Marc

Dyddiau Sanctaidd
Grŵp II
Lliw: Red

Marc, Efengylwr

Iddew oedd Ioan Marc ac, yn ôl llythyr Paul at y Colosiaid, yr oedd yn gefnder i Barnabas. Aeth gyda Paul a Barnabas ar eu taith genhadol gyntaf. Wedi hynny aeth i Gyprus gyda Barnabas ac i Rufain, yn gyntaf gyda Paul ac wedyn gyda Pedr. Ystyrir yn gyffredin mai efengyl Marc yw’r efengyl gynharaf ac mae’n fwy na thebyg iddo ei hysgrifennu pan oedd yn Rhufain. Mae’n debyg y seiliwyd hi yn gymaint ar bregethu Pedr ag ar atgofion Marc ei hun. Y mae’n finiog ac yn uniongyrchol ac nid yw’n arbed yr apostolion wrth gofnodi eu gwendidau a’u methiant i ddeall y byddai Iesu Grist yn dioddef i waredu’r byd. Golyga rhannu yng ngogoniant yr atgyfodiad rannu hunan, gorff ac enaid, hyd at farwolaeth; yr oedd rhannu’r efengyl yn golygu i bob un haelioni hynod ac, yn y pen draw, aberth.

Hanes y Seintiau o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam CSFf

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Hanes y Seintiau o Exciting Holiness Hawlfraint h European Province of the Society of Saint Francis 2007. 
ISBN – 9781853118067 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.