Yr Holl Saint

Dyddiau Sanctaidd
Grŵp I
Lliw: White

Ers ei dyddiau cynharaf cydnabu’r Eglwys fel ei meini sylfaen arwyr y ffydd yr ysbrydolodd eu bywydau eraill i fyw’n sanctaidd, gan gredu bod yr Eglwys ar y ddaear mewn cymundeb â’r Eglwys yn y nefoedd.
Yn y bedwaredd ganrif y dechreuwyd dathlu Gŵyl yr Holl Saint. Ar y dechrau, fe’i cedwid ar y Sul ar ôl y Pentecost, er mwyn cysylltu’r disgyblion a dderbyniodd ddawn yr Ysbryd Glân ar y Pentecost, gŵyl ‘sefydlu’r Eglwys’, â’r disgyblion hynny a fu’n ferthyron ac a roddodd eu bywyd i dystio i’w ffydd. Ar 1 Tachwedd, rywbryd yn yr wythfed ganrif, cysegrodd y Pab gapel i’r Holl Saint yn Eglwys Sant Pedr yn Rhufain. O fewn canrif, cedwid y diwrnod hwn yn Lloegr ac Iwerddon fel Gŵyl yr Holl Saint.

Bucheddau’r Saint allan o Exciting Holiness
gan y Brawd Tristam, Cymdeithas Sant Ffransis

 

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Hanes y Seintiau o Exciting Holiness Hawlfraint h European Province of the Society of Saint Francis 2007. 
ISBN – 9781853118067 
 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.