Datganiadau taleithiol i’r wasg

Cysegru Esgob Llandaf

Bydd un o arweinwyr amlycaf yr eglwys yn y Deyrnas Unedig yn cael ei chysegru fel Esgob Llandaf fis nesaf.

Caiff June Osborne, a wasanaethodd fel Deon Caersallog (Salisbury) am y 13 mlynedd diwethaf ei chysegru yng Nghadeirlan Aberhonddu ar 15 Gorffennaf. Cafodd ei phenodi yn 72ain Esgob Llandaf gan esgobion yr Eglwys yng Nghymru ym mis Ebrill.

Cynhelir y cysegriad yng Nghadeirlan Aberhonddu gan mai Esgob Abertawe ac Aberhonddu, John Davies, yw Uwch Esgob yr Eglwys.

Caiff y ddarpar-Esgob June ei thywys i’r Gadeirlan gan orymdaith fydd yn cynnwys clerigwyr, esgobion, cofrestrwyr a changellorion esgobaethol, canonau, ac aelodau Corff Llywodraethol a Choleg Etholiadol yr Eglwys.

Bydd yr Esgob John a’r holl esgobion eraill (19) sy’n bresennol, o Gymru a gwledydd eraill, yn cysegru’r esgob newydd. Gaiff ei heneinio gydag olew Eneiniad a chyflwynir symbolau’r swydd iddi –  y fodrwy esgobaethol, brongroes a meitr, yn ogystal â Beibl a ffon fugeiliol.

Rhoddir yr anerchiad gan Esgob Caersallog, Nicholas Holtam a bydd yr Esgob Katharine Jefferts Schori, cyn Esgob Llywyddol Eglwys Esgobaethol yr Unol Daleithiau, a’r fenyw gyntaf i fod yn esgob yn y Cymun Anglicanaidd, yn darllen yr Efengyl.

Bydd aelodau Côr a Chlercod Lleyg o Gadeirlan Caersallog yn ymuno â Chôr Cadeirlan Aberhonddu i ganu yn y gwasanaeth.

Dywedodd yr Esgob John: “Bydd y gwasanaeth yn ddathliad gwych o ffydd a gobaith ar gyfer y dyfodol wrth i ni gysegru June fel esgob a’i chroesawu i deulu’r Eglwys yng Nghymru. Rwy’n sicr y bydd pawb yn ei chroesawu, ei chefnogi a gweddïo drosti wrth iddi ddechrau ar cam newydd hwn yn ei gweinidogaeth.

“Hwn fydd yr eildro yn unig i wasanaeth o’r fath gael ei gynnal yng Nghadeirlan Aberhonddu, y tro cyntaf oedd cysegru Clifford Wright yn esgob Mynwy yn 1986. Rydym yn falch tu hwnt i’w gynnal a chroesawu cyfeillion o Landaf, Caersallog a llawer o leoedd eraill i un o safleoedd harddaf a mwyaf hanesyddol Cymru”.

Dywedodd y darpar-Esgob June: “Mae cael fy ordeinio yn esgob yn yr Eglwys yng Nghymru yn fraint enfawr a hyd yn oed yn fwy felly i fod yn Esgob Llandaf. Dim ond mewn cyd-destun neilltuol yr ydym yn cysegru esgobion ac mae gwybod y byddwn yng Nghadeirlan Aberhonddu yn ymroi fy ngweinidogaeth yn y dyfodol i dir a phobl esgobaeth Llandaf yn gyffrous ac yn ysbrydoli. Rwy’n ddiolchgar tu hwnt am y galwad hwn i rôl newydd, am weddïau pobl a’u dymuniadau da, ac am ddaioni a gras Duw y byddaf yn ceisio dibynnu arno.”

Oherwydd prinder llle, bydd mynediad i’r gwasanaeth drwy docyn yn unig.  Cynhelir casgliad ar gyfer gwaith Cymorth Cristnogol yn Ne Sudan.

Caiff yr Esgob June ei gorseddu yng Nghadeirlan Llandaf wythnos yn ddiweddarach am 11am ar 22 Gorffennaf.

 

Cefndir

Yn ffigur blaengar yn Eglwys Lloegr, June Osborne oedd y fenyw gyntaf i gael ei phenodi’n Ddeon i gadeirlan ganoloesol, ar ôl gwasanaethu fel Canon Drysorydd Cadeirlan Caersallog am bron 10 mlynedd. Mae wedi cymryd rhan amlwg ym mywyd cenedlaethol Eglwys Lloegr, gan wasanaethau am flynyddoedd lawer ar Bwyllgor Sefydlog y Synod Cyffredinol, yn cynnwys bod yn aelod o’r Panel Cadeiryddion.

Yn un o’r menywod gyntaf i gael ei hordeinio fel offeiriad yn Lloegr yn 1994, ar ôl bod yn Ddiacones ers 1980 ac yn Ddiacon ers 1987, cafodd gweinidogaeth y ddarpar-Esgob June ei nodweddu gan ei hangerdd am gydraddoldeb ac amrywiaeth ac roedd yn sefydlydd rhaglen Leading Women yr Eglwys.

Mae ganddi gonsyrn dwfn am dlodi byd-eang ac mae wedi gweithio gydag Eglwys Esgobaethol De Sudan ar iechyd, addysg ddiwinyddol ac eiriolaeth. Mae’n parhau i fod â rôl allweddol yn ymrwymiad y Cymun Anglicanaidd i weithredu nodau datblygu, ac mae’n aelod o Banel Ymgynghori’r Llywodraeth ar gyfer Coffau’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Ar ôl graddio yn y Gwyddorau Cymdeithasol ym Mhrifysgol Manceinion, hyfforddodd y Deon June ar gyfer y weinidogaeth yng Ngholeg Sant Ioan, Nottingham a Neuadd Wycliffe, Rhydychen. Cafodd ei phenodi’n Ddiacones yn 1980 a gwasanaethodd yn St Martin-in-the-Bullring yn Birmingham cyn symud i blwyfi Old Ford yn Nwyrain Llundain yn 1984. Yn dilyn ei hordeinio’n offeiriad, gwasanaethodd fel Canon Drysorydd yng Nghadeirlan Caersallog a bu’n Ddeon Gweithredol Caersallog am ddwy flynedd cyn cael ei phenodi’n Ddeon yn 2004.

Mae’r darpar-Esgob June yn briod â’r bargyfreithiwr Paul Goulding CF ac mae ganddynt ddau o blant, Megan a Tom. Mae ei diddordebau’n cynnwys y celfyddydau a chwaraeon. Yn gefnogwraig gydol oes i Manchester City, mae’n edrych ymlaen at ddilyn Dinas Caerdydd, edrych ar rygbi yn Stadiwm y Principality a mwynhau bod yn agos at Opera Cenedlaethol Cymru.