Datganiadau taleithiol i’r wasg

Esgob yn dathlu amrywiaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Bydd esgob benywaidd cyntaf Cymru yn pregethu yng ngwasanaeth agoriadol yr Eisteddfod Genedlaethol y penwythnos yma wrth iddi ddathlu amrywiaeth.

Esgob Joanna Penberthy, a etholwyd yn Esgob Tŷ Ddewi’r llynedd, fydd yn traddodi’r anerchiad yn y gwasanaeth a fydd yn cael ei ddarlledu’n fyw ar S4C ac ar Radio Cymru ar fore Sul.

Bishop Joanna at her consecration service

Thema’r gwasanaeth ydy Dinasyddion y Byd a bydd Esgob Joanna’n ffocysu ar bwysigrwydd bod yn genedl agored a chroesawgar.

Mae’r gwasanaeth i ddechrau am 10yb yn y Pafiliwn.

Yn ddiweddarach yn yr wythnos, bydd Esgob Bangor, Andy John, yn croesawu ymwelwyr i’r Maes ym mhabell Cytûn – Eglwysi Ynghyd. Fe fydd yn arwain yr addoliad dyddiol ar y dydd Mercher am 11yb.

Eleni mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal ar ochr orllewinol Ynys Môn, yn agos at yr A55 ger pentref Bodedern, sydd yn Esgobaeth Bangor.

Fe fydd pobl o Gymru benbaladr yn dod i gyfranogi, gan gymryd rhan mewn cystadlaethau, seremonïau, yn ogystal ag ymlacio, cymdeithasu a mwynhau digwyddiad blynyddol mwyaf y Gymraeg, achlysur sy’n cael ei ystyried ymysg y gwyliau diwylliannol mwyaf o’i fath yn Ewrop.

Bydd wythnos o addoli, cerddoriaeth, trafodaethau am faterion y ffydd a gweithgareddau cenhadol, megis cyflwyniadau ‘Agor y Llyfr’, yn digwydd ym mhabell Cytûn, dan ofal pobl o bron pob un o’r enwadau Cristnogol.

Bishop Andy John

Wrth edrych ymlaen at yr wythnos sydd i ddod, meddai’r Esgob Andy, “Am y tro cyntaf ers imi ddod yn Esgob Bangor, mae’r Brifwyl yn ymweld â’r Esgobaeth, a does dim adeg well i’r Eisteddfod ddod i Fôn.

“Mae’r eglwys ar Ynys Môn wedi dod at ei gilydd go iawn fel Synod Môn i fynd i’r afael â dulliau newydd o weithio o fewn i’n Hesgobaeth ac i ddarganfod beth yn wir mae gweinidogaethu a chenhadu fel naw Bro Gweinidogaeth ar yr ynys yn ei olygu.

“Rydyn ni wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â Chyngor Ynys Môn fel partner mewn dau brosiect ysgol eglwys newydd, yng Nghaergybi a Niwbwrch, ac edrychwn ymlaen yn eiddgar i agoriad yr ysgol newydd gyntaf yng Nghaergybi’r mis nesaf.

“Felly mae cymaint i’w ddathlu ac i ddiolch amdano. Mae Ynys Môn yn le cyffrous i fod yn ein Hesgobaeth.”

Fel rhan o’i gweinidogaeth o groeso, bydd yr Esgobaeth yn lansio a dosbarthu ei bys-droellwr wedi’r addoliad ar fore Mercher. Mae gan y troellwr dair braich, un i bob rhan o’r Drindod – Tad, Mab ac Ysbryd Glân – yn ogystal ag arwyddair Esgobaeth Bangor – Addoli Duw, Tyfu’r Eglwys, Caru’r Byd. Wrth i’r tair braich droelli, maen nhw’n ffurfio un Eglwys.