Datganiadau taleithiol i’r wasg

Croeso dosbarth cyntaf yn Ysgol Trefonnen i ddiwrnod noddfa

Cafwyd gwers mewn ysbryd cymunedol pan groesawodd Ysgol Trefonnen yr  Eglwys yng Nghymru yn Llandrindod, fwy nag 80 o ffoaduriaid a phobl yn ceisio lloches yn ystod diwrnod noddfa.

Roedd y disgyblion wedi gwneud baner i groesawu’r ymwelwyr, oedd yn cynnwys 53 o bobl yn ceisio lloches yn Abertawe, a 32 o bobl a gartrefwyd yn y Drenewydd fel rhan o raglen Ailsefydlu Pobl o Syria.

Ymunodd llawer o bobl leol â nhw, gan gynnwys athrawon, rhieni, llywodraethwyr, Cyfeillion Ysgol Trefonnen, aelodau o grŵp cefnogi ffoaduriaid Trefyclo, Caffi Cymunedol Llandrindod, y Samariaid, Ambiwlans Sant Ioan, swyddogion heddlu cymunedol ac Undod mewn Amrywiaeth.

Cyfrannodd Vans Good Food Shop lysiau, rhoddodd Candy Bar felysion, rhoddodd Tesco ffrwythau, Aldi fwyd, a Dudley Taylor Pharmacies nwyddau ymolchi.

Daeth cefnogaeth hefyd gan siop bapurau newydd, nwyddau ysgrifennu a gemau KDM, Grŵp Cefnogi Ceiswyr Lloches Bae Abertawe a Chyswllt Cymunedol y Drenewydd, ar gyfer y digwyddiad a drefnwyd gan Noddfa i Ffoaduriaid y Gelli, Aberhonddu a Thalgarth. .

Darparodd Eglwys Flêr y Drindod Sanctaidd grefftau a gweithgareddau a symbylodd Dawns Powys bobl i godi ar eu traed i ddawnsio. Cyfrannodd Radnor Play offer chwarae fel y gallai ymwelwyr roi cynnig ar jyglo, coets a hyd yn oed ddominos enfawr.

Roedd y plant wedi cael eu hysbrydoli i feddwl am gynnal diwrnod o’r fath gan eu hathrawon, yn enwedig y brifathrawes Jessica Stuart-Lyon a’r rheolwr cymunedol Ryan Coleman, ynghyd â’r llywodraethwyr Jo Harris a Dr Simone Lowthe-Thomas. Dywedodd Mrs Stuart-Lyon ei bod yn hapus iawn iddi allu cael y cyfle i gynnal y diwrnod.

Dywedodd Ailsa Dunn o HBTSR: “Cynhaliwyd llawer o gyfarfodydd cynllunio a datblygodd brwdfrydedd o’r fan honno. Cyfrannwyd swm anferth o ddillad, nwyddau ymolchi, teganau a bwyd gan bobl a busnesau lleol a chawsant eu didoli gan wirfoddolwyr siop y Samariaid.

“Cytunodd Herb Garden i wneud yr arlwyo gan baratoi gwledd o chilli llysieuol, reis, tatws a phasta pob gyda salad a bara. Roedd yno hefyd frechdanau a theisennau ar gyfer te prynhawn, yn cael eu darparu gan bobl leol.

“Mae bob amser yn fy synnu cymaint o bobl y gellir eu bwydo ar y dyddiau arbennig yma ac roedd yn wych gallu defnyddio cegin yr ysgol. Roedd presenoldeb cogydd yr ysgol yn golygu’n bod ni’n gallu cynnig bwyd poeth i tua dau gant o bobl.”

Plannwyd ffawydden wylofus i goffau’r diwrnod a daeth yn ffocws ar gyfer sawl hunlun a lluniau grŵp. Dywedodd un o’r dynion o Syria: “Bydd y goeden yn tyfu ac yn darparu noddfa i chi fel y gwnaethoch chithau i ni heddiw.”.

Dywedodd Ailsa: “Mae’r sylw hwnnw ac un arall gan fam a ddywedodd ‘maen nhw’n union fel ein plant ni on’d ydyn nhw’ yn dweud wrthyn ni ein bod wedi llwyddo yn ein nod. Mae gwneud hyn i gyd mewn ysgol gynradd ym Mhowys oedd yn atseinio i sŵn gweiddi a chwerthin, clebran a chynhesrwydd aruthrol yn teimlo’n union fel gwyrth. Hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran.”

Dywedodd y rheolwr cymunedol Ryan ei fod “ar ben fy nigon gyda’r gefnogaeth, cynhesrwydd ac ymateb ardderchog i’r diwrnod gan ein hymwelwyr, y gymuned leol ac ar Facebook – mae mwy na mil o bobl wedi gwylio lluniau’r digwyddiad a dwsinau wedi eu rhannu a’u ‘hoffi’”.

Gallwch ddarganfod mwy am HBTSR, sydd newydd ennill statws elusennol, a’i ddiwrnod cwrdd i ffwrdd, yn http://hbtsr.org.uk/  neu ar ei dudalen Facebook at facebook.com/groups/1481176695519368/