Cyhoeddi ein Harglwydd

Dyddiau Sanctaidd
Lliw: White

Cyhoeddi ein Harglwydd i Fair Forwyn Fendigaid

Caiff stori cyhoeddi dyfodiad Duw a wnaed yn gnawd ym mherson ei Fab, Iesu Grist, yr Eneiniog Un, ei chlywed heddiw wrth gyhoeddi’r newyddion da o efengyl Luc. Mae’r ŵyl yn nodi cenhedliad Crist yng nghroth Mair ac mae’n ŵyl sydd wedi cael ei dathlu yn yr Eglwys ers diwedd y bedwaredd ganrif os nad cynt. Caiff dynoliaeth berffaith a dwyfoldeb cyflawn Iesu eu cadarnhau, yn dilyn y dadleuon ynghylch y datganiadau uniongred hynny a arweiniodd at Mair yn cael ei hadnabod fel Theotokos, cludwr Duw, a gafodd ei gyfieithu fel Mam Duw yng ngwledydd y gorllewin. Felly mae gan y dathliad gysylltiadau cryf â pherson Mair, a daeth i gael ei adnabod fel Dygwyl Fair neu Lady Day yn Lloegr. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r Eglwys wedi ailenwi’r diwrnod yn Ŵyl ein Harglwydd, gan anrhydeddu’n arbennig y Forwyn Fair.

Bucheddau’r Saint allan o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam,
Cymdeithas Sant Ffransis

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Hanes y Seintiau o Exciting Holiness Hawlfraint h European Province of the Society of Saint Francis 2007. 
ISBN – 9781853118067 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.