Datganiadau taleithiol i’r wasg

Esgob yn annog yr eglwys i weithredu ar ddigartrefedd

 

Bydd Esgob Llanelwy yn annog Cristnogion i ymateb ar frys i argyfwng cynnydd mewn digartrefedd yn ein cymunedau.

Gan roi’r anerchiad agoriadol yn Sioe Deithio gyntaf Housing Justice Cymru yn Wrecsam (dydd Iau 27 Ebrill), bydd yr Esgob Gregory Cameron yn annog eglwysi a grwpiau cymunedol i gymryd camau cadarnhaol i newid realaeth digartrefedd ar gyfer pobl.

Mae ei alwad yn dilyn ffigurau diweddar Llywodraeth Cymru sy’n dangos mai Wrecsam sydd â’r nifer ail uchaf yng Nghymru o bobl yn cysgu ar y stryd gyda dim ond Caerdydd â mwy. Cofnodwyd bod cyfanswm o 67 o bobl yn cysgu ar y stryd dros gyfnod o bythefnos ym mis Hydref 2016.

Mewn ymateb, mae Housing Justice Cymru, elusen eciwmenaidd Gristnogol yn dod ag eglwysi a grwpiau seciwlar ynghyd i drafod sut y gall cymunedau yng ngogledd Cymru ddod at ei gilydd i lunio datrysiadau i broblemau’r rhai sy’n profi digartrefedd ac sydd angen cartref.

Bishop Gregory at GB April 17Yn ei anerchiad yn Eglwys Byddin yr Iachawdwriaeth a Chanolfan Gymunedol Ark ar Ffordd yr Ardd, Rhosddu, bydd y Bishop Gregory yn dweud: “Yng Nghymru heddiw rydym yn gynyddol debygol o weld digartrefedd go iawn pan fyddwn yn ymweld â chanol trefi, unigolion cig a gwaed sydd wedi dioddef sarhad colli lle i’w alw’n gartref, ac sydd â’u bywydau yn dioddef o’r herwydd.

“Yn aml wyddon ni ddim beth i’w wneud pan fyddwn yn wynebu sefyllfaoedd unigol, ond mae angen i ni ymateb i’r sefyllfa hon o argyfwng cynyddol.

“Mae Housing Justice Cymru yn haeddu ein cefnogaeth yn union oherwydd ei fod yn galluogi Cristnogion i gymryd camau cadarnhaol gyda’n gilydd i newid y sefyllfa, ac i adlewyrchu’r cariad ymarferol hwnnw a gymeradwyodd yr Arglwydd.”

Mae Housing Justice Cymru wedi helpu eglwysi i ddarparu tua 30 o gartrefi fforddiadwy yn y tair blynedd diwethaf mewn prosiect a gynlluniwyd i annog eglwysi a grwpiau Cristnogol i ddefnyddio tir dros ben y maent yn berchen arno i ddatblygu tir fforddiadwy. Mae’r sefydliad hefyd yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth sefydlu ar gyfer nifer o lochesi nos yn ystod y gaeaf gan yr Eglwys a’r gymuned, sy’n rhoi cysgod i bobl sy’n profi digartrefedd a rhoi cefnogaeth i fudwyr diymgeledd.

Gan siarad cyn y digwyddiad dywedodd Sharon Lee, Cyfarwyddwr Housing Justice Cymru: “Mae eglwysi a grwpiau ffydd ar reng flaen ymgysylltu gwirfoddol gyda phobl mewn angen tai yng Nghymru. Mae eglwysi’n rhoi cefnogaeth ymarferol drwy leoedd gwely argyfwng a chanolfannau galw heibio, a hefyd drwy ryddhau tir ar gyfer cartrefi newydd ar rent fforddiadwy.

“Nid yw’r heriau yn ddim llai yng Ngogledd Cymru na rhannau eraill o’r wlad a gall ac mae’n rhaid i eglwysi fod yn rhan o ddatrysiad i ddigartrefedd. Bydd y digwyddiad yn Wrecsam yn edrych sut olwg fydd ar ymatebion ymarferol, o lochesi nos i adeiladu cartrefi fforddiadwy.”