Datganiadau taleithiol i’r wasg

Penodi Esgob Llandaf

Mewn cyfarfod o Goleg Etholiadol yr Eglwys yng Nghymru a gynhaliwyd rhwng 21 a 23 Chwefror, ni dderbyniodd unrhyw ymgeisydd a enwebwyd y ddau-draean angenrheidiol o’r pleidleisiau a fwriwyd i gael eu datgan yn ddarpar Esgob ar gyfer Esgobaeth Llandaf.

Dan ddarpariaethau Cyfansoddiad yr Eglwys yng Nghymru, mae’r hawl i lenwi’r swydd wag wedi trosglwyddo i’r Fainc Esgobion, a phenderfynodd  Esgob Abertawe ac Aberhonddu, fel Uwch Esgob a Llywydd y Coleg Etholiadol, y dylai fod proses ymgynghori cyn ystyried enwau ar gyfer penodiad posibl. Bwriedir i’r ymgynghoriad ganolbwyntio ar anghenion cyfredol a dyfodol Esgobaeth Llandaf a’i chymunedau ac anghenion yr eglwys ehangach y bydd gan yr Esgob newydd rôl bwysig yn ei bywyd. Gwahoddir y rhai yr ymgynghorir â hwy i awgrymu enwau unigolion a allai gael eu hystyried yn addas i’w penodi yn Esgob Llandaf, ac mae’n rhaid awgrymu enwau mewn pryd ar gyfer cyfarfod nesaf yr Esgobion sy’n dechrau ar 14 Mawrth.

Yn Esgobaeth Llandaf y rhai yr ymgynghorir â hwy yw:

  1. Aelodau’r Coleg Etholiadol
  2. Aelodau Pwyllgor Sefydlog yr Esgobaeth
  3. Deoniaid yr Ardal

Yn y pum Esgobaeth arall, mae Esgobion yn ymgynghori â:

  1. Aelodau’r Coleg Etholiadol
  2. Aelodau Pwyllgor Sefydlog yr Esgobaeth

Yn ogystal â’r rhai yr ymgynghorir yn uniongyrchol â hwy, gall eraill anfon negeseuon E-bost (byr) at eu Hesgob Esgobaethol (ar gyfer Esgobaeth Llandaf dylid eu hanfon at yr Esgob John Davies os gwelwch yn dda).

Pan fyddant yn cwrdd, bydd yr Esgobion yn ystyried yr holl enwau a awgrymwyd iddynt fel ymgeiswyr posibl ar gyfer eu penodi yn y gobaith y gellir dynodi ymgeisydd addas. Yn wahanol i broses y Coleg Etholiadol, nid oes amserlen sefydlog ar gyfer proses benodi. Fodd bynnag, byddai’r Esgobion yn dymuno cyhoeddi unrhyw apwyntiad a wneir cyn gynted ag y caiff yr holl faterion ffurfiol eu cwblhau.

Mae’r Esgobion yn parhau i ofyn am weddïau’r eglwys ar gyfer Esgobaeth Llandaf a hefyd eu gwaith eu hunain wrth iddynt barhau i gyflawni eu cyfrifoldeb ar gyfer canfod y person y credant fydd yn gwasanaethu nid yn unig Esgobaeth Llandaf ond hefyd yr eglwys ehangach yn swydd Esgob.

Dylid nodi bod Proffil Esgobaeth Llandaf a Manyleb Person ar gyfer Esgob Llandaf, a nodyn ar y safbwynt taleithiol, ar gael yn:

http://www.churchinwales.org.uk/resources/electoral-college/