Luc

Dyddiau Sanctaidd
Grŵp II
Lliw: Red

Luc, Efengylwr

Yr oedd Luc yn gyfaill agos i’r apostol Paul. Cyfeiria Paul ato deirgwaith yn ei Lythyrau. Fe’i disgrifia fel ‘y meddyg annwyl’ ac, yn ei ail Lythyr at Timotheus, fel ei unig gydymaith yng ngharchar. Credir mai ef yw awdur dau o lyfrau’r Testament Newydd, sef yr efengyl sy’n dwyn ei enw a hefyd Actau’r Apostolion. Mae naws darluniadol i adroddiad Luc am fywyd Crist; dengys y dilyniant o’r geni i’r farwolaeth a’r atgyfodiad. Ni welir yn ei ysgrifeniadau y ddiwinyddiaeth ddatblygedig sydd yn ysgrifeniadau Paul ond, fel Cenedl-ddyn, gwna Luc yn glir fod newyddion da’r iachawdwriaeth i bawb, waeth beth fo’u rhyw, eu safle cymdeithasol na’u cenedl. Yn ôl traddodiad, ysgrifennodd ei efengyl yng Ngwlad Groeg a bu farw yn Boeotia yn wyth deg pedwar mlwydd oed.

Hanes y Seintiau o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam CSFf

 

Documents:

Cedwir pob hawl. Ni ellir atgynhyrchu, na chadw ar system adfer, unrhyw  
ran o’r cyhoeddiad hwn, na’i drosglwyddo mewn unrhyw ddull na thrwy  
unrhyw gyfrwng, electronig, mecanyddol, llungopïo, recordio nac arall, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth ddeiliad yr hawlfraint priodol, ac eithrio fel y caniateir isod. 
 
 
Atgynhyrchu: 
Gellir storio ac atgynhyrchu’r ddogfen hon i’w defnyddio’n ddi-dâl ar yr amod na werthir mo’r copïau, na chynhyrchir mwy na 500 copi a bod enw’r plwyf, y gadeirlan neu’r sefydliad yn ymddangos ar y clawr blaen neu ar y dudalen gyntaf neu fel pennawd neu droednodyn ar ddalen sengl. Dylid cynnwys y gydnabyddiaeth a ganlyn: 
Testun allan o Gair yr Arglwydd 2011 – yr Eglwys yng Nghymru 
Hawlfraint Cyhoeddiadau’r Eglwys yng Nghymru 2011. 
 
 
Gwybodaeth am ffynonellau: 
Hanes y Seintiau o Exciting Holiness Hawlfraint h European Province of the Society of Saint Francis 2007. 
ISBN – 9781853118067 
 
Colectau a Gweddïau Ôl-Gymun o’r llyfr Y Calendr Newydd a’r Colectau  
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2003 
ISBN – 1853115495 
 
Salmau Pwyntiedig o’r llyfr Gweddi Ddyddiol 
Hawlfraint Corff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru 2010 
ISBN – 9781853119347 
 
Defnyddiwyd a Salms trwy ganiatâd ddyfyniadau o’r Beibl Cymraeg Newydd a’r Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig 2004 Cymdeithas (Brydeinig a Thramor) y Beibl. Cedwir pob hawl.