Yr Ystwyll

Dyddiau Sanctaidd
Lliw: White

Yn y Llyfr Gweddi Gyffredin, is-deitl yr ŵyl hon, un o wyliau pwysicaf yr Eglwys, yw ‘Datguddio Crist i’r Cenhedloedd’. Pwysleisia hyn fod newyddion da Iesu Grist, o’r eiliad yr ymgnawdolwyd ef, i bawb: yr Iddewon a’r Cenhedloedd, y doeth a’r cyffredin, gwryw a benyw. Does dim yn nhestun Groeg yr efengylau i ddweud mai dynion oedd y Doethion, a thraddodiad anysgrythurol, diweddarach yw bod yna dri ohonynt a’u bod yn frenhinoedd.Y mae a wnelo dyddiad yr ŵyl â gosod y Nadolig ar heuldro’r gaeaf: roedd traddodiad cyn-Gristnogol Gogledd Ewrop o ddathlu geni’r Haul ar 25 Rhagfyr yn wahanol i draddodiad gwledydd Môr y Canoldir a’r Dwyrain, a osodai heuldro’r gaeaf ar 6 Ionawr. Fel y digwydd yn aml, daeth y ddau ddyddiad i fod yn ddechrau a diwedd yr un dathliad. Mabwysiadodd eglwys y gorllewin ‘ddeuddeg diwrnod y Nadolig’ a’u huchafbwynt ar Nos Ystwyll. Erbyn y bumed ganrif, tybid mai dyma’r nos y cyrhaeddodd y Doethion. Bu dryswch pellach ynglŷn â’r dyddio pan fabwysiadodd y Gorllewin galendr Gregori yn lle un Iŵl, ond y gwrthododd yr eglwys ddwyreiniol newid mor radical. Deil y dydd hwn i fod yn brif ddiwrnod dathlu’r Ymgnawdoliad yn Eglwysi Uniongred.

Bucheddau’r Saint o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam CSFf

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.