Thomas

Dyddiau Sanctaidd
Grŵp II
Lliw: Red

Thomas, Apostol

Enwir Thomas ymhlith yr apostolion yn efengyl Mathew a Marc a Luc, ond yn efengyl Ioan y gwelir ei bwysigrwydd. Yn gyntaf, fe’i clywir yn annog y disgyblion eraill i fynd i Jwdea gyda Iesu; yna, am na wyddai beth a olygai Iesu wrth sôn am y lle yr oedd i fynd iddo, fe gafodd yr ateb mai Iesu ei hun oedd y Ffordd. Ond fe’i cofir yn bennaf, mae’n debyg, am mai ef oedd yr apostol nas argyhoeddwyd gan yr adroddiadau am atgyfodiad Iesu, nes i Iesu ddangos iddo’r clwyfau yn ei ddwylo a’i draed a’i ystlys. Yna, y mae Thomas yn dweud wrth Iesu y geiriau hynny a ddisgrifiwyd fel uchafbwynt mawr efengyl Ioan, “Fy Arglwydd a’m Duw!”

Hanes y Seintiau o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam CSFf

 

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Hanes y Seintiau o Exciting Holiness Hawlfraint h European Province of the Society of Saint Francis 2007. 
ISBN – 9781853118067 
 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.