Datganiadau taleithiol i’r wasg

Esgobion yn galw ar eglwysi i helpu ffoaduriaid

 

Mae esgobion Cymru yn galw ar eu cynulleidfaoedd i gynnig gweddïau a chefnogaeth ymarferol i ffoaduriaid sy’n ymuno â’u cymunedau.

Maen datganiad ar y cyd, maent yn apelio ar eglwysi i “ddangos lletygarwch i ddieithriaid” a helpu asiantaethau ffoaduriaid ac elusennau i groesawu teuluoedd ac unigolion wedi’u dadleoli y bu’n rhaid iddynt ffoi o’u cartrefi heb ddim.

Galwant hefyd ar y Deyrnas Unedig i dderbyn ei chyfran deg o ffoaduriaid ac i ddiogelu’r rhai sydd mewn mwyaf o berygl o erledigaeth.

Llofnodwyd y datganiad gan Archesgob Cymru, Dr Barry Morgan a holl esgobion yr Eglwys yng Nghymru, yn cynrychioli pob cornel o Gymru – Esgob Abertawe ac Aberhonddu, John Davies; Esgob Llanelwy, Dr Gregory Cameron; Esgob Bangor, Andy John; Esgob Tyddewi, Wyn Evans; Esgob Mynwy, Richard Pain ac Esgob Cynorthwyol Llandaf, David Wilbourne.

 

Yr datganiad llawn

Fel esgobion yr Eglwys yng Nghymru, rydym wedi edrych gyda braw a gofid ar yr argyfwng cynyddol yn ymwneud â ffoaduriaid, a’r nifer o farwolaethau a ddigwyddodd ymhlith teuluoedd a hyd yn oed blant ifanc wrth iddynt ffoi rhag rhyfel ac erledigaeth yn y Dwyrain Canol neu Affrica yn y gobaith o ganfod dyfodol diogel yn Ewrop.

Sylweddolwn fod y sefyllfa yn gymhleth ac nad oes un ateb rhwydd i’r sefyllfa. Serch hynny credwn y dylai unrhyw a phob ymateb gael ei nodweddu yn gyntaf gan drugaredd a thosturi; bod angen dwysáu ymdrechion i sicrhau heddwch a chyfiawnder yn rhannau cythryblus y byd, a bod yn rhaid cynnig croeso hael ond cynaliadwy i’r rhai sydd fwyaf mewn angen sy’n edrych am ddyfodol diogel ymysg cenhedloedd llewyrchus Ewrop

Mae Duw yn galw ar Gristnogion i ddangos lletygarwch i ddieithriad ac i ymestyn help i’r rhai sy’n agored i niwed, yn ddigartref ac yn dioddef anghyfiawnder, felly gofynnwn yn awr i’n cynulleidfaoedd i ymuno â ni mewn gweddi dros yr holl leiafrifoedd a ffoaduriaid sydd wedi eu dadleoli ac yn dioddef erledigaeth a hefyd mewn gweithredu ymarferol.

Mae hyn yn cynnwys:

* Cyfrannu at elusennau sy’n ymwneud yn uniongyrchol â gwaith dyngarol, fel Cymorth Cristnogol;
* Trefnu grwpiau croeso i ffoaduriaid sy’n ymuno â chymunedau yng Nghymru;
* Casglu a dosbarthu eitemau hanfodol i ffoaduriaid sy’n cyrraedd gyda dim;
* Llofnodi deisebau i’r Deyrnas Unedig gymryd ei chyfran deg o ffoaduriaid a rhoi adnoddau digonol i gynlluniau i’w helpu;
* Asesu os oes gan yr eglwys unrhyw adeiladau y gellid eu cynnig i asiantaethau fel cysgod neu lety addas ar gyfer ffoaduriaid.

Rydym yn ddiolchgar fod cynulleidfaoedd Anglicanaidd ar draws Ewrop, law yn llaw ag eglwysi eraill, yn cynnig gobaith a help ymarferol i ffoaduriaid, yn arbennig yng ngwledydd Môr y Canoldir. Mae Cymorth Cristnogol ac eraill yn arwain wrth weithredu i achub bywydau mewn ardaloedd rhyfel a gwersylloedd ffoaduriaid, ac mae rhai grwpiau eglwysig yng Nghymru hefyd yn paratoi i gefnogi ffoaduriaid fydd yn cyrraedd.

Fodd bynnag galwn hefyd ar Lywodraeth Prydain i:

* dderbyn cyfran deg o ffoaduriaid sy’n ceisio lloches yn Ewrop,
* bod yn rhagweithiol wrth ddatblygu polisïau i ddiogelu’r rhai sydd fwyaf mewn perygl o   erledigaeth grefyddol neu ethnig, a
* cydweithredu gyda’r Undeb Ewropeaidd ac asiantaethau elusennol wrth gydlynu ymateb cynhwysfawr ar y cyd.

Gobeithiwn y rhoddir sylw neilltuol i leiafrifoedd Cristnogol y Dwyrain Canol, sy’n aml yn darged yr erledigaeth fwyaf ffyrnig, ac na chaiff eu hanghenion neilltuol eu hanghofio. Gweddiwn y bydd gan genhedloedd Ewrop, ac yn arbennig ein gwlad ein hunain, y nerth, dewrder a doethineb i ymateb yn hael ac yn gyflym ar yr adeg hwn o angen tyngedfennol.”