Steffan

Dyddiau Sanctaidd
Grŵp II
Lliw: Red

Steffan, Diacon, y Merthyr Cyntaf.

Yn Llyfr Actau’r Apostolion enwir Steffan ymhlith y saith diacon a benodwyd i ofalu am y gweddwon yn yr Eglwys fore yn Jerwsalem. Gwnaeth araith huawdl gerbron y Sanhedrin, yn dangos bod holl hanes yr Iddewon yn arwain at eni Iesu, ac yn ymbil ar i bawb gael clywed newyddion da Iesu, y Meseia hir-ddisgwyliedig. Canlyniad  anochel hynny oedd ei ferthyru trwy ei labyddio. Y mae disgrifiad Luc, awdur Llyfr yr Actau, ohono yn cyfateb yn uniongyrchol i’w ddisgrifiad o Grist: er enghraifft ei ddioddefaint; ei lenwi â’r Ysbryd Glân; gweld Mab Duw ar ddeheulaw Duw, fel yr addawodd Iesu y byddai; cyflwyno’i ysbryd i Iesu, fel y cyflwynodd Iesu ei ysbryd i’w Dad; penlinio fel y gwnaeth Iesu yng ngardd Gethsemane a gofyn am faddeuant i’w erlidwyr. Ystyria Luc mai hanfod y bywyd Cristnogol yw tystio i Iesu trwy ymddwyn ym mhopeth yr un fath â Iesu.

Hanes y Seintiau o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam CSFf

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.