.

Dechreuodd y sefydliad nid-er-elw yn Sheffield yn 2009 ac mae bellach rwydwaith cynyddol o ganolfannau ar draws y wlad a gaiff eu staffio gan wirfoddolwyr.

Mae Baby Basics yn darparu eitemau ac offer hanfodol ar gyfer aelodau a theuluoedd na all ddarparu’r eitemau hyn drostynt eu hunain, yn cynnwys ond heb eu cyfyngu i famau yn eu harddegau, pobl yn ceisio lloches a menywod yn ffoi rhag cam-drin domestig a masnachu pobl.

Caiff y ganolfan sy’n seiliedig yn eglwys St Stephen – fydd hefyd yn gwasanaethu Port Talbot – ei harwain gan y Parch Rachel Bunting, swyddog yr esgob ar gyfer gweinidogaeth teulu yn Afon Tawe.

“Mae Baby Basics ar gael eisoes ym Mro Morgannwg, lle bûm yn gurad, lle clywais amdano gyntaf,” meddai Rachel.

“Pan symudais yma drwy weithio gydag ysgolion, yn arbennig yn ardal Eastside lle mae amddifadedd yn uwch nag mewn rhai ardaloedd, ymwelwyr iechyd a Dechrau’n Deg, credais y byddai’n syniad da i agor un yma.

“Cysylltais â Baby Basics i holi ynglŷn â sefydlu un a thrwy eu cydlynydd, ymwelais â’u safle yn y Barri. Maent mewn sefyllfa wahanol i ni gan fod ganddynt lawr cyfan adeilad ar gyfer gofod storio ond, diolch i grant gan Ymddiriedolaeth Cinamon a gweithio gyda grwpiau lleol, rydym wedi medru cael safle a mynd ati i weithio.

“Rydym yn ei wneud fel eglwys oherwydd ein bod yn credu ein bod yn dangos cariad Duw i’r teuluoedd hyn drwy ddarparu ar gyfer anghenion ymarferol. Rydym yn ceisio, yn rhai o’r sefyllfaoedd anoddaf oll, i ddangos fod Duw yno ar gyfer pobl a’u bod yn eu caru drwy ei eglwys.”

Mae Body Basics yn gweithio gyda bydwragedd, ymwelwyr iechyd a grwpiau proffesiynol eraill i roi cefnogaeth yn uniongyrchol lle mae mwyaf ei angen. Mae gwirfoddolwyr yn casglu, didoli ac yn pecynnu ‘basged Moses’ o ddillad, nwyddau ymolchi ac offer hanfodol ar gyfer babanod fel rhodd i famau newydd.

“Byddwn yn cael yr atgyfeiriadau drwy ymwelwyr iechyd i’w gwneud yn haws i famau a theuluoedd,” meddai Rachel. “Maent yn gyfarwydd gyda delio gyda’u hymwelydd iechyd a chaiff y fasged, y dillad a’r nwyddau ymolchi eu pecynnu fel eu bod yn rhodd ac nid yn elusen.”

Bu cynlluniau yn yr arfaeth ers peth amser ond aeth y cynllun yn gyhoeddus ychydig wythnosau yn ôl.

“Mae basgedi Moses a dillad eisoes wedi eu cyfrannu, a bu llawer o ddiddordeb yn cynnwys o Bort Talbot. Maent yn yr un bwrdd iechyd ag Abertawe felly mae’n gwneud synnwyr i weithio ar draws y ddwy ardal,” meddai Rachel.

Mae pwyntiau casglu yn ninas Abertawe yn neuadd eglwys St Thomas, llyfrgell St Thomas ac Eglwys Fair a chroesewid cyfraniadau o ddillad, tywelion, deunyddiau ymolchi a basgedi Moses. Ni all yr elusen dderbyn seddi ceir, offer trydanol, hen boteli, teganau mawr na chlwydi grisiau.

Mae cynlluniau i agor mannau casglu eraill o amgylch dinas Abertawe ac ym Mhort Talbot.

Ac er bod y ffocws ar gyfraniadau, gallai hefyd fod cyfleoedd ar gyfer gwirfoddolwyr wrth i’r ganolfan dyfu.

“Byddai gwirfoddolwyr yn help maes o law, yn arbennig ar gyfer golchi a smwddio dillad a phecynnu basgedi yn ein canolfan ym MhortTennant,” meddai Rachel.

Caiff y ganolfan ei lansio ddiwedd mis Medi ac mae mwy o wybodaeth ar gael yn  @SwanseaBabyBasics ar Facebook, neu e-bost swanseababybasics@gmail.com