Mair Magdalen

Dyddiau Sanctaidd
Grŵp II
Lliw: White

Rhydd y pedair efengyl le unigryw i Fair Magdalen ymhlith dilynwyr Iesu. Deuai, y mae’n debyg, o Fagdala ger Môr Galilea, a dywedir i Iesu ei hiacháu cyn iddi ei ddilyn yn ei weinidogaeth. Gyda gwragedd ffyddlon eraill, arhosodd wrth y groes adeg y croeshoelio a hi oedd y disgybl cyntaf i ddarganfod y bedd gwag ar fore’r Pasg. Iddi hi y rhoddwyd y fraint o fod y cyntaf i weld yr Arglwydd atgyfodedig ac anfonodd ef hi i ddweud y newyddion da wrth y disgyblion eraill. Ar sail y gorchymyn hwnnw y rhoddodd yr Eglwys fore iddi y teitl ‘yr Apostol i’r Apostolion’.

Bucheddau’r Saint allan o Exciting Holiness
gan y Dr Jo Spreadbury, Coleg Magdalen, Rhydychen

2018, yn disodli’r Drindod 8

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Hanes y Seintiau o Exciting Holiness Hawlfraint h European Province of the Society of Saint Francis 2007. 
ISBN – 9781853118067 
 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.