Datganiadau taleithiol i’r wasg

Yr Esgob June Osborne yn cael ei gorseddu’n Esgob Llandaf Rhif 72 

 

Daeth mwy na 500 o bobl i lenwi Cadeirlan Llandaf i groesawu eu hesgob newydd yn ei gwasanaeth gorseddu.

Siaradodd yr Esgob June Osborne, rhif 72 i ddal swydd Esgob Llandaf, am ei brwdfrydedd dros weinidogaeth fugeiliol o fewn cyd-destun lleol, wrth iddi draddodi’r bregeth yn un o’i dyletswyddau cyntaf ar ôl cymryd ei sedd – neu ‘orsedd’ – yng Nghadeirlan Llandaf ar 22 Gorffennaf.

Dywedodd wrth y gynulleidfa fawr y byddai’r rhan fwyaf o’i strategaethau yn ymwneud â ‘galluogi a chryfhau dylanwad yr eglwys leol.’

Fodd bynnag, cyn i’r gwasanaeth ddechrau, fel rhan o hen draddodiad, roedd rhaid i Esgob June ofyn am ganiatâd i fynd i mewn i’r gadeirlan trwy guro deirgwaith ar y drws gorllewinol gyda’i chrosier. Cafodd wedyn ei chroesawu i mewn gan Ddeon Llandaf, Gerwyn Capon.

Darllenwyd ei mandad i wasanaethu fel Esgob Llandaf a chymerodd y llw ar Feibl y Gadeirlan. Hi yw esgob benywaidd gyntaf y Ddeoniaeth a’r ail yng Nghymru.

Yn ystod y gwasanaeth eneiniwyd yr Esgob June gydag Olew Crism a chyflwynwyd y crosier iddi – symbol o’i hawdurdod yn yr esgobaeth – cyn iddi gael ei gorseddu yn ei sedd yn y gadeirlan – yr Orsedd Esgobol.

Croesawyd hi gyda chymeradwyaeth gan y gynulleidfa, a chyfarchodd hithau Gabidwl y gadeirlan a’r deoniaid ardal ynghyd â dinasyddion blaenllaw ac arweinyddion ffydd, cyn traddodi ei phregeth.

Yn ei phregeth dywedodd Esgob June, “Rwy’n credu’n wirioneddol, yn angerddol ac yn ddwfn, mewn gweinidogaeth fugeiliol o fewn cyd-destun lleol. Efallai y clywch fi’n cael fy nisgrifio weithiau fel ‘arweinydd strategol’ ond bydd y rhan fwyaf o fy strategaethau yn ymwneud â galluogi a chryfhau dylanwad yr eglwys leol yn yr hyn y mae’r Eglwys yng Nghymru’n ei wneud orau, bywyd sacramentaidd ym mywyd cyhoeddus a bugeiliol teuluoedd a chymunedau. Mae hynny’n dechrau gyda ffurfio dychymyg ein cymdogion.”

Diolchodd hefyd i’w ffrindiau, cydweithwyr ac esgobion, gan dalu teyrnged arbennig i’w rhagflaenydd yr Esgob Barry Morgan, gan ddweud fod gan yr esgobaeth ddyled fawr iddo. .

“Yn wylaidd ac wrth fy modd, rwy’n camu i gymryd yr awenau ac adeiladu ar ei dreftadaeth,” meddai Esgob June,  a fendithiodd y ddinas a’r esgobaeth ar ddiwedd y gwasanaeth.

Roedd clerigwyr a chynrychiolwyr o blwyfi ledled Esgobaeth Llandaf yn y gwasanaeth, ynghyd â chanonau, esgobion, staff esgobaethol, arweinwyr lleol a gwesteion eciwmenaidd.

Wrth groesawu’r Esgob June, dywedodd y Deon Capon, “Mae gorseddu Esgob June yn gychwyn ar bennod newydd ym mywyd yr eglwys yn yr esgobaeth hon a byddwn yn ymrwymo i weithio gyda hi a rhoi iddi’r adnoddau angenrheidiol i ddod â ni i gyd i berthynas ddyfnach â Christ.”

Mae’r lluniau’n dangos Esgob June yn ei gwasanaeth gorseddu heddiw, 22 Gorffennaf.  Lluniau gan Huw Ryden, Esgobaeth Caerwysg a Ritchie Craven

Bywgraffiad:

Yn ffigwr arloesol yn Eglwys Loegr, gwasanaethodd Esgob June fel Deon Caersallog am y 13 blynedd diwethaf a hi oedd y Deon benywaidd cyntaf i gael ei phenodi i gadeirlan ganoloesol, ar ôl gwasanaethu fel Trysorydd Ganon Eglwys Gadeiriol Caersallog am yn agos i 10 mlynedd. Mae wedi bod yn weithgar ym mywyd cenedlaethol Eglwys Lloegr, gan wasanaethu am sawl blwyddyn ar Bwyllgor Sefydlog y Synod Cyffredinol, gan eistedd ar y Panel Cadeiryddion.

Yn un o’r merched cyntaf i gael eu hordeinio fel offeiriad yn Lloegr yn 1964, ar ôl bod yn Ddiacones ers 1980 a Diacon ers 1987, mae gweinidogaeth Esgob June wedi ei nodweddu gan ei brwdfrydedd dros gydraddoldeb ac amrywiaeth ac roedd yn un o sylfaenwyr rhaglen Leading Women yr Eglwys.

Mae’n briod â’r bargyfreithiwr Paul Goulding CF ac mae ganddyn nhw ddau o blant, Megan a Tom.