Philip ac Iago

Dyddiau Sanctaidd
Grŵp II
Lliw: Red

Philip ac Iago, Apostolion

Ymddengys Philip ac Iago yn rhestr y deuddeg apostol yn y tair efengyl gyntaf ond yn aml cymysgir rhyngddynt â seintiau eraill o’r un enw. Yn efengyl Ioan rhoddir lle amlycach i Philip, y trydydd apostol i’r Iesu ei alw, sy’n dod â’i gyfaill, Nathanael, at yr Arglwydd. Philip sy’n mynegi dros yr apostolion eraill amheuaeth a ellir porthi’r pum mil ac, adeg y Swper Olaf, y mae’n cynnal math o ddeialog gydag Iesu sy’n arwain at Araith Ymadawol ein Harglwydd
Dywedir bod Iago yn fab i Alffeus, ac fe’i hadwaenir yn aml fel ‘Iago Leiaf’ i wahaniaethu rhyngddo ag Iago, brawd Iesu. Fe all mai ef yw’r ‘Iago Fychan’ sydd, yn efengyl Marc, yn dyst i’r Croeshoelio.
Dethlir eu gwyliau ar yr un dydd am mai ar y diwrnod hwn, yn y flwyddyn 560, y cysegrwyd yr eglwys yn Rhufain lle y mae eu gweddillion.

Hanes y Seintiau o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam CSFf

 

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Hanes y Seintiau o Exciting Holiness Hawlfraint h European Province of the Society of Saint Francis 2007. 
ISBN – 9781853118067 
 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.